ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 23.08.2017 Датум истека рока за пријављивање: 31.08.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. и чл. 18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07– пречишћен текст и 109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧОГ РАДНОГ МЕСТА


I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радно место које се попуњава:

Радно место метролога за запремину и проток гаса, звање саветник у Групи за запремину и проток, Сектора за развој метрологије  - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује одржавању и усавршавању еталона Републике Србије запремине и протока гаса; учествује у примени и унапређењу метода еталонирања за преношење вредности јединица запремине и протока гаса; учествује у међулабораторијским поређењима са међународним еталонима и еталонима других држава; обавља еталонирања и испитивања и учествује у припреми прописа и процедура; обавља послове у вези са припремом могућности еталонирања и мерења за међусобно признавање у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства и математичке, физичко-хемијске или физичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару и знање једног од светских језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања из области запремине и познавање Закона о метрологији („Службени гласник РСˮ, број 15/16) провераваће се писмено – тест знања и усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање једног од светских језика провераваће се - усмено, вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Мике Аласа 14.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана објављивања у периодичном издању  огласа „Пословиˮ Националне службе за запошљавање.

VI Лица која су задужена за давање обавештења: Вања Радојевић Милошевић, тел: 011/202-4432 и Соња Милојковић, тел: 011/202-4442.

VII Општи услови за запослење на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује сручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство). Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код јавног бележника. Фотокопија докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.
НАПОМЕНА: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбама чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, број 18/16), између осталог, прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб - страници Дирекције за мере и драгоцене метале, у делу: Конкурси http://www.dmdm.rs/cr/Kоnkursi.php. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештај на друго радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

НАПОМЕНЕ:
За извршилачко радно место радни однос заснива се на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве  и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, или код јавног бележника, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се почев од 15. септембра 2017. године у Београду, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или адресе које наведу у својим пријавама.

Овај оглас се објављује  на огласној табли и веб-страници Дирекције за мере и драгоцене метале www.dmdm.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа "Послови" Националне службе за запошљавање.

 

претрага