ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 06.09.2017 Датум истека рока за пријављивање: 14.09.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

 Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5800/2017 од 27.јуна 2017.године, оглашава

     ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
 
I  Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26. 

II  Радно место које се попуњава:

Радно место туристички инспектор-координатор за Јужнобачки, Сремски, Средњобанатски и Јужнобанатски управни округ, звање самостални саветник, Одељење туристичке инспекције Нови Сад, Сектор туристичке инспекције, 1извршилац.

Oпис послова: Обједињава и врши сложенији инспекцијски надзор и координира инспекцијску контролу која се обавља на територији коју координира и по потреби ван ње подноси извештаје о ефектима инспекцијског надзора; пружа стручна упутства у вршењу послова инспекцијског надзора и у реализацији сарадње са другим надлежним органима и организацијама у спровођењу инспекцијског надзора; прати стање у области туристичке и угоститељске делатности и предлаже организовање заједничких контрола са инспекторима других унутрашњих јединица у циљу ефикаснијег отклањања проблема и стара се о равномерној заступљености инспекцијског надзора; прати и контролише наменско трошење средстава додељених за пројекте развоја туризма на територији коју координира; стара се о уједначености рада и учествује у реализацији пројеката унапређења и усавршавања рада инспектора; сарађује са другим инспекцијским органима и координира организованим заједничким акцијама; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о туризму и Закона о инспекцијском надзору - усмено, познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (навести радно место за које се подноси пријава)”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Маја Наков, тел: 011-361-63-08, Марко Ристић, тел. 011-361-78-96, Одељење за људске ресурсе.

V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању података о којима се води службена евиденција у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација, на адреси www.mtt.gov.rs у делу ''Информације/конкурси''.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: за оглашено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, и просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, почев од 2.октобра 2017.године, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на web страници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашеног радног места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага