ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 02.08.2017 Датум истека рока за пријављивање: 10.08.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РСˮ, бр. 41/07 и 109/09), а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-546/2017-1, од 1. фебруара 2017. године,
министар омладине и спорта оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТАI Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за анализу и проверу извештаја у области спорта, у звању саветник, у Одељењу за развој и унапређење система спорта, у Сектору за спорт, у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 18. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места -  3 извршиоца.

Опис послова: прати и проверава благовременост достављања извештаја о спроведеним  редовним програмима, међународним такмичењима и програмима спортских кампова, односно конкурса; проверава и анализира садржину достављених извештаја и приложену документацију; обавља послове финансијске контроле утрошка буџетских средстава од стране организација у области спорта и израђује дописе за евентуалне допуне извештаја – достављање недостајуће документације и појашњења, односно акта којима се налаже повраћај одобрених средстава у прописаним случајевима; предлаже и друге прописане мере у области остваривања општег интереса у области спорта, у складу са закљученим уговорима; сачињава извештаје о повраћају средстава на недељном и месечном нивоу; проверава наменско трошење средстава у складу са планом достављеним Министарству по буџетским линијама; припрема анализе и извештаје о оствареним резултатима путем финансирања по основу редовних програма, међународних такмичења и програма спортских кампова, односно конкурса; израђује анализе и извештаје о обављеним прегледима, односно проверама, резултатима провера и утицају на остварење очекиваних резултата; обавља и друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, економске науке или организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о спорту, Закона о буџетском систему, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за планирање и програмирање ИПА пројеката и сарадњу са међународним фондовима, у звању саветник, у Групи за ИПА пројекте и међународне фондове, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције, у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 27. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: планира и припрема пројекте који се финансирају из претприступних фондова ЕУ у области омладине и спорта; припрема пратећа програмска документа у одговарајућем формату; обавља послове информисања јавности у области омладине и спорта о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и користима од учешћа у ЕУ програмима; обезбеђује учешће у одговарајућим секторским групама за припрему пројеката; спроводи правила и принципе неопходне за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања средствима ЕУ; планира и иницира код међународних фондова укључивање Министарства у међународне пројекте и програме, у складу са приоритетима Министарства; прати спровођење међународних пројеката у области омладине и спорта и припрема извештаје о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ; израђује планове, програме и извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског и немачког језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државној управи, Закона о младима, Закона о спорту, Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. Године и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; знање енглеског и немачког језика – увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

3. Радно место за реализацију ИПА пројеката, у звању саветник, у Групи за ИПА пројекте и међународне фондове, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције, у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 28. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места - 1 извршилац.

Опис послова: утврђује методологије и унутрашње процедуре којима се обезбеђује ефикасаност спровођења међународних пројеката и њихова контрола и оцена; стара се о спровођењу мера неопходних за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ; стара се о припреми и ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; припрема и извештава о припреми релевантне техничке документације за спровођење поступка јавних набавки и документације за спровођење пројеката и по потреби учествује у раду Комисије за оцену и одабир понуда; проверава испуњеност предуслова за спровођење пројеката и уговора; предузима мере и активности неопходне за правилно и правовремено спровођење уговорних обавеза од стране уговарача, укључујући административну контролу, контролу на лицу места и потврђивање исправности рачуна за плаћање везаних за спровођење пројекта; израђује планове, програме и извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, политичке науке, организационе науке или економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о младима, Закона о спорту, Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. Године и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; знање енглеског језика – увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

4. Радно место руководиоца Групе за међународну сарадњу и европске интеграције, у звању саветник, у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције, у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 30. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: организује, руководи и планира рад Групе и пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; oбавља послове у вези са хармонизацијом домаћих прописа са правом ЕУ, анализира усклађеност прописа у области омладинског сектора и спорта са стандардима европског законодавства и припрема мишљења о усаглашености домаћих прописа са правом ЕУ у области омладинске политике и спорта; координира са аспекта примене прописа припрему предлога платформи за међународне преговоре, израђује предлоге за успостављање билатералне односно мултилатералне сарадње младих, омладинских и спортских организација и удружења са другим државама и међународним организацијама у области омладине односно спорта и израђује предлоге протокола о сарадњи; прати и анализира међународна документа из области омладинске политике и спорта и сачињава информације; даје мишљења о прописима и актима које припремају други органи и организације из надлежности Сектора за међународну сарадњу и европске интеграције; сарађује са телима и структурама за младе и за спорт на светском и европском нивоу нарочито у делу примене прописа; обавља координацију сарадње омладинских и спортских организација са међународним омладинским и спортским организацијама и другим међународним субјектима и сарађује са унутрашњим јединицама Министарства по свим питањима из делокруга надлежности Групе; обавља и друге послове које одреди помоћник министра.

Услови
: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о младима, Закона о спорту, Закона о закључивању и извршавању међународних уговора, Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; знање енглеског језика – увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; вештина комуникације – усмено.

5. Радно место за хармонизацију прописа са ЕУ, у звању саветник, у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције, у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 31. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: учествује у обављању послова хармонизације домаћих прописа у области омладинске политике и спорта са правним тековинама ЕУ; сарађује са телима и структурама за младе и за спорт на светском и европском нивоу у вези са хармонизацијом прописа; учествује у припреми и израђује мишљења о усаглашености домаћих прописа са правом ЕУ у области омладинске политике и спорта; анализира усклађеност прописа у области омладинског сектора и спорта са стандардима европског законодавства; сарађује са Сектором за омладину и Сектором за спорт по свим питањима из домена хармонизације прописа из области омладине и спорта; прати и анализира међународна документа из области омладинске политике и спорта; прати спровођење међународних конвенција из области политике за младе и из спорта; обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о младима, Закона о спорту, Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; знање енглеског језика – увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

6. Радно место за билатералну и мултилатералну сарадњу, у звању саветник, у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције, у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 32. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: припрема програме међународне стручне сарадње у области спорта и омладине; припрема предлоге за успостављање билатералне односно мултилатералне сарадње младих, омладинских и спортских организација и удружења са другим државама и међународним организацијама у области омладине односно спорта; припрема стручне основе за израду протокола, уговора, споразума, конвенција и других општих аката који се односе на међународну билатералну и мултилатералну сарадњу; учествује у предлагању запослених у Министарству и координира њихов рад у различитим програмским и другим експертским телима, односно комитетима из области омладине и спорта; обавља послове оцене приоритета, израђује и усклађује прилоге за стратешка документа; обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државној управи, Закона о младима, Закона о спорту, Закона о закључивању и извршавању међународних уговора и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; знање енглеског језика – увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
 
7. Радно место за кадровске послове, у звању саветник, у Одељењу за људске ресурсе, правне и опште послове, у Секретаријату Министарства омладине и спорта, под редним бројем 36. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: припрема и израђује опште и појединачне акте из области управљања кадровима; припрема планове за спровођење активности у области управљања кадровима и припрема анализе и информације у области управљања кадровима; пружа стручну помоћ запосленима из области радних односа; припрема нацрте решења о правима, обавезама и одговорностима државних службеника и уговора о раду за намештенике, као и друга акта из области радних и ванрадних односа, те предлоге решења о оцени; припрема и израђује одговоре на тужбе и припрема изјашњења и друге поднеске за надлежне органе у области радних односа; обавља послове аналитичара радних места и идентификује потребе за кадровима у поступку израде нацрта Кадровског плана Министарства; обавља стручне и административне послове за конкурсну комисију Министарства; идентификује потребе за посебним стручним усавршавањем запослених и припрема програм посебног стручног усавршавања; обавља и друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државним службеницима, Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку, Закона о раду и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

8. Радно место за подршку кадровским пословима, у звању млађи саветник, у Одељењу за људске ресурсе, правне и опште послове, у Секретаријату Министарства омладине и спорта, под редним бројем 37. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: учествује у припреми и изради општих и појединачних аката из области управљања кадровима; припрема планове за спровођење активности у области управљања кадровима; учествује у пословима аналитичара радних места и идентификацији потреба за кадровима у поступку израде нацрта Кадровског плана Министарства; учествује у обављању стручних и административних послова за конкурсну комисију Министарства; води персоналну и друге евиденције запослених и стара се о уношењу података у Централну кадровску евиденцију и друге базе; прикупља и обрађује информације и стручне прилоге за израду платформи за разговоре и службена путовања министра и других државних службеника; израђује анализе и извештаје из области кадровских послова; обавља и друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, организационе науке или из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државним службеницима, Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку, Закона о раду и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

9. Радно место за јавне набавке у Министарству, у звању саветник, у Одељењу за људске ресурсе, правне и опште послове, у Секретаријату Министарства омладине и спорта, под редним бројем 38. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: припрема предлог Плана јавних набавки за Министарство у сарадњи са Одељењем за финансијско – материјалне послове; покреће и спроводи поступке јавних набавки и израђује документацију у вези са јавним набавкама за потребе Министарства, осим за јавне набавке у области управљања инфраструктурним пројектима у спорту и међународне сарадње и европских интеграција; стара се о правилном спровођењу уговора закључених после спроведених јавних набавки за потребе Министарства из делокруга Секретаријата; пружа стручну помоћ у спровођењу поступака јавних набавки за потребе сектора; води евиденцију о додељеним уговорима о јавним набавкама, припрема збирне извештаје о додељеним уговорима и стара се о роковима за закључење тих уговора; сачињава кварталне и годишње извештаје о извршењу плана јавних набавки и доставља их надлежним органима и телима; израђује предлоге подзаконска акта из области јавних набавки; обавља студијско – аналитичке послове из области јавних набавки и припрема информације из ове области; обавља и друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, економске науке или из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвенo – хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање Закона о јавним набавкама, Закона о општем управном поступку, Закона о облигационим односима и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

10. Радно место књиговође, у звању референт, у Одељењу за финансијско – материјалне, аналитичке и информатичке послове, у Секретаријату Министарства омладине и спорта, под редним бројем 45. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: врши пријем и контролу формалне исправности књиговодствених исправа, обрађује документацију, контира и припрема за књижење; евидентира све пословне промене у пословним књигама и помоћне евиденције у складу са прописима; води прописане аналитичке књиговодствене евиденције чије податке усклађује са подацима из главне књиге Трезора; припрема књиговодствене податке и израђује периодичне и годишње књиговодствене извештаје и билансе; контролише и обавља анализу исправности унетих података; сарађује са другим органима у вези са књиговодственим евидентирањем основних средстава; одговоран је за чување пословне књиге и евиденција; обавља и друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: завршена средња економска школа и најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености,знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

11. Радно место руководиоца Групе за стратешко планирање, евалуацију и организацију, у звању виши саветник, у Групи за стратешко планирање, евалуацију и организацију, у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 53. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места - 1 извршилац.

Опис послова: руководи и планира рад Групе, организује, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Одсеку; обавља послове стратешког планирања приоритета Министарства и организационих облика у ресору Министарства, односно планирање свих ресурса, приоритета, имплементација, евaлуација, реформи и организација у циљу спровођења реформе државне управе и сагледавања потреба за променама функција органа у складу са стратешким документима, као и са нужним променама које произилазе из процеса придруживања ЕУ; доприноси управљању променама као саставног дела процеса спровођења реформе јавне управе у оквиру Министарства повезано са функцијама ресора Министарства; обезбеђује подршку за редовне дубинске функционалне анализе рада, послова и радних задатака; обавља дугорочно одрживе послове у вези оптимизације јавне управе и ресора спорта и омладине; сарађује са свим организационим јединицама Министарства и прати планирање и остваривање циљева, посебно у делу израде предлога Плана рада Министарства и структуре Програмског буџета; врши анализе и предлаже препоруке и практична решења, односно реформске мере за сваку функцију Министарства укључујући и функције ресора за које је надлежно Министарство; сарађује са другим органима задуженим за спровођење стратегије реформе јавне управе и креирање јавних политика; обавља друге послове које одреди мнистар.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или политичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, Закона о државној управи, Закона о државним службеницима, Закона о спорту, Закона о младима и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; знање енглеског језика – увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; вештина комуникације – усмено.

12. Радно место за организацију и евалуацију, у звању млађи саветник, у Групи за стратешко планирање, евалуацију и организацију, у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 55. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: обавља административне и аналитичке послове у вези са поступком дугорочно одрживих послова у вези оптимизације јавне управе и посебно ресора спорта и омладине; учествује у пословима обезбеђивања подршке за редовне дубинске функционалне анализе рада, послова и радних задатака; учествује у стратешком планирању приоритета, имплементацијe, евaлуацијe, реформе и организације у циљу спровођења реформе државне управе и сагледавања потреба за променама функција органа у складу са стратешким документима, као и са нужним променама које произилазе из процеса придруживања ЕУ; сарађује са другим јединицама задуженим у систему јавне управе за управљање променама, посебно организацију и евалуацију; обједињава и уноси у базу података резултате израђених анализа са предлогом препорука, практичних решења и реформских мера насталих у раду Групе, а које се односе на делокруг Министарства и организационих облика за које је надлежно Министарство; сарађује са свим другим организационим јединицама Министарства у циљу спровођења организације и евалуације; обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука или природно – математичких наука или техничко – технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о државним службеницима, Закона о спорту, Закона о младима и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; знање енглеског језика – увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

13. Радно место за инспекцијске послове у спорту, у звању саветник, у Одсеку за инспекцијске послове у спорту, у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 61. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: припрема и врши инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа из области спорта непосредним увидом у пословање и поступање физичких лица и оранизација у области спорта; по потреби налаже мере у вршењу контроле; проверава испуњеност услова за обављање спортских активности и делатности; проверава испуњеност услова за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања, односно звања; израђује периодичне извештаје о обављеном надзору; обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или из научне области Физичко васпитање и спорт на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање Закона о спорту, Закона о инспекцијском надзору и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; познавање једног светског језика – увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

14. Радно место за подршку инспекцијским пословима у спорту, у звању млађи саветник, у Одсеку за инспекцијске послове у спорту, у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 62. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: прикупља податке и пружа подршку у праћењу и утврђивању стања у области инспекцијских послова у спорту; учествује у припреми инспекцијског надзора над спровођењем закона и прописа из области спорта; припрема документацију и пружа помоћ у налагању мера у вршењу контроле; пружа административну и оперативну помоћ у провери испуњености услова за обављање спортских активности и делатности; пружа помоћ и учествује у припреми за проверу испуњености услова за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања, односно звања; израђује периодичне извештаје о обављеном надзору; обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови:
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о спорту, Закона о инспекцијском надзору и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

15. Радно место интерног ревизора, у звању самостални саветник, Самостални извршилац изван свих унутраших јединица, у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 63. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  1 извршилац.

Опис послова: врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерне контроле у погледу адекватности, успешности и потпуности и даје савете када се уводе нови системи, процедуре или задаци; припрема и подноси на одобрење министру Нацрт повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана интерне ревизије; обавља послове процене нових система за финансијско управљање и контролних система; води евиденцију о финансијској документацији и врши ревизију начина рада; прати спровођење препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија; сарађује са Државном ревизизорском институцијом; врши остале задатке да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије; припрема извештаје о извршеној ревизији; обавља и друге послове које одреди министар.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у струци и најмање три године рада на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено – финансијским пословима, положен државни стручни испит, положен испит или испуњени услови за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству, Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и делокруга рада Министарства омладине и спорта – усмено; испуњени услови за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору – увидом у уверење или други доказ о положеном испиту или испуњеним условима за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору; познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; вештина комуникације – усмено.

III Место рада за сва радна места: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило, 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица која су задужена за давање обавештења: Александра Луковић, тел: 011/311-7099 и Драгана Шушљик, тел: 011/311-7553;

Заједничко за сва радна места:

VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Пословиˮ.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико поседује); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства омладине и спорта, у делу „Вестиˮ,  http://www.mos.gov.rs/vesti.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа:
За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, допуштене и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 10. августа 2017. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило и Министарства омладине и спорта, адреса Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама или усмено након сваке завршене фазе поступка.

НАПОМЕНЕ

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства омладине и спорта: www.mos.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли Министарства омладине и спорта и на wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Пословиˮ.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага