ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 02.08.2017 Датум истека рока за пријављивање: 10.08.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1,Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09)
и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3962/2016 од 11 априла 2016 године оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
 
I  Орган у коме се попуњавају радна места:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, краља Милана 16

II  Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за праћење реализације уговора, звање саветник, у Групи за спровођење поступка располагања становима и гаражама, у Одељењу за располагање становима и гаражама и управљање државном имовином, у Сектору за имовински поступак - 1 извршилац.
         
Опис послова: Припрема потребну имовинско- правну и другу документацију за израду уговора; учествује у изради уговора о располагању и управљању становима и гаражама у државној својини ;прикупља потребну документацију ради праћења испуњења уговорних обавеза; прати реализацију уговора у погледу изцрашавања уговорних обавеза на начин и у роковима предвиђеним уговором; организује закључење и судску оверу уговора; сарађује са Републичким државним правобранилаштвом у случају неиспуњења уговорних обавеза ради заштите имовинских прва и интереса Републике Србије; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о становању и одржавању  зграда и Закона о јавној својини  –усмено, познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, краља Милана 16.

2. Радно место за припрему аката и праћење реализације уговора, звање саветник, у Групи за расподелу на коришћење и управљање непокретностима у државној својини у Одељењу за располагање становима и гаражама и управљање државном имовином, у Сектору за имовински поступак - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема предлоге закључака за Владу за распоред пословних зграда и пословних просторија, прати реализацију аката Владе; припрема потребну имовинско правну и другу документацију за израду уговора, израђује уговоре о располагању и управљању неокретностима у државној својини и прати реализацију уговора у погледу извршавања уговорених обавеза на начин и у роковима предвиђеним уговором; сарађује са Републичким државним правобранилаштвом у случају неиспуњења уговорних обавеза ради заштите имовинских прва и интереса Републике Србије и извештава судове и друге државне органе у погледу поступка коришћења и управљања државном имовином; припрема предлоге аката који се односе на управљање државном имовином; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из области правне науке  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит,  и  познавање  рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о становању и одржавању зграда и Закона о јавној својини  - усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару, вештина комуникације- усмено.

Место рада: Београд, краља Милана 16.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Сектор за финансијско-материјалне и опште послове-Одељење за опште послове, краља Милана 16, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (навести радно место за које се подноси пријава)”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Љиљана Милутиновић, тел: 011-3346-397, Одељење за опште послове.

V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом, адресом и бројем контакт телефона и наводима о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању података о којима се води службена евиденција у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит);  оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичке дирекције за имовину РС, на адреси www.rdi.gov.rs у делу ''конкурси''.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа у супротном сматраће се да је пријава непотпуна.

VIII Трајање радног односа: за оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, и просторијама Републичке дирекције за имовину РС, почев од 15.августа 2017.године, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном, на број који су дужни да   наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на web страници Републичке дирекције за имовину РС: www.rdi.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага