ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 05.07.2017 Датум истека рока за пријављивање: 13.07.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Нишавски управни округ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (Службени гласник РС, ф. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (Службени гласник РС, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4965/2017од 26. маја 2017. године, оглашава

JAВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место:

Нишавски управни округ, Ниш, Страхињића бана 66
 
II Радно место које се попуњава:
1. Радно место за опште послове, Стручна служба, звање саветник — 1 извршилац.

Опис послова: Води персоналне и друге евиденције државних службеника и намештеника и израђује месечна извештаје за Централну кадровску евиденцију; организује и учествује у  спровођењу поступка јавних набавки за потребе Стручне службе и прати квалитет и начин пружања уговорених услуга; учествује у припреми и изради нацрта кадровког плана;  учествује у припреми предлога акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и обавља послове аналитичара радних места; припрема уговоре које закључује Управни округ; обавља послове којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја; стара се о пословима безбедности и здравља на раду и припрема и спроводи плана интегритета органа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕЦПБ бодова мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службеницима -усмено, познавање Закона о државној управи усмено, познавање организационе структуре  Нишавског управног округа — усмено, познавање енглеског језика — увидом у сертификат или други доказ, познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације и мотивација — усмено

Место рада :
Ниш, Страхињића бана 66.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Нишавски управни округ, Страхињића бана 66, 18 000 Ниш, са назнаком За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места#.

IV Лице које је задужено за давање обавештења:
Вукадиновић Зорица, тел: 018/ 505-143  Стручна служба Нишавског управног округа.

V Општи услови за запослење
: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пописана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама уо којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном  државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија  доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акт из којих се види на којим пословима , у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени  докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопија докумената које су оверене пре 01. марта 2017.  године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (Сл.гласник РС, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увод, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикасније ги бржег спровођења изборног поступка.

Потребно .је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могуђности, да орган прибави податке о којма се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страницији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, у делу Конкусри.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од најмање шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребну докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Нишу, ул.Страхињића бана 66., ПЦ Амбасадор III спрат, о чему ће кандидати бити обавештени  телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене:

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.

Овај конкурс се објављује на web страници Нишавског управног округа: www.nis.okrug.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, нa порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадровима може се погледати опис послова оглашених радних места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага