ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 21.06.2017 Датум истека рока за пријављивање: 29.06.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. члана 18, члана 19. став 1. и 2, члана 20. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4998/2017 од 26. маја 2017. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА


I Орган у коме се радно место попуњава:
    Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина бр. 22-26.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за унапређивање општег и уметничког образовања, у звању самостални саветник, у Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих - Група за средње опште и уметничко образовање и васпитање - 1 извршилац.
   
Опис послова: предлаже мере и учествује у унапређивању остваривања и развоја општег и уметничког образовања, у пружању стручне помоћи школама у припреми школског програма и стручног усавршавања запослених; сарађује са заједницама школа, школама, органима локалне самоуправе, институтима, високообразовним институцијама, социјалним партнерима  у вези са планирањем потреба у општем и уметничком образовању; учествује у припреми предлога одлуке о мрежи средњих школа; учествује у изради конкурса, спровођењу уписа ученика у средње школе и анализи уписа и у изради стручних основа за израду прописа којима се уређује оцењивање ученика, педагошка норма, огледи, програми опште и уметничке матуре и других прописа од интереса за ову врсту образовања; предлаже мере за унапређивање сарадње и сарађује са стручним друштвима и школама у организацији, спровођењу и праћењу  такмичења ученика општих и уметничких школа; учествује у раду тимова у припреми стандарда квалитета образовања по нивоима и врстама; учествује у припреми и изради предлога аката које доноси Влада, министар и других аката из ових области и изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из области општег и уметничког образовања; припрема, израђује у сарадњи са Сектором и прати спровођење уговора из надлежности Сектора; прикупља релевантне податке кад год се то захтева, ажурира и одржава електронску документацију и базу података; припрема и предлаже стандарде и  нормативе простора, опреме и наставних средстава у средњим школама у сарадњи са надлежним заводима; пружа стручну помоћ странкама ради решавања представки, приговора, молби, поднесака у области општег и уметничког образовања; обавља друге послове по налогу  руководиоца Групе.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факулету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци у образовању, односно органима државне управе, познавање једног светског језика и рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању и Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; вештина комуникације - провераваће се усмено и познавање једног светског језика - увидом у сертификат или други доказ о познавању једног светског језика.

Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26

III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „за јавни конкурс”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић и Ивана Мутавџић, телефон: 3610-287.

V Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство) и оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског језика.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд,

Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 05. јула 2017. године са почетком у 9,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити писмено обавештени телеграмом на контакте, (адресе) које наведу у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и провере вештинa аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту огласа о јавном конкурсу биће спроведене у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина бр. 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага