ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 27.09.2017 Датум истека рока за пријављивање: 04.10.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима - пречишћен текст („Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-8231/2017 од 29. августа 2017. године, вршилац дужности директора Управе за јавни дуг оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Београд, Поп Лукина 7-9

II Радна места које се попуњавају:
1)  Радно место за подршку пословима из области сарадње са међународним финансијским институцијама и другим зајмодавцима, Одсек за пројектне и програмске зајмове, звање: млађи саветник - 1 извршилац
Опис послова: Врши обраду, систематизацију и праћење података у вези са пројектима и програмима који се финансирају из зајмова међународних финансијских институција и других зајмодаваца; води евиденцију о обавезама преузетим по основу закључених споразума са међународним финансијским институцијама и другим зајмодавцима; учествује у пословима припреме података и коресподенције у вези са реализацијом пројеката и програма из области мултилатералне и билатералне финансијске сарадње; учествује у припреми елемената за израду предлога основа за преговоре и извештаја са преговора са међународним финансијским институцијама и другим зајмодавцима, стручних мишљења, анализа, информација и извештаја из делокруга Одсека; учествује у пословима припреме стручних основа за израду аката из делокруга Одсека; сарађује са другим органима државне управе и унутрашњим јединицама у оквиру Управе ради усклађивања сарадње и реализације послова из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, активно знање енглеског језика и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-    познавање законских прописа који регулишу област јавног дуга, закључивање и извршавање међународних уговора – писмено и усмено;
-    познавање енглеског језика – усмено и писмено (тест);
-    познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
-    вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно, путем стандардизованих тестова;
-    вештина комуникације – усмено.

2)  Радно место за подршку пословима из области стратешког планирања и управљања финансијским ризицима, Одсек за стратешко планирање и управљање финансијским ризицима, звање: млађи саветник - 2 извршиоца

Опис послова: Прикупља, обрађује и обједињује податке за израду процене утицаја финансијских ризика на портфолио јавног дуга; учествује у припреми података и периодичних извештаја о јавном дугу; прати финансијске ризике и припрема податке за извештаје о утицају финансијских ризика на портфолио јавног дуга; учествује у припреми извештаја о оперативним ризицима; ради на изради Годишњег извештаја у вези операција са јавним дугом; учествује у пословима праћења и извештавања о гарантованом и негарантованом задуживању локалне власти и припрема мишљења за задуживање локалних власти; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, активно знање енглеског језика и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима.


Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-    познавање законских прописа који регулишу област јавног дуга и делокруга рада органа – усмено;
-    знање из области финансијске математике – писмено;
-    познавање енглеског језика – усмено и писмено (тест);
-    познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
-    вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно, путем стандардизованих тестова;
-    вештина комуникације – усмено.

3)  Радно место за подршку пословима одржавања базе података, Група за управљачки информациони систем, интерну контролу и извештавање, звање: млађи саветник - 1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради годишњих, месечних и недељних планова сервисирања обавеза по основу јавног дуга; учествује у  прикупљању документације по основу трансакција у вези са задуживањем; прати извршавање обавеза по зајмовима за које је гарантовала држава; прати извршавање уговора о задуживању из средстава јавног дуга; учествује у пословима у вези са информационим системом за управљање јавним дугом; учествује у ажурираљу базе података портфолија јавног дуга; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, активно знање енглеског језика и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-    познавање законских прописа који регулишу област јавног дуга и делокруга рада органа – усмено;
-    знање из области финансијске математике – писмено;
-    познавање енглеског језика – усмено и писмено (тест);
-    познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
-    вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно, путем стандардизованих тестова;
-    вештина комуникације – усмено.

4)  Радно место за послове људксих ресурса, Одсек за финансијске, материјалне и опште послове, звање: саветник - 1 извршилац

Опис послова: Израђује појединачна акта о правима, обавезама и дужностима запослених из радног односа, пружа правну помоћ запосленима и стручну подршку руководиоцима унутрашњих јединица из области радних односа; води и ажурира досијее запослених; обавља послове аналитичара радних места; информише државне службенике у Управи о програмима општег стручног усавршавања које организује Служба за управљање кадровима, организује обуке предвиђене програмом посебног стручног усавршавања у Управи и прати ефекте спроведених обука; врши проверу правилне припреме извештаја о оцењивању, припрема предлоге решења о оцењивању, анализира сваки циклус оцењивања у Управи и извештај о томе доставља Служби за управљање кадровима; обавља административне послове у поступцима спровођења интерних и јавних конкурса; ради нацрте кадровског плана Управе и води све прописане статистичке евиденције о запосленима; сарађује и врши пословну комуникацију са надлежним министарством, другим органима и организацијама у извршавању послова из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, активно знање енглеског језика и најмање три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-    познавање законских прописа који регулишу област рада и радних односа, државне управе и делокруга рада органа – писмено и усмено;
-    познавање енглеског језика – усмено и писмено (тест);
-    познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
-    вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно, путем стандардизованих тестова;
-    вештина комуникације – усмено.

5)  Радно место место за правне и послове јавних набавки, самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица, звање: виши саветник - 1 извршилац

Опис послова: Припрема стручне основе за израду законских и подзаконских аката, правних прописа, директива и других аката којима се уређује област рада Управе; припрема стручне основе за израду прописа, општих аката и директива у вези са извршавањем послова из области државне управе, радних односа, јавних набавки, пензијско-инвалидског, здравственог осигурања, финансија и рачуноводства и послова безбедности и здравља на раду; припрема предлог Плана јавних набавки у сарадњи са другим организационоим јединицама Управе, спроводи поступке јавних набавки и израђује документацију у вези са јавним набавкама за потребе Управе; проверава и прати усклађеност спровђења јавних набавки са законским прописима у овој области и врши контролу правилног спровођења свих закључених уговора о јавним набавкама; израђује и доставља извештаје надлежним институцијама и израђује друге извештаје, информације и анализе из делокруга рада; сарађује са запосленима који су задужени за припрему документације којима се уређује област рада Управе; проверава и прати усклађеност законских и подзаконских аката, прописа, општих аката и директива у вези са извршавањем послова из делокруга Управе; сарађује са надлежним министарством, другим органима и организацијама у извршавању послова из делокруга Управе; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или правне науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, активно знање енглеског језика и најмање седам година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-    познавање законских прописа који регулишу област јавног дуга, јавних набавки, делокруга рада органа и методолoшких правила за израду прописа - писмено и усмено;
-    познавање енглеског језика – усмено и писмено (тест);
-    познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
-    вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно, путем стандардизованих тестова;
-    вештина комуникације – усмено.

III Место рада:
Београд, Поп Лукина 7-9

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс са називом радног места на који се конкурише”.

V Лице које је задужено за давање обавештења:
Татјана Паулица Миловановић, тел. 011/2927-594
Заједничко за сва радна места:

VI Услови за рад на свим радним местима:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-    потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству
(у пријави назначити радно место на које се конкурише);
-    изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
-    оригинал или оверена фотокопија уверења држављанству;
-    оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
-    оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
-    оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
-    оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Сви  докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код јавног бележника. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако кандидат изричито изјави да ће те податке прибавити сам. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам.
Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства финансија - Управе за јавни дуг, у делу Конкурси, http://www.javnidug.gov.rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 23. октобра 2017. године, са почетком у 9:00 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и Управе за јавни дуг - Министарство финансија, Поп Лукина 7-9.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем, на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија - Управе за јавни дуг: www.javnidug.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага