ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 23.08.2017 Датум истека рока за пријављивање: 31.08.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5821/2017 од 27. јуна 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за послове међународног превоза путника, у звању саветник, Одсек за превоз путника у друмском саобраћају, Одељење за друмски транспорт у Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја  –1извршилац
   
Опис послова: Води поступак издавања дозвола за међународни линијски превоз путника и одобравање редова вожње за нове линије у међународном превозу путника; учествује у усклађивању прописа из делокруга Одсека са релевантним прописима ЕУ; сарађује са министарствима других земаља надлежним за област превоза путника и надлежним органима и институцијама у Републици Србији и учествује у припреми састанака и раду мешовитих комисија и других мешовитих тела и израђује предлоге платформи за међународне сусрете; припрема мишљења о бонитету превозника који обављају линијски превоз путника и израђује обавештења домаћим и страним превозницима у вези са обављањем међународног линијског превоза путника; учествује у изради специмена контигената дозвола за превоз путника страних превозника и обезбеђује правовремено штампање и размену наведених контигената са министарствима других земаља надлежним за област транспорта; учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одсека; врши евиденцију извештаја о броју обављених вожњи и превезених путника у међународном линијском превозу путника; обрађује захтеве за доделу, преузимање и раздужење дозвола за међународни јавни ванлинијски превоз путника и издаје књиге путних листова домаћим превозницима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Законa о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/15), Закона о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/15), Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), Законa о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13,УС, 55/14, 96/15-др.закон и 9/16-УС) – усмено; познавање рада на рачунару – практичном провером рада на рачунару; познавање енглеског језика – провераваће се увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Беорад, Нови Београд, Омладинских бригада 1

2. Радно место за управне послове из области друмског саобраћаја
, у звању саветник, Одсек за лиценцирање и сертификацију у друмском саобраћају, Одељење за друмски транспорт у Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја - 1 извршилац

Опис послова: Утврђује испуњеност услова за обављање јавног превоза; припрема решења о одбијању захтева за обављање јавног превоза у друмском саобраћају и решења о одузимању лиценци за обављање јавног превоза у друмском саобраћају; припрема управне акте које доноси министарство у другом степену; врши стручну обраду и учествује у припреми нацрта закона и предлога других прописа из области друмског саобраћаја; припремa мишљења о примени закона и других прописа из области друмског саобраћаја; припрема мишљења на нацрте закона и предлоге аката чији су предлагачи други органи државне управе, са аспекта друмског саобраћаја; припрема акте у вези са управним споровима и другим судским поступцима из делокруга Одсека; пружа стручну помоћ у припреми управних аката из области друмског саобраћаја и унутрашњег превоза у друмском саобраћају; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области саобраћајно инжењерство или из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Законa о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/15), Закона о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/15), Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), Законa о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13,УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16- УС) – усмено; познавање рада на рачунару – практичном провером рада на рачунару, вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Нови Београд, Омладинских бригада 1

III Заједничко за сва радна места

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског, језика (за радно место под 1.).   

Држани службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради, или решење да је нераспоређен.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте морају бити оверене код јавног бележника, у суду или општини.

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у суду или  општини.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси  www.suk.gov.rs у делу „Документи-Обрасци“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секретаријат Министарства – Одељење за кадровске и опште послове, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Радмила Матић, тел: 011/3622-064.

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, практична провера познавања рада на рачунару обавиће се у просторијама Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), а усмени део разговора ће се обавити у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Нови Београд, Омладинских бригада 1, почев од 12.09.2017. године.
О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или електронском поштом, на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомене:
За оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који конкуришу на оба радна места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.
Овај оглас се објављује на web страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: www.mgsi.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе: www.e.uprava.gov.rs, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ВД СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА

Маја Матија Ристић

 

претрага