ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 18.10.2017 Датум истека рока за пријављивање: 26.10.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09  и 99/14) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9364/2017 од 29. септембра 2017. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

                 
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Радно место за подршку стручном усавршавању матичара и комуналних полицајаца, Група за стручно усавршавање, Сектор за стручно усавршавање, звање млађи саветник - 1 извршилац.

Опис послова радног места: Пружа подршку у спровођењу истраживања ради утврђивања потреба и припреми извештаја о утврђеним потребама за стручним усавршавањем матичара и комуналних полицајаца, као и припреми програма основног и специјалистичког стручног усавршавања матичара и програма стручног усавршавања комуналних полицајаца; пружа подршку у организовању и спровођењу програма стручног усавршавања матичара, провере знања матичара стеченог на стручном усавршавању и води евиденцију о подацима о утврђеним програмима стручног усавршавања, реализованим програмима и оцени успешности спроведених програма стручног усавршавања матичара; пружа подршку у организовању и спровођењу програма стручног усавршавања комуналних полицајаца и оцени успешности спроведених програма; пружа подршку у изграњи и унапређењу информационог система за стручно усавршавање матичара и проверу знања матичара стеченог на стручном усавршавању; пружа подршку у припреми информација, извештаја, анализа и мишљења у области стручног усавршавања матичара и комуналних полицајаца; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области стручног усавршавања, која је регулисана Законом о државним службеницима,  Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Законом о матичним књигама и Законом о комуналној полицији – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за послове личног статуса грађана и послове јединственог бирачког списка, Одсек за лични статус грађана, Сектор за матичне књиге и регистре, звање саветник - 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у припреми нацрта мишљења о уставности и законитости општих аката које имаоци јавних овлашћења доносе на основу закона којим се уређују матичне књиге и учествује у припреми нацрта решења о одређивању начина обнављања уништених или несталих матичних књига; води управни поступак у управним стварима које се односе на давање, односно престанак овлашћења за обављање послова матичара и води евиденцију о датим овлашћењима за обављање послова матичара; припрема одговоре Управном суду на тужбе у управном спору против решења Министарства донета у управним стварима које се односе на престанак овлашћења за обављање послова матичара; пружа подршку у изградњи и унапређењу DMS у вези са вођењем управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на престанак овлашћења за обављање послова матичара,  припрема извештаје у процесу извештавања о спровођењу ратификованих билатералних и мултилатералних уговора и европских интеграција са аспекта послова матичних књига; учествује у спровођењу припрема из области матичних књига за рад службеника у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству; учествује у припреми управних процедура за доношење првостепених решења у поступку пројектовања јединственог бирачког списка и учествује у праћењу и утврђивању стања у вези са јединственим бирачким списком; учествује у припреми нацрта инструкција о организацији послова и начину рада имаоца јавних овлашћења у вршењу поверених послова јединственог бирачког списка, припрема анализе, извештаје и информације из делокруга Одсека у овој области; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области  у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области матичних књига и јединственог бирачког списка – Закон о матичним књигама и Закон о јединственом бирачком списку и подзаконска акта донета на основу тих закона, познавање Закона о општем управном поступку – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

3. Радно место интерни ревизор, Група за интерну ревизију, звање саветник - 1 извршилац.

Опис послова радног места: Обавља  послове интерне ревизије у Министарству у складу са надлежношћу Министарства утврђену законом; обезбеђује реализацију упутстава, инструкција или препорука по налогу руководиоца Групе; сачињава периодичне и годишње извештаје; учествује у изради стратешког и годишњег плана интерне ревизије; на основу прегледа доказа обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих интерних контрола и управљања ризиком; врши спровођење интерне ревизије коришћења средстава ЕУ; врши контролу прикупљених и обрађених ревизорских доказа, обезбеђује извршење додељених ревизија у планираном року, обиму и делокругу;  учествује у изради извештаја о ревизији, анализира примедбе субјекта ревизије на нацрт извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или на рачуноводствено-финансијским пословима; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору - усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: За радна места под редним бројем 1. и 2. – Београд, Бирчанинова број 6, док је за радно место под редним бројем 3. – Београд, Дечанска број 8.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, Бирчанинова број 6, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марија Радовановић, тел: 011/2646-939.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- за радно место под редним бројем 3: оригинал или оверена фотокопија Сертификата о стеченом звању овлашћени интерни ревизор у јавном сектору;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
- за радно место под редним бројем 3: оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или на рачуноводствено-финансијским пословима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању енглеског језика;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 1. новембра 2017. године, са почетком у 9,00 часова, у у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, као и кандидате који су доставили доказ о познавању рада на рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Ул. Бирчанинова број 6, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
За радно место под редним бројем 3: Лице које нема положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, може бити примљен у радни однос и обављати послове интерног ревизора најдуже годину дана од дана завршетка обуке коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, у ком року мора положити испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору. Кандидати са положеним испитом за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног испита за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага