ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 23.08.2017 Датум истека рока за пријављивање: 31.08.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени Гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 — исправка, 64/07, 67/07-исправка, 1 16/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 20. ст. 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07пречишћен текст и 109/09), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 125821/201 7 од 27. јуна 2017. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 1, Београд, Матични број:178621 1 1, ПИБ:108160095
II Радна места које се попуњавају:
1. Радно место за послове анализе узрока несрећа, звање саветник, Сектор за истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију узрока несрећа —1извршилац.

Опис послова: Обавља истраживања и анализе узрока несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају, проучава последице и израђује анализе за превенцију и прикупља податке; учествује у изради студија и извештаја о утврђеним ризицима; учествује у припреми службених саопштења о несрећама, сарађује са надлежним органима из области безбедности ради предузимања одговарајућих мера у области цивилног ваздухопловства, железничког и водног саобраћаја; обавља стручне послове у сарадњи са другим релевантним субјектима у поступку израде извештаје о процени стања безбедности ваздушног, железничког и водног саобраћаја и учествује у припреми предлога мера безбедности; сарађује са надлежним органима земаља потписница релевантних споразума за сва три вида саобраћаја и обавља стручне послове у поступку приступања Европској мрежи тела за безбедносна истраживања и обавља послове усмерене на подстицање и развој међународне сарадње Републике Србије у области безбедности цивилног ваздушног саобраћаја, железничког и водног саобраћаја; прати спровођење мера које су предузете као одговор на безбедносне препоруке које су упутили надлежни органи страних држава и обавештава надлежне органе стране државе о предузетим безбедносним препорукама или о разлозима зашто оне неће бити предузете; прати прописе, стандарде и препоруке; учествује у припреми стручне основе за израду прописа из своје надлежности; обавља и друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

У слови:
Стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, односно најмање три године радног искуства у ваздушном, железничког или водног саобраћаја, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
Познавање Закона за истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију узрока несрећа — усмено;   вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења — провераваће се писмено, стандардизованим тестовима;   познавање рада на рачунару — практичним радом на рачунару;   познавање енглеског језика — усмено;   вештина комуникације — усмено.

2. Радно место за аналитичке послове и рад на информационом систему, млађи саветник, Сектор за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају -- извршилац.

Опис послова: Прикупља податке у вези са утврђивањем узрока несрећа и учествује у припреми извештаја; прати стандарде, препоруке, домаће и међународне прописа из области ваздушног, железничког и водног саобраћаја у вези са превенцијом удеса ваздухоплова, воза или пловила координира размену информација ради утврђивања узрока несрећа и спречавања настајања истих или сличних догађаја; учествује у анализи ризика на бази расположивих података из домаћих и међународних извора; стара се о успостављању, раду и безбедности информационог система Центра и обезбеђује имплементацију софтвера за надзор и управљање системом; израђује и ажурира веб презентацију Центра; обавља послове на ECCAlRS информационом систему (European Соordination Сеntre for Aviation lncident Reporting Systems); обавља и друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

У слови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
Познавање Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају — усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења — провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; познавање рада на рачунару — практичним радом на рачунару;   познавање енглеског језика — усмено; вештина комуникације — усмено.


З. Радно место руководилац групе, звање самостални саветник, Група за финансијске, правне и кадровске послове —1извршилац.

Опис послова: Руководи Групом, планира рад државних службеника у Групи, пружа  стручна упутства, координира и надзире њихов рад; стара се о правилној припреми и  спровођењу финансијског плана Центра; припрема план јавних набавки, спроводи  поступке јавних набавки и израђује извештаје о јавним набавкама; припрема опште акте и израђује појединачне акте о правима и дужностима запослених из радног односа и стара се о правилном спровођењу конкурсних поступака и поступка оцењивања државних  службеника; израђује уговоре о пословању и сарадњи које закључује Центар и припрема годишњи извештај о раду Центра; организује обављање послова заступања Центра у  споровима пред правосудним органима; организује едукацију запослених у Центру ради праћења домаћих и међународних стандарда у области истраживања удеса и oзбиљних незгода; стара се о правилној примени прописа из области безбедности и здравља на раду и припреми и спровођењу Плана интегритета и обавља послове лица задуженог за пружање информација од јавног значаја; обавља и друге послове по налогу директора Главног истражитеља.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положени државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
Познавање Закона о државним службеницима, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају, Закона о јавним набавкама и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе — усмено;   вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења — провераваће се писмено, стандардизованим тестовима;   познавање рада на рачунару — практичним радом на рачунару;   познавање енглеског језика — усмено;   вештина комуникације — усмено.

4. Радно место за подршку финансијским пословима, звање сарадник, Група за финансијске, правне и кадровске послове — извршилац.

Опис послова: Контролише захтеве за плаћање; учествује у изради решења о распореду средстава и припрема захтева за промену апропријација и квота; врши обрачун накнада и социјалних давања осим зарада државних службеника и намештеника ;припрема аконтације и обавеза по путним налозима у земљи и иностранству; учествује у креирању захтева за преузимање обавеза и обавља друге послове везане за економске класификације које се односе на сталне трошкове, материјал, текуће поправке и одржавање; врши корекцију расхода, води књигу улазних фактура; припрема решења о распореду средстава у складу са прописима којима је регулисана област буџета; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање l80 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање З године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада у књиговодственим програмима (Calculus, lnfosys, Blu soft, SAP, lnfobuk).

У изборном поступку проверавају се:
Познавање Закона о буџетском систему и Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају — усмено;   вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења — провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; познавање рада на рачунару — практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика — усмено; вештина комуникације — усмено.


III Место рада: Београд, Чакорска 6.

Рок за подношење пријава на конкурс: осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Лице која је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ена Мандић, телефон 011/41-444-25.
IV    Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, 11000 Београд, Немањина 1, са назнаком: „Пријава за јавни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.
V    Датум оглашавања: 23. август 2017. године.
VI    Општи услови за рад на радном месту:
Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу 3601' теже повреде радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII    Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за сва радна места:
•    пријава за конкретно радно место са контакт адресом и бројем телефона;
•    биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
•    оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
•    оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
•    оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;   оригинали или оверене фотокопије доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);
•    оверена фотокопија радне књижице;
•    оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном ИСПИТУ.
•    други докази о стеченим знањима и вештинама.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду  (не важи за доказе из последње тачке) или код јавног бележника.
 Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном морају бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача (не важи за доказе из последње тачке).
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити  нострификована.
Поред тога:
•    за радно место под бројем 1, оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање најмање три година радног искуства у СТРУЦИ, односно најмање три године радног искуства у ваздушном, железничког или водног саобраћаја (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
•     за радно место под бројем 2 , оригинал или оверена фотокопија доказа о завршеном приправничком стажу или најмање пет година радног стажа у државним органима (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 
•    за радно место под бројем З, оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање пет година радног искуства у струци, (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
•    за радно место под бројем 4, оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање три година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
Х Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места,  провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 18. 09.2017. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем или електронском ПОШТОМ на контакте које су навели у пријави.
Напомене:
•    Кандидати заснивају радни однос на неодређено време, место рада је Београд, Чакорска 6 • Кандидати који конкуришу на Више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
•    Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије. • Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
•    Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит примају се на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада.
•    Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном ИСПИТУ подносе доказ о положеном правосудном испиту.
•    Сваки круг у селекцији кандидата биће елиминациони;
•    Центар не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
•    Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор — в.д. Главни истражитељ Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
•    Овај оглас објављује се, на огласној табли Центра, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање

 

претрага