ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 19.07.2017 Датум истека рока за пријављивање: 27.07.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5744/2017 од 27. јуна 2017. године,
Геолошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ


I Орган у коме се радно место попуњава:

Геолошки завод Србије, Ровињска бр.12, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1.Радно место Шеф одсека, у звању самостални саветник, у Одсеку за опште и правне послове, у Сектору за опште, правне и економске послове, један извршилац.
 
Опис послова: Руководи и планира рад у Одсеку, пружа стручна упуства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; израђује акте из имовинско-правне области, заступа по пуномоћју Завод пред судовима и другим органима у правним стварима које су ван надлежности Државног правобранилаштва и сарађује са Државним правобранилаштвом у изради поднесака и других аката везаних за заступање Завода; организује припрему и израду предлога правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заводу и аката из области радних односа; учествује у пословима реформе државне управе, предлаже и развија процедуре у области управљања кадровима, организује припрему и израду нацрта кадровског плана Завода и плана стручног усавршавања државних службеника, прати реализацију њиховог спровођења, координира спровођење конкурсних поступака и поступка оцењивања државних службеника; организује припрему плана јавних набавки за Завод и прати спровођење поступка јавних набавки; координира послове у вези са израдом планова интегритета, руководи пословима који се односе на заштиту података личности; припрема пропратне акте и одлуке везане за опште послове Завода; даје смернице и упутства руководиоцима унутрашњих јединица из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен правосудни испит, познавања  рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Закона о државној управи, Закона о државним службеницима, Закона о општем управном поступку, Закона о раду и Закона о јавним набавкама – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

2.Радно место за имовинско-правне послове, у звању саветник, у Одсеку за опште и правне послове, у Сектору за опште, правне и економске послове, један извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен правосудни испит, положен испит за службеника за јавне набавке, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
стручна знања - познавање Закона о државној управи, Закона о државним службеницима, Закона о општем управном поступку и Закона о јавним набавкама – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:

III Место рада: Београд, ул. Ровињска бр.12

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска бр.12, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Нада Орестијевић, контакт телефон: 011/2889966.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном испиту за службеника за јавне набавке (само за радно место под редним бројем два).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном испиту за службеника за јавне набавке.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси  http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања рада на рачунару и  вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања,  организационе способности и вештине руковођења (за радно место под редним бројем 1), обавиће се почев од 2. августа 2017. године у просторијама Службе за управљање кадровима, Палата Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило), а усмени део разговора ће се обавити у просторијама Геолошког завода Србије, Ровињска бр. 12, Београд. О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или e-mail-ом или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Кандидати без положеног испита за службеника за јавне набавке примају се на рад под условом да тај испит положе у року од три месеца од дана заснивања радног односа. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Геолошког завода Србије, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага