ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 19.07.2017 Датум истека рока за пријављивање: 27.07.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4165/2017 од 5.маја 2017.године и 51 Број: 112-4995/2017 од 26.маја 2017.године, оглашава

     ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
 
I  Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26. 

II  Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за извршење буџета, звање саветник, Одељење за економско-финансијске послове, Одсек за извршење буџета, Секретаријат министарства, 1 извршилац
         
Опис послова: врши контролу исправности - потпуности и рачунске исправности (тачности) примљене финансијске документације; израђује решења о преносу потребних буџетских средстава и захтева за преузимање обавеза и плаћања; врши контролу исправности, обраду и припрему документације за плаћања накнада и других трошкова за државне службенике који су упућени на рад у Мисијама и конзуларно- дипломатским представништвима у свету; врши припрему  и обраду документације за плаћања у страној валути посредством Народне банке Србије; врши припрему и исплату накнада по основу уговора које Министарство закључи са физичким лицима; води рачуна о исправном књижењу непрепознатих уплата и исплата; послове које се односе на исплату плата и других личних примања  запослених; креирање налога за исплату аконтација и дневница за службена путовања у земљи и иностранству; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

 Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит и знање рада на рачунару.
 
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству –усмено, знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за стручне и оперативне послове у области јавних набавки, звање саветник, Одсек за јавне набавке, Секретаријат министарства, 1 извршилац.
      
Опис послова: Учествује у изради предлога Плана јавних набавки Министарства; израђује документацију и учествује у поступцима у вези са набавкама за потребе Министарства из делокруга Секретаријата; проверава и прати усклађеност спровођења поступака јавних набавки са законским прописима из ове области; сарађује са унутрашњим организационим јединицама у вези са реализацијом поступака јавних набавки, врши анализу послова у вези са јавним набавкама и припрема извештаје и информације из ове области; обавља  и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и  знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о јавним набавкама и познавање Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и о начину доказивања испуњености услова- усмено; познавање енглеског језика- увидом у сертификат или други доказ, знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару, вештина комуникације- усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (навести радно место за које се подноси пријава)”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Ивана Влајић и Маја Наков, тел: 011-361-63-08, Одељење за људске ресурсе.

V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању података о којима се води службена евиденција у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог одговарајућег доказа о познавању енглеског језика (за радно место под бројем 2); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација, на адреси www.mtt.gov.rs у делу ''Информације/конкурси''.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: за оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, и просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, почев од 11.септембра 2017.године, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:


Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на web страници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага