ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 27.09.2017 Датум истека рока за пријављивање: 05.10.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

     ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
 
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26. 
II Радна места које се попуњавају:
1. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Нови Сад - Инспекторат за рад, 1извршилац.
Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10

2. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Сомбор - Инспекторат за рад, 1извршилац.
Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Сомбор, Трг Цара Уроша 1.

3. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Јагодина - Инспекторат за рад, 1извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Јагодина, Кнегиње Милице 80а.

4. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Прокупље - Инспекторат за рад, 1извршилац.
Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Прокупље, Таткова 2.

5. Радно место за припрему пројеката, звање саветник, Група за припрему пројеката,  Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте, 1извршилац.

Опис послова: Прати потребе за донаторском подршком, кредитним средствима и коришћењем фондова ЕУ; припрема препоруке за оцену приоритета пројеката; учествује у изради нацрта предлога и предлога пројеката; пружа подршку у припреми пројектне документације за обезбеђивање међународних донација и кредита и коришћење фондова ЕУ; учествује у програмирању приоритета за коришћење међународних донација и кредита и фондова ЕУ; припрема документацију за информисање јавности у вези са претприступним фондовима ЕУ; пружа подршку у припреми извештаја о процесу програмирања/планирања и учествује у раду релевантних секторских група за припрему пројеката, анализе и презентације у вези са припремом пројеката; учествује у активностима које се односе на питање миграционих токова и обавља друге послове које одреди руководилац Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године; стручна знања из области државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

6. Радно место за подршку пословима интерне ревизије, звање саветник, Група за интерну ревизију, 1извршилац.

Опис послова: Учествује у раду ревизорског тима и непосредно обавља сложеније ревизорске задатке; помаже у изради нацрта стратешког и годишњег плана интерне ревизије; учествује у припреми планова и програма појединачних ревизија који детаљно описују ревизорске поступке и непосредно обавља ревизије система, ревизије усаглашености са прописима, финансијске ревизије и ревизије успешности у складу са годишњим планом интерне ревизије; учествује у провери и документовању информација и података довољних за давање стручног мишљења и постављеним циљевима ревизије и припреми извештаја о обављеним ревизијама; учествује у праћењу активности на примени и степену извршења датих препорука; учествује у успостављању, чувању и архивирању сталних и текућих ревизијских досијеа; припрема и доставља руководиоцу Групе извештаје за послове које реализује (годишњи извештај о раду; извештај о резултатима сваке појединачне ревизије и свим важним налазима, датим препорукама и предузетим радњама за побољшање пословања субјекта ревизије; периодичне извештаје о напретку и спровођењу годишњег плана; извештај о примени и степену извршења датих препорука; извештај о свим случајевима у којима су активности интерних ревизора наишле на ограничење) и обавља и друге сложеније послове из делокруга интерне ревизије по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство од најмање три године на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен државни стручни испит и стечено звање овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, познавање енглеског језика,  знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о буџетском систему и интерној ревизији у јавном сектору - усмено;  познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – усмeно; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела Роглић, тел: 011-361-62-62, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, почев од 16. октобра 2017. године, о чему ће кандидати бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.
Напомене:
Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Овај конкурс се објављује на web страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага