ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 19.07.2017 Датум истека рока за пријављивање: 27.07.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 20 ст. 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-4047/2017 од 05. маја 2017. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

I Орган у коме се радна места попуњавају
: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, Београд, атични број: 17862111, ПИБ:108160095

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за истраживање и анализу несрећа у ваздушном саобраћају, звање самостални саветник, Сектор за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају, 1 извршилац

Опис послова: обавља истражне радње и са њима повезане студијско-аналитичке послове у вези са утврђивањем узрока несрећа ваздухоплова; сарађује са надлежним органима за истраживање несрећа других држава у постуку спровођења истраге, са субјектима потписницима Споразума о сарадњи са Центром у поступку истраживања несрећа, министарствима надлежним за послове правосуђа, унутрашњих послова и одбране у поступку обављања послова из своје надлежности; припрема извештаје у вези са узроцима несрећа и почетно и текуће извештавање о статусу сваког започетог поступка истраге; израђује анализе ризика на бази расположивих података из домаћих и међународних извора; сарађује са надлежним државним и судским органима приликом спровођења истраге ради утврђивања узрока несрећа ваздухоплова; стара се о обезбеђивању опреме и материјално-техничких и финансијских средстава за обављање истраживања несрећа; стара се о реализацији обуке и оспособљавању лица укључених у рад радних група за истраживања несрећа; прати стандарде, препоруке, домаће и међународне прописа из области ваздушног саобраћаја у вези са узроцима несрећа ваздухоплова и обавља стручне послове у поступку хармонизације прописа са међународном регулативом и припрема извештаје; обавља и друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, односно најмање пет година радног искуства у ваздухопловству, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о јавним набавкама, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају, звање саветник, Сектор за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају, 1 извршилац

Опис послова: обавља истражне радње и са њима повезане студијско-аналитичке послове у вези са утврђивањем узрока несрећа ваздухоплова; координира послове са организацијама и институцијама које су ангажоване од стране Центра на пословима техничког и лабараторијског испитивања узорака сакупљених у поступку истраживања удеса и озбиљних незгода; припрема материјале за израду извештаја у вези са узроцима несрећа; прикупља елементе потребне за израду анализе ризика из базе расположивих података из домаћих и међународних извора; сарађује са надлежним државним и судским органима приликом спровођења истраге ради утврђивања узрока несрећа ваздухоплова; стара се о потребама за опремом и материјално-техничким и финансијским средствима за обављање истраживања несрећа; учествује у реализацији обуке и оспособљавању лица укључених у рад радних група за истраживања несрећа; прати стандарде, препоруке, домаће и међународне прописа из области ваздушног саобраћаја у вези са узроцима несрећа ваздухоплова и обавља стручне послове у поступку хармонизације прописа са међународном регулативом; обавља и друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, односно најмање три година радног искуства у ваздухопловству, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о јавним набавкама, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за координацију истраживања и анализу несрећа у железничком саобраћају, звање виши саветник, Сектор за истраживање несрећа у железничком саобраћају и међународну сарадњу, 1 извршилац

Опис послова: учествује у предлагању политика из делокруга Центра, припрема документа и предлаже мере и поступке ради унапређења истраживања несрећа у железничком саобраћају у Републици Србији, а у складу са потребама железничког саобраћаја и међународном препорученом праксом; обавља најсложеније истражне и управно-надзорне послове у вези са утврђивањем узрока несрећа возова, у складу са важећим прописима и међународним стандардима; организује послове у поступку утврђивања чињеница и околности под којима се догодила несрећа воза, прати и анализира узроке несрећа, припрема службена саопштења о несрећама и предлаже листе стручњака за формирање радних група и предлаже мере за спречавање несрећа; сарађује са министарствима надлежним за послове правосуђа, унутрашњих послова и одбране, са надлежним органима за истраживање несрећа других држава и израђује информације, привремене извештаје и завршне извештаје о свакој појединачној несрећи; предлаже и организује обуке и оспособљавање лица укључених у рад радних група за истраживање несрећа и стара се о одржавању континуитета оспособљености и њену проверу у складу са међународним стандардима и препорученом праксом; израђује процену стања безбедности железничког саобраћаја, у сарадњи са другим субјектима и предлоге за одговарајући ниво мера безбедности на основу процењеног нивоа опасности; иницира израду прописа и подзаконских аката из области железничког саобраћаја из делокруга сектора и израђује стручна мишљења о примени прописа из области железничког саобраћаја; обавља и друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, односно најмање седам година радног искуства у железничком саобраћају, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о јавним набавкама, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.


4. Радно место за међународну сарадњу, звање саветник, Сектор за истраживање несрећа у железничком саобраћају и међународну сарадњу, 1 извршилац

Опис послова: припрема предлоге за закључивање мултилатералних и билатералних споразума и остварује сарадњу са радним телима међународних организација; стара се о извршавању обавеза који произилазе из билатералних и мултилатералних споразума, као и обавеза које произилазе из чланства Републике Србије у међународним организацијама; врши обраду података, студија и анализа које је потребно доставити међународним организацијама; прати стандарде, препоруке и друге прописа међународних организација из области ваздушног, железничког и водног саобраћаја ради хармонизације домаћих прописа са међународним (ICAO, ECAC, EU, Eurocontrol, IATA и сл.); сарађује са надлежним органима земаља потписница ECAA споразума и EASA и обавља стручне послове у поступку приступања Европској мрежи тела за безбедносна истраживања у цивилном ваздухопловству, железничком и водном саобраћају; врши упознавање са ваздухопловном, железничком и терминологијом у водном саораћају, терминологијом и фразеологијом на српском и енглеском језику; преводи акте и документацију и обавља послове симултаног превођења на састанцима и преговорима; обавља и друге послова по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, односно најмање три године радног искуства у ваздушном или железничком или водном саобраћају, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о јавним набавкама, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.

5. Радно место за подршку финансијским, правним и кадровским пословима, звање млађи саветник, Група за финансијске, правне и кадровске послове, 1извршилац

Опис послова: учествује у изради извештаја из делокруга Центра; ажурира базе података из делокруга Центра; учествује у изради општих и појединачних аката и води кадровску евиденцију; прикупља податке и учествује у припреми годишњег извештаја о раду Центра; обавља послове у поступку спровођења обука; обавља послове обезбеђења опреме и материјално-техничких средстава за обављање послова из делокруга Центра; обавља канцеларијске и административне послове; обавља послове кореспонденције и комуникације са странкама и формира базе података о органима, организацијама и другим субјектима који сарађују са Центром; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:
стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службеницима, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Чакорска 6

IV Рок за подношење пријава на конкурс: осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ена Мандић, телефон: 011/41-444-25.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком „Пријава за јавни конкурс“ и навођењем радног места за које се пријава подноси.

VII Датум оглашавања:
19. 07. 2017. године.

VIII Oпшти услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за сва радна места:
пријава за конкретно радно место са контакт адресом и бројем телефона; биографија са наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинали или оверене фотокопије доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; други докази о стеченим знањима и вештинама.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду (не важи за доказе из последње тачке) или код јавног бележника. Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном морају бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача (не важи за доказе из последње тачке). Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Поред тога: за радно место под бројем 1: оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање пет година радног искуства у струци, односно најмање пет година радног искуства у ваздухопловству (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); за радно место под бројем 2: најмање три године радног искуства у струци, односно најмање три године радног искуства у ваздухопловству (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); за радно место под бројем 3: најмање седам година радног искуства у струци, односно најмање седам година радног искуства у железничком саобраћају (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); за радно место под бројем 4: најмање три године радног искуства у ваздушном или железничком или водном саобраћају (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); за радно место под бројем 5: завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 02.08.2017. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на контакте које су навели у пријави.

Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређено време, место рада је Београд, Чакорска 6.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.

Кандидати који немају положен државни стручни испит примају се на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Сваки круг у селекцији кандидата биће елиминациони.

Центар не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор - в.д. главни истражитељ Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода.

Овај оглас објављује се на огласној табли Центра, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

претрага