ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 06.09.2017 Датум истека рока за пријављивање: 14.09.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члан 41. став 1. и 3. Закона о спољним пословима („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 126/07 - испр. и 41/09), члана 17. став 1, члана 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12426/2016 од 28. децембра 2016. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3689/2017 од 27. априла 2017. године, Министарство спољних послова оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

I Орган у коме се радно место попуњава: 

 Министарство спољних послова, Београд, Кнеза Милоша број 24-26.

II Радна места која се попуњавају:
1. радно место за администрирање прелета ваздухоплова и издавање дипломатских и службених пасоша, у звању млађи саветник, у Одсеку за путне исправе и прелете ваздухоплова, у Сектору за конзуларне послове – 1 извршилац;

Опис послова: Учествује у обради предмета у вези прелета ваздухоплова; прослеђује захтеве ДКП других држава за прелет иностраног ваздухоплова Команди Ратног ваздухопловства Војске Србије и прослеђивању одговора Управи за контролу летења; прослеђује ДКП Републике Србије захтеве државних органа Републике Србије за прелет државних ваздухоплова преко територије других држава; обрађује документа у вези са издавањем дипломатских и службених пасоша Републике Србије; води регистар издатих, замењених и продужених дипломатских и службених пасоша и виза; доставља ДКП Републике Србије у иностранству регистре, прописе и расписе Одсека из области пасошке проблематике; врши послове уношења и обраде података на рачунару и води регистре и евиденције; обавља и друге послове и задатке које му одреди шеф Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичим студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage : напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о спољним пословима, Закон о путним исправама, Уредба о издавању дипломатских и службених пасоша – писмено (тест знања) и усмено; вештине комуникације – усмено.

2.  радно место за информатичко-техничку подршку, у звању млађи саветник, у Групи за одобравање виза, у Одељењу за визну политику, у Сектору за конзуларне послове – 1 извршилац;

Опис послова: Учествује у изради и реализацији пројекта за аутоматизацију визних послова; дефинише начин уношења, чувања, преношења и размене података у систему; контролише и одржава безбедност опреме и система веза са ДКП; предузима мере у циљу прецизног уношења података и њиховог благовременог достављања ДКП; предлаже мере за унапређење функционисања информационог система; обучава службенике у Министарству и ДКП; обавља и друге послове и задатке које му одреди руководилац групе.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области рачунарске или организационе науке или из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање посебних програма за информатичко-комуникациону опрему; положен испит из криптозаштите.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање посебних програма за информатичко-комуникациону опрему (Microsoft Office, основе база података - SQL Server, основе ASP.NET, основе рачунарских мрежа – VPN, виртуелизација) – писмено (тест знања) и усмено; вештине комуникације – усмено.

3. радно место интерног ревизора, у звању самостални саветник, у Групи за интерну ревизију, ужој унутрашњој јединици изван састава сектора – 1 извршилац;

Опис послова
: Обавља послове интерне ревизије, руководи ревизорским тимом, обавља ревизију система, ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености, учествује у ревизијама система за управљање и контролисање спровођења ЕУ фондова у складу са примењивим правилима и за коришћење средстава других међународних организација и институција; учествује у изради нацрта стратешког и годишњег плана ревизије; усмерава и врши надзор над радом интерних ревизора у тиму, примењује професионалне и етичке стандарде; сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду, обавља и друге послове по налогу руководиоца интерне ревизије.

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичим студијама на факултету, положен државни стручни испит и посебан испит; положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; најмање 5 година радног искуства у струци, од чега најмање 3 године радног искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено - финансијским пословима; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу С1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу C1 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о државној управи, Закона о ревизији и Закона о буџетском систему - писмено (тест знања)  и усмено; вештине комуникације – усмено.

4. радно место за подршку пословима јавних набавки у министарству и ДКП, у звању саветник, у Одсеку за покретну имовину и набавке, у Одељењу за имовинско-правне и заједничке послове, у Генералном секретаријату – 1извршилац;

Опис послова: Спроводи поступке јавних набавки, припрема конкурсну документацију и врши анализу достављених предлога плана јавних набавки свих организационих јединица у МСП; припрема позиве за подношење понуда; припрема нацрт записника о отварању понуда; учествује у изради извештаја о стручној оцени понуда; припрема предлог одлуке о додели уговора и нацрт уговора; учествује у раду Комисије за јавне набавке, израђује извештаје, врши преглед и оцену понуда; припрема предлоге уговора у јавним набавкама и обавештења за Службени гласник Републике Србије; обрађује захтеве за заштиту права из поступака јавних набавки; обавља и друге послове које му одреди шеф Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне, економске или техничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичим студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о државној управи, Закона о јавним набавкама и Закона о буџетском систему – писмено (тест знања)  и усмено; вештине комуникације – усмено.

5. радно место за обраду и публиковање докумената, у звању саветник, у Дипломатском архиву, у Одељењу за административне и архивске послове, у Генералном секретаријату - 1 извршилац;

Опис послова: Прикупља, чува, користи и припрема за публиковање спољнополитичка документа; врши селекцију примарних и секундарних докумената трајне вредности; израђује и организује израду информативних средстава о преузетим фондовима и збиркама; пружа стручне информације научним радницима и другим истраживачима у вези са захтевима за истраживање у Дипломатском архиву; учествује у изради пописа, извештаја и зборника и грађе; учествује у изради пројекта аутоматизације Дипломатског архива; обавља и друге послове и задатке које му одреди шеф Дипломатског архива.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни испит из архивистике; најмање 3 године радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage : напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе – писмено (тест знања)  и усмено; вештине комуникације – усмено.

6. радно место за аутоматизацију пословања, у звању саветник, у Библиотеци, у Одељењу за административне и архивске послове, у Генералном секретаријату – 1извршилац;

Опис послова: Води пројекат аутоматизације библиотечког пословања; врши текуће одржавање софтера и стара се о одржавању рачунарске опреме; уноси податке у базу и стара се о ажурирању постојеће базе; стара се о набавци ЦД РОМ-ова, касета и видео касета са насловима који су у складу са набавном политиком Библиотеке; прати развој софтвера из области библиотечког пословања; врши информатичку обуку библиотечког кадра; обавља и друге послове и задатке које му одреди руководилац Библиотеке.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области библиотекарства, рачунарске, организационе науке или из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичим студијама на факултету, положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни библиотекарски испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage : напредни ниво) и пожељно знање француског, немачког или руског језика; познавање основних и посебних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање посебних програма за информатичко-комуникациону опрему (Microsoft Office, основе база података, основе рачунарских мрежа) – писмено (тест знања) и усмено;  вештине комуникације – усмено.

7. радно место за административне послове, у звању референт, у Одељењу за Африку и Блиски исток, у Сектору за билатералну сарадњу – 1 извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо- техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво) и пожељно знање арапског језика; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.
  
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на Нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) -  писмено (тест знања) и усмено; вештине комуникације - усмено.

8. радно место за административне послове, у звању референт, у Групи за регионалне конзуларне послове III, у Одељењу за конзуларне послове, у Сектору за конзуларне послове – 1 извршилац

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза руководиоца Групе, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом руководиоца Групе; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди руководилац Групе.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) - писмено (тест знања) и усмено; вештине комуникације - усмено.

9. радно место ликвидатора, у звању референт, у Одсеку за извршење буџета, у Одељењу за финансијске послове, у Генералном секретаријату – 1 извршилац.

Опис послова: Саставља налоге за плаћање обавеза за Трезор према документацији коју прегледа и овери шеф одсека опште ликвидатуре и главни контролор; саставља дневни преглед обавеза и потраживања Министарства; ажурира документацију о реализованим плаћањима и наплатама; прослеђује документацију књиговодству на књижење; усаглашава реализоване налоге са Трезором и књиговодством; врши усаглашавање позиција; обавља и друге послове и задатке које му одреди шеф Одсека.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа економског смера, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару; оспособљеност за рад на финансијском програму за рад рачунополагача у ДКП.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о платама државних службеника и намештеника, Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника и Уредбе о буџетском рачуноводству – писмено (тест знања) и усмено; вештине комуникације - усмено.

Заједничко за сва радна места

III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство спољних послова Републике Србије, Одељење за персоналне и правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26
са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Милош Цветковић, телефон: 011/306–8105 и Сања Стојанац, телефон 011/306-8549, од 10,00 до 13,00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријава:
  рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места: потписана пријава са наводом радног места за које се конкурише, биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, као и о избору језика који кандидат жели да полаже (енглески, француски, шпански, руски, кинески или арапски); изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, прва провера у изборном поступку и то провера знања енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво), В2 (Vantage: напредни ниво) и C1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво),  обавиће се почев од 06. новембра 2017. године у Министарству спољних послова, Кнеза Милоша 24-26, Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организована безбедносна провера.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.

НАПОМЕНЕ:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства спољних послова www.mfa.rs, у делу ,,Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног и посебног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Званични језици Уједињених нација су: енглески, француски, шпански, руски, кинески и арапски. Кандидати су у обавези да у својим пријавама наведу један од наведених језика који желе да полажу у оквиру обавезне провере знања језика.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао), биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства спољних послова: www.mfа.rs, на wеb страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеb страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага