ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 16.08.2017 Датум истека рока за пријављивање: 24.08.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) Канцеларија за Косово и Метохију оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Канцеларија за Косово и Метохију, Београд, Булевар Михаила Пупина 2.

II Радна места која се попуњавају:


1. Радно место за оживљавање привредних активности, пројекте, рад и запошљавање, у звању самостални саветник, под редним бројем 14. у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за Косово и Метохију, у Сектору за економски развој, одрживи повратак и ИПА пројекте - Група за привреду и економски развој и иинфраструктурне пројекте на КиМ  –1 државни службеник

Опис послова:
Израђује информације, анализе и извештаје о реализацији пројеката оживљавања привредних активности у енклавама; израђује информације, анализе и извештаје о стању пројеката са циљем унапређења привреде и економског развоја на КиМ; израђује програм активирања економије на локалном нивоу; поступа по представкама лица по питању економског развоја; припрема предлог пројеката за оживљавање привредних активности; прати стање снабдевености електричном енергијом, водом и доступност саобраћаја и телекомуникација у српским подручјима на КиМ; израђује планове развоја српских села на територији КиМ у координацији са представницима локалних самоуправа; координира и сарађује са ресорним министарствима, институцијама, радним групама у циљу одржавања процеса производње и осталих привредних активности у српским подручјима на КиМ; прати и анализира стање у области рада и запошљавања и извештава о томе, израђује планове и програме унапређења рада и запошљавања и заштите права на КиМ; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање пет година


Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање Закона о државним службеницима, Закона о локалној самоуправи, Закона о финансирању локалне самоуправе, познавање делокруга Канцеларије за КиМ и познавање Бриселског споразума, провераваће се усменим путем (разговор);
Познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет);
Вештина комуникације - усмено

2. Радно место за канцеларијске послове, у звању референт, под редним бројем 53. у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за Косово и Метохију, у Сектору за опште послове - Група за људске ресурсе и техничку подршку - 1 државни службеник

Опис послова:
Класификује, евидентира и чува све врсте грађе; врши пријем, прегледање, завођење и достављање аката у рад унутрашњим јединицама; води прописане деловоднике и регистре; врши експедицију поште; даје обавештења у вези са кретањем предмета и свих врста грађе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.


Услови:
Средња школа природног или друштвеног смера, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање две године, познавање рада на рачунару

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање делокруга Канцеларије за КиМ, познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - провераваће се усменим путем (разговор);
Познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет);
Вештина комуникације - усмено


3. Радно место за послове јавних набавки, у звању саветник, под редним бројем 64. у Правилнику, Сектор за опште послове - Група за јавне набавке - 1 државни службеник.

Опис послова:
Учествује у припреми предлог плана набавки; учествује у припреми  предлога одлука, решења, уговора, обавештења и учествује у припреми тендерске документације и других аката у поступку јавне набавке за потребе Канцеларије;  пружа стручну помоћ у спровођењу поступака јавних набавки за потребе сектора; води евиденцију о додељеним уговорима о јавним набавкама, припрема збирне извештаје о додељеним уговорима и стара се о роковима за закључење тих уговора; учествује у припреми предлога плана набавки које спроводе локалне самоуправе са територије АП КиМ, у припреми предлога одлука, решења, уговора; учествује у припреми тендерске документације и других аката у поступку јавне набавке за потребе локалних самоуправа са територије АП КиМ и води евиденцију о додељеним уговорима о јавним набавкама, припрема збирне извештаје о додељеним уговорима и координира са локалним самоуправа на КиМ о роковима за закључење и извршење тих уговора; и обавља студијско-аналитичке послове у вези са јавним набавкама које спроводе локалне самоуправе са територије АП КиМ и припрема информације из ове области;обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.


Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање Закона о јавним набавкама, Закона о општем управном поступку, Закона о облигационим односима и делокруга рада Канцеларије за Косово и Метохију – усмено;
Познавање рада на рачунару – увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); Вештина комуникације – усмено.

III Место рада:
Београд, Булевар Михаила Пупина 2

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Канцеларија за Косово и Метохију, Булевар Михајила Пупина 2, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења:
Кристина Мочевић, тел: 011/311-7328

VI Услови за рад на свим радним местима:
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико поседује); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Службе за управљање кадровима http://www.suk.gov.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа:
За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, допуштене и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 29. августа 2017. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Канцеларије за Косово и Метохију, адреса Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама или усмено након сваке завршене фазе поступка.

НАПОМЕНЕ

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Канцеларије за Косово и Метохију: www.kim.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли Канцеларије за Косово и Метохију и на wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага