ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 27.09.2017 Датум истека рока за пријављивање: 05.10.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  Управа за трезор На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в. д. директор Управе за  трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II Радна места које се попуњавају:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Радно место за послове извештавања, Одељење за извештавање о личним примањима, Сектор за обраду личних примања, звање млађи саветник - 1 државни службеник;

Опис послова: Обавља пословну комуникацију са унутрашњим јединацама Управе и корисницима буџетских средстава у погледу прибављања свих потребних података од значаја за израду извештаја; ажурира, евидентира и врши контролу достављених података и учествује у изради извештаја и информација из делокруга рада организационе јединице; учествује у формирању и ажурирању базе података о корисницима буџетских средстава и обавља послове у вези примене програма за извештавање и информисање о личним примањима и броју запослених код корисника буџетских средстава;  обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови:  Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област обраде личних примања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

2) Oрганизатор за систем девизних плаћања и платне картице, Одсек за девизна плаћања и платне картице, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање саветник- 1 државни службеник;

Опис послова: Организује, прати и контролише стање рачуна система консолидованог рачуна трезора за девизна средства Републике Србије отвореног у Народној банци Србије; усаглашава и врши сравњивање књиговодствених евиденције са евиденцијама Народне банке Србије; прати и контролише податке о извршеним плаћањима на терет и у корист система консолидованог рачуна трезора за девизна средства и прати и контролише извршење налога у систему девизних плаћања; врши консолидовано вођење књиговодствених и ванкњиговодствених евиденција о отвореним девизним подрачунима и њихову контролу по рачунима и трезорима; врши извештавање корисника буџетских средстава о стању и променама на њиховим подрачунима; поступа по рекламацијама корисника буџетских средстава и врши исправку грешака насталих у девизном платном промету; прикупља, обрађује и анализира податке у вези са подрачунима, налозима и трансакцијама у девизном платном промету; припрема и израђује извештаје за потребе надлежних органа у вези са системом консолидованог рачуна трезора за девизна средства Републике Србије; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови:  Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област девизног пословања и платних услуга – усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

3) Радно место за евиденције и контролу девизних плаћања, Одсек за девизна плаћања и платне картице, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање референт- 1 државни службеник;

Опис послова: Учествује у пријему и контроли података о извршеним плаћањима на терет и у корист  девизног консолидованог рачуна трезора; учествује у контроли око усаглашавања стања обрачунских рачуна и других девизних рачуна који се воде у Управи; врши пријем документације; води евиденције из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област девизног пословања и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

4) Радно место за пријем поште и архивирање, Центар за пријем и експедицију поште, Одељење за материјалне ресурсе, Сектор за људске и материјалне ресурсе, звање референт - 1 државни службеник;

Опис послова: Врши преглед, обраду и отпремање улазних и излазних фактура насталих у раду Централе; води евиденције о фактурама путем аутоматске обраде података; обавља преглед и класификацију финансијске документације; води контролнике за поштарину; врши пријем и дистрибуцију остале поште; врши преглед, обраду, чување и одлагање документације у пасивну картотеку предмета за Централу и води евиденције о архивираним предметима и актима путем аутоматске обраде података; врши излучивање безвредног регистратурског материјала и саставља записнике за потребе одговарајуће комисије; врши руковање предметима стављеним у архиву писарнице и врши предају архивске грађе надлежном архиву; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област канцеларијског пословања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

5) Радно место за нормативне и стручно-аналитичке послове из области јавних набавки, Одсек за јавне набавке, Сектор за људске и материјалне ресурсе, звање виши саветник - 1 државни службеник;

Опис послова: 
Припрема и израђује стручне основе за израду законских аката из области јавних набавки; припрема директиве из области јавних набавки; припрема финансијски план Управе и израђује годишњи план неопходан за реализацију јавних набавки; припрема и израђује конкурсну документацију за спровођење поступка јавних набавки;  контролише документацију за поступање у поднетом захтеву за заштиту права понуђача; ради на припреми информација и извештаја ради њиховог објављивања; обавља сарадњу са руководиоцима унутрашњих јединица у Управи у циљу припреме и спровођења поступака јавних набавки; сарађује са другим државним органима и организацијама надлежним за послове јавних набавки; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 7 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област јавних набавки – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

6) Радно место за финансирање, Одсек за финансирање, Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу, звање самостални саветник - 1 државни службеник;

Опис послова: Учествује у изради Тарифе и Упутства о примени Тарифе и тромесечно усклађивање накнаде из Тарифе; анализира, прати примену Тарифе од стране унутрашњих јединица Управе и израђује фактуре за извршене услуге Управе; учествује у припреми и изради финансијског плана Управе и праћењу остваривања и трошења средстава одобреним финансијским планом Управе; прати прописе из области делокруга рада Одсека; израђује извештаје о резултатима пословања Управе и других потребних извештаја и информација из делокруга послова које обавља; извршава процедуре предвиђене стручним упутством о раду Трезора  Министарства финансија; врши припрему аката из области финансирања; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и рачуноводства – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛA ПАЛИЛУЛА

7) Радно место за јавна плаћања, Одељење за јавна плаћања, звање саветник- 1 државни службеник;

Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове на прикупљању података из области регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; врши послове девизних плаћања; спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења и потврде из регистра; прикупља податке о хартијама од вредности и контролише наплату тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

IV Место рада: Београд, 27. марта бр. 28-32

ФИЛИЈАЛA ЧУКАРИЦА

8) Радно место за контролу извршења јавних плаћања, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, звање млађи саветник - 1 државни службеник;

Опис послова: Обавља оперативне послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; обавља контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; учествује у контроли и исправкама завршних рачуна; учествује у изради нацрта решења и учествује у предлагању решења за отклањање неправилности и незаконитости које су утврђене контролом у интерном поступку; обавља послове девизних плаћања; обавља послове обраде личних примања за кориснике јавних средстава; обавља пријем и обраду захтева за упис, обнову регистрације и промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним случајевима, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

V Место рада: Београд, Шумадијски трг бр. 6 а

ФИЛИЈАЛA НОВИ БЕОГРАД

9) Радно место за јавна плаћања, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, звање саветник- 1 државни службеник;

Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове на прикупљању података из области регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; врши послове девизних плаћања; спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења и потврде из регистра; прикупља податке о хартијама од вредности и контролише наплату тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

VI Место рада: Београд, Тошин бунар бр. 159

ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ

10) Радно место за послове платних услуга, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, звање референт - 1 државни службеник;

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

VII Место рада: Врање, Краља Стефана Првовенчаног бр. 1

ФИЛИЈАЛA НОВИ ПАЗАР

11) ) Радно место за јавна плаћања, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, звање саветник - 1 државни службеник;

Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове на прикупљању података из области регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; врши послове девизних плаћања; спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења и потврде из регистра; прикупља податке о хартијама од вредности и контролише наплату тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

VIII Место рада: Нови Пазар, АВНОЈ-а б.б.

ФИЛИЈАЛA ПОЖАРЕВАЦ

12) Радно место за организацију послова буџетских евиденција, звање самостални саветник - 1 државни службеник;

Опис послова: Обавља послове који се односе на уплату, распоред и повраћај јавних прихода и примања; организује послове на вођењу регистра; обавља контролу годишњих рачуна; обавља рачунску, логичку и упоредну контролу података у статистичким извештајима и отклања уочене пропусте; прима, обрађује и контролише образац П/Р локалних самоуоправа; поступа по рекламацијама банака за исправку грешака у платном промету приликом уплате јавних прихода; контролише послове девизних плаћања; прати достављање опомена о ненаплаћеној тарифи корисницима јавних средстава, контролише наплату исте и о томе извештава надлежну организациону јединицу у Централи ради евентуалног покретања принудне наплате; доставља податке о корисницима јавних средстава на захтев надлежних органа и трећих лица и обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

IX Место рада: Пожаревац, Стари корзо бр. 49

ФИЛИЈАЛA СМЕДЕРЕВО

13) Радно место за јавна плаћања, Одсек за јавна плаћања, звање саветник - 1 државни службеник;

Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове на прикупљању података из области регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; врши послове девизних плаћања; спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења и потврде из регистра; прикупља податке о хартијама од вредности и контролише наплату тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

X Место рада: Смедерево, Његошева бр. 8

ФИЛИЈАЛA УЖИЦЕ

14) Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција, Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику, звање референт - 1 државни службеник;

Опис послова: Врши контролу исправности документације и прописаних буџетских евиденција; врши повраћај јавних прихода по захтеву надлежних органа; обавља пријем и контролу поднете документације за упис, промену и брисање из регистра; обавља пријем и контролу поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; издаје потврде о отвореном подрачуну, стању на подрачуну, кумулативном промету и дневном стању за кориснике јавних средстава, укидању подрачуна и друге потврде на захтев корисника; врши контролу и исправку завршних рачуна; обавља наплату тарифе при гашењу подрачуна корисника јавних средстава, доставља податке у вези са непрепознатом наплаћеном тарифом и опомене о ненаплаћеној тарифи корисницима јавних средстава; прима захтеве за отварање и гашење шифара за пројекат РИНО и Регистар запослених; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

15) Радно место за послове платних услуга, Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику, звање референт - 1 државни службеник;

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

XI Место рада: Ужице, Трг партизана бр. 8

ФИЛИЈАЛA ЧАЧАК

16) Радно место за контролу извршења јавних плаћања, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, звање млађи саветник - 1 државни службеник;

Опис послова: Обавља оперативне послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; обавља контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; учествује у контроли и исправкама завршних рачуна; учествује у изради нацрта решења и учествује у предлагању решења за отклањање неправилности и незаконитости које су утврђене контролом у интерном поступку; обавља послове девизних плаћања; обавља послове обраде личних примања за кориснике јавних средстава; обавља пријем и обраду захтева за упис, обнову регистрације и промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним случајевима, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

XII Место рада: Чачак, Градско шеталиште бр. 22

XIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

XIV Лице које је задужено за давање обавештења: Драгана Ракић, тел: 011/3202-455 и Никола Јелача, тел: 011/2927-547.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси,  http://www.trezor.gov.rs/Konkursi-cir.html

 Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 23. октобра 2017. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9. 

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама или усмено након сваке завршене фазе поступка.

Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ

За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага