ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 26.07.2017 Датум истека рока за пријављивање: 03.08.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа за трезор На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в. д. директор Управе за  трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II Радна места које се попуњавају:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Аналитичар буџетских расхода и издатака, Група за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе, Сектор за извршење буџета, звање саветник - 1 извршилац;
  
Опис послова: Прикупља и обрађује пројекције буџетских примања и издатака и анализира и извештава о динамици остварења буџетских прихода, примања, расхода и издатака; ажурира пројекције буџетских прихода, примања, расхода и издатака према утврђеној методологији и контролише и усаглашава финансијске планове буџетских корисника према прописаним процедурама; предлаже измене финансијских планова сходно пројекцији буџетских прихода и врши анализу финансијских планова буџетских корисника; предлаже утврђивање квота на основу усаглашених финансијских планова; учествује у процесу учитавања квота за буџетске кориснике; спроводи обуке оспособљавања буџетских корисника у погледу ефикасног финансијског планирања; припрема обавештења која се тичу рада Одсека за Интранет портал; припрема извештаје о неизмиреним обавезама школа у РИНО апликацији и сарађује са Сектором за обраду личних примања у вези са истим; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџета и буџетског система – усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

2) Методолог главне књиге, Одељење за рачуноводствене послове, Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање, звање самостални саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Учествује у припреми предлога за промену рачуноводствене методологије, укључујући систем буџетских класификација и правила буџетског рачуноводства; прати усаглашавање потраживања директних и индиректних обавеза Републике Србије; учествује у анализи  промена и примене шема за књижење у главној књизи трезора, утврђивању бруто биланса и токова готовине; учествује у изради директива за рад Одељења и даје мишљења на прописе који се припремају у буџетском рачуноводству; припрема налоге за предзакључна и закључна књижења; стара се о токовима финансијске документације и њеном одлагању и чувању; прати прописе из области буџетског рачуноводства; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и буџетског рачуноводства – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

3) Софтверски инжењер, Група за апликативни дизајн и програмирање, Одељење за апликативни развој, Сектор за информационе технологије, звање самостални саветник - 1 извршилац;

Опис послова:
Дизајнира, конфигурише, развија и кодира софтверске програме и апликације; учествује у раду пројектно-програмерским тимовима; користи савремене методе пројектовања и моделирања апликативног софтвера; учествује у креирању и имплементацији система заштите и криптовања података, као и на систему дигиталног потписивања порука; анализира квалитет података у базама података и тестира програмска решења као подршка пословним процесима; израђује програмску и корисничку документацију, имплементира програмска решења; прима и процесира захтеве за промену апликативног софтвера; прати и анализира животни циклус програмских решења и врши њихову модификацију ради побољшања перформанси решења или на захтев корисника; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области апликативног развоја, имплементације, интеграције програмских система и примене методологија и поступака за пројектовање и програмирање – усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

4) Самостални систем инжењер, Група за надзор и заштиту информационих система, Одељење за серверску инфраструктуру, Сектор за информационе технологије, звање самостални саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Обезбеђује заштиту информација-података на серверима; имплементира ниво сигурности приступа ресурсима; имплементира, конфигурише и одржава продукционо, развојно и тестно окружење на серверима са Windows и UNIX оперативним системом (ОС); пише процедуре и прописује правила сигурносне политике информационих система; имплементира и управља виртуелном инфраструктуром и надгледа правилност коришћења ресурса на њој; врши инсталацију и конфигурацију storage-a; имплементира решења за проактивно деловање; спроводи мере за успостављање и одржавање континуитета пословања у ванредним и редовним условима; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено–хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање концепта безбедности информација у оквиру Дата Центра и праћење догађаја у оквиру Дата Центра на основу процеса - управљање догађајима – усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

5) Радно место за финансијску контролу, анализу и извештавање, Одсек за контролу, Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу, звање самостални саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Контролише усклађеност процедура и интерних аката Управе са релевантним законским прописима; контролише примену прописа у области финансијско-материјалног пословања; даје савете приликом доношења нових интерних аката и процедура за регулисање пословања појединих унутрашњих јединица Управе; израђује директиве из надлежности Сектора; припрема документацију и сарађује са руководиоцима организационих јединица код којих се врши контрола; извештава непосредног руководиоца о извршеним контролама организационих јединица о евентуалним установљеним пропустима и променама на билансним позицијама; утврђује разлоге тих промена и даје стручну анализу како је до промена дошло; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и рачуноводства – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ


6) Благајник, експозитура Сурдулица, звање референт - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца трезору на основу бона и проверава примљене односно предате пакете; обавља пријем и издавање готовине на основу докумената, израђује спецификације новца и проверава идентитет примаоца новца; обавља замену  похабаних новчаница и замену новца; обавља процену оштећених новчаница; одговоран је за стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне и врши контролу исте; обавља бројање и формирање пакета од рестлова готовине примљене у пакету, врши контролно бројање и бројање и прераду готовине примљене у току дана и формирање пакета; води књиге мањкова и вишкова, књиге по којој се у току рада предаје готовина бројачком столу ради контроле, прераде и бројења, као и требовање, предају и пријем готовине; обавља обраду документације на рачунару; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

IV Место рада: Сурдулица, Томе Ивановића 4

ФИЛИЈАЛA ЗАЈЕЧАР

7) Радно место за претходну контролу, експозитура Бор, звање сарадник - 1 извршилац;

Опис послова:
Прима безготовинске налоге корисника јавних средстава; врши контролу података, обраду и извршавање налога за плаћање; издаје потврде, оверава податке и стара се о правилној примени прописа, упутстава и општих аката; учествује у изради нацрта решења и учествује у предлагању решења за отклањање неправилности и незаконитости које су утврђене контролом у интерном поступку; врши контролу и исправке завршних рачуна и прати извршење налога за принудну наплату; учествује у пословима девизних плаћања; издаје потврде о упису и статусу у Регистру; обавља унос података из изворне документације, врши класирање налога и решава рекламације које произилазе из рада на класирању налога; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови
: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

V Место рада: Бор, Ђорђа Вајферта 4

ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ


8)  Директор филијале, звање виши саветник, 1 извршилац;

Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у филијали; прати, контролише, стара се и одговара за законит рад филијале; остварује сарадњу са локалним органима самоуправе, локалним трезорима, јавним предузећима и корисницима буџетских средстава; учествује у решавању спорних питања из делокруга рада филијале са представницима државних органа, организација и фондова; стара се о спровођењу законских решења из области буџетског система, платног промета и мера из области директних подстицаја; организује и координира рад на регистрима који се воде у Управи; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 7 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област државне управе, буџетског система, платних услуга и радних односа – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације-усмено.

VI Место рада: Шабац, Карађорђева 2

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Драгана Ракић, тел: 011/3202-455 и Никола Јелача, тел: 011/2927-547;

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
   
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси,  http://www.trezor.gov.rs/Konkursi-cir.html

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 4. септембра 2017. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9. 

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама или усмено након сваке завршене фазе поступка.

Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ


За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага