ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 05.07.2017 Датум истека рока за пријављивање: 13.07.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5016/2017 од 26. маја 2017. године, Управа за јавне набавке оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Управа за јавне набавке, Немањина 22-26, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1.Радно место за нормативне послове, у звању саветник, Одсек за регулативу у јавним набавкама, Сектор за послове јавних набавки –1 извршилац.

Опис послова: Учествује  у  припреми  прописа из области јавних набавки; израђује стручна мишљења на нацрте закона и подзаконских аката чији су предлагачи други органи државне управе из области јавних набавки; сарађује са радном групом на измени закона из области јавних набавки; учествује у изради стручних мишљења из области јавних набавки; утврђује испуњеност услова и критеријума за именовање грађанског надзорника; припрема решење о именовању грађанског надзорника за одређену јавну набавку; припрема предлог мера ради развоја и унапређења система јавних набавки; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама и делокруга рада Управе за јавне набавке-усмено; познавање Закона о државној управи; познавање подзаконских аката у области јавних набавки - усмено (погледати на сајту http://www.ujn.gov.rs/ci/propisi/podzakoni); познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за подршку унапређењу области јавних набавки, у звању млађи саветник, Група за развој система јавних набавки, Сектор за послове јавних набавки –1 извршилац.

Опис послова: Учествује у изради модела одлука и других аката које наручилац доноси у поступку јавне набавке; учествује у припреми  стручне литературе; учествује у изради  модела оквирних споразума и других аката предвиђених Законом о јавним набавкама; учествује у изради програма обука за наручиоце и понуђаче из области јавних набавки обавља и друге послове по налогу рукводиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, и завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама и делокруга рада Управе за јавне набавке-усмено; познавање Закона о државној управи; познавање подзаконских аката (уредбе и правилници) у области јавних набавки - усмено (погледати на сајту http://www.ujn.gov.rs/ci/propisi/podzakoni); познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за припрему и спровођење полагања стручног испита за       службеника за јавне набавке, у звању млађи саветник, Група за развој система јавних набавки, Сектор за послове јавних набавки –1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми начина и програма стручног оспособљавања и начина полагања стручног испита за службеника за јавне набавке; обавља послове који се односе на организацију и спровођење испита за службеника за јавне набавке; припрема решења о одобравању полагања испита и сачињава записник о полагању испита; води базу података пријављених кандидата за службеника за јавне набавке и њихових резултата по спроведеном испиту; учествује у припреми извештаја о спроведеним испитима; води регистар службеника којима су издати сертификати; пружа стручну помоћ наручиоцима и понуђачима која се односи на правилну примену прописа о јавним набавкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама и делокруга рада Управе за јавне набавке-усмено; познавање Закона о државној управи; познавање Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:

III Место рада: Београд, Грачаничка 8

IV Aдреса на коју се подносе пријаве: Управа за јавне набавке, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“. 

V Лица која су задужена за давање обавештења:  Оливера Рајковић и Стефан Оташевић, контакт телефон: 011/2888-712.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит, а кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси  http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се почев од 24. јула 2017. године, од 8,30 часова у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити благовремено обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити благовремено обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага