ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 18.10.2017 Датум истека рока за пријављивање: 26.10.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чланова 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чланова 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 и 109/09), Закључка Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-8155/2017 од 29. августа 2017. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9316/2017 од 29. септембра 2017. године,

Министарство рударства и енергетике оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ


I. Орган у коме се радна места попуњавају:


Министарство рударства и енергетике, Београд, Немањина брoj 22-26.

II. Радна места која се попуњавају:

1.    Радно место за економске послове у области енергетске ефикасности, у звању саветник, у Групи за успостављање и праћење система организованог управљања енергијом, у Одсеку за унапређење енергетске ефикасности, у Сектору за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема економске основе за израду предлога подстицајних мера и предлоге потребних прописа у области енергетске ефикасности и прати економске ефекте њихове примене; учествује у припреми програма финансирања Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и спровођењу других активности у вези са радом Буџетског фонда; прати и анализира економске аспекте примене регулативе и стратешких докумената са аспекта енергетске ефикасности и учествује у њиховој припреми; учествује у припреми предлога пројеката који се финансирају из средстава буџета или међународне помоћи и прати њихову реализацију са економског аспекта; води евиденцију о актуелним пројектима, учествује у припреми предлога буџета Одсека; пружа логистичку помоћ приликом спровођења промотивних активности и организацији скупова и обука; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.


Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).


Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Законa о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13) - усмено; познавање Уредбе о утврђивању граничних вредности годишње потрошње енергије на основу којих се одређује која привредна друштва су обвезници система енергетског менаџмента, годишњих циљева уштеде енергије и обрасца пријаве о оствареној потрошњи енергије („Службени гласник РС“, број 18/16) - усмено; познавање Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС“, број 15/16) - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено.

2.    Радно место за послове у области хидрогеолошких истраживања, у звању саветник, у Одсеку за геолошка истраживања, у Одељењу за геолошка истраживања и рударство, у Сектору за геологију и рударство - 2 извршиоца.

Опис послова: Учествује у праћењу реализације пројеката, стратегија, планова и програма у области хидрогеолошких истраживања; учествује у изради планова и програма основних хидрогеолошких и геоеколошких истраживања и прати њихову реализацију; припрема решења-одобрења за детаљна хидрогеолошка истраживања и одрживо коришћење подземних вода, решења о утврђеним и овереним резервама подземних вода и решења-сагласности на пројекат експлоатације подземних вода за привредне субјекте; координира активности са представницима међународних институција у изради и реализацији међународних пројеката у области хидрогеолошких истраживања; припрема стручне основе за израду прописа и стратешких докумената у области одрживог коришћења ресурса подземних вода; сарађује са научним и стручним организацијама у области геолошких, геоеколошких, хидрогеолошких и хидролошких истраживања и одрживог коришћења подземних вода; предлаже и учествује на изради програма и пројеката из ових области који се финансирају и из других извора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геологије на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, положен стручни испит предвиђен за дипломиране инжењере геологије, најмање три године радног искуства у струци, знање енглеског језика, познавања рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Законa о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15) - усмено; познавање Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) - усмено; познавање Правилника о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ“, број 34/79) - усмено; познавање Правилника о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Службени гласник РС“, број 51/96) - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено.

3.    Радно место за геолошка истраживања у области одрживог коришћења минералних сировина и геоекологије, у звању саветник, у Одсеку за геолошка истраживања, у Одељењу за геолошка истраживања и рударство, у Сектору за геологију и рударство - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у праћењу реализације пројеката, стратегија, планова и програма у области истраживања минералних сировина; планира и прати реализацију основних геолошких истраживања минералних сировина и геоеколошких истраживања; израђује извештаје о резултатима истраживања и припрема уговоре о финансирању пројеката из области основних геолошких истраживања минералних сировина и геоеколошких истраживања; контролише извршене радове по уговорима које финансира Министарство; прати и проучава билансне категорије минералних сировина и по потреби учествује у раду експертске комисије за утврђивање и оверу резерви минералних 65 сировина; прати реализацију и усмерава радове на изради основних и тематских металогенетских и минерагенетских карата минералних сировина; учествује у припреми стручних основа за израду прописа у области геологије и изради стратешких докумената у области одрживог коришћења минералних сировина; учествује у припреми, изради и реализацији планова, програма и пројекта у области одрживог коришћења природних ресурса који се финансирају и из других фондова; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из области геологије на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, положен стручни испит предвиђен за дипломиране инжењере геологије, најмање три године радног искуства у струци, знање енглеског језика, познавања рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Законa о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15) - усмено; познавање Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) - усмено; познавање Правилника о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ“, број 34/79) - усмено; познавање Правилника о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Службени гласник РС“, број 51/96) - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено.
 
4.    Радно место за спровођење пројеката који се финансирају из фондова ЕУ, у звању самостални саветник, у Групи за спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области рударства и енергетике, у Одељењу за управљање пројектима, у Сектору за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима - 1 извршилац.

Опис послова:
Припрема и прати план јавних набавки и припрема документацију за спровођење тендера и спровођење уговора; учествује у комисији за оцену и одабир понуда и пријава, у раду одбора за праћење појединачних пројеката; прати спровођење уговора и контролише активности уговарача укључујући административну контролу, контролу на лицу места и потврђивање исправности рачуна за плаћање везаних за спровођење пројеката; проверава испуњеност захтева за видљивошћу пројеката које финансира ЕУ, као и организује активности од значаја за јавност и видљивост пројеката финансираних из ЕУ; обрађује информације потребне за рад екстерних оцењивача и ревизора према одговарајућим моделима и учествује у припреми планова за спровођење препорука екстерних оцењивача и ревизора; спроводи принципе и правила неопходна за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у оквиру делокруга Групе; припрема извештаје о спровођењу и оцењивању уговора, о спровођењу акционих планова и друге извештаје потребне за праћење и спровођење пројеката; сарађује са другим унутрашњим јединицама Министарства у поступку спровођења и праћења спровођења пројеката, са другим представницима државне управе и локалне самоуправе, као и са осталим органима и организацијама у поступку реализације пројеката и програма; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Законa о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 19/14) - усмено; познавање Уредбe о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007 - 2013. године („Службени гласник РС“, број 140/14) - усмено; познавање Уредбe о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014 - 2020. године („Службени гласник РС“, број 86/15) - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено. 

5.    Радно место за поступање по информацијама од јавног значаја и послове безбедности и здравља на раду, у звању самостални саветник, у Одељењу за правне и опште послове, у Секретаријату Министарства - 1 извршилац.

Опис послова: Поступа по захтевима у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, припрема обавештења о поседовању информација од јавног значаја, обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, учествује у изради нацрта решења којим се одбија захтев за приступ информацијама од јавног значаја, сарађује са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; обавља послове везане за безбедност и здравље на раду и сарађује са другим органима, организацијама и унутрашњим јединицама у Министарству у циљу спровођења прописаних обавеза; прати и контролише примену мера за безбедност и здравље на раду и предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком; прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болести у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање; води евиденције и припрема извештаје из области безбедности и здравља на раду; учествује у изради аката о процени ризика на раду и предлога подзаконских аката у области безбедности и здравља на раду; израђује уговоре и остале појединачне акте чији је предмет безбедност и здравље на раду; припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену у складу са законом којим се уређује безбедност и здравље на раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, економске науке или научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет годинa радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Законa о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) - усмено; познавање Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) - усмено; познавање Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

III. Трајање рада и место рада:

Радни однос на свих пет радних места заснива се на неодређено време и место рада за радна места под тачкама 1, 4. и 5. конкурса је Београд, ул. Краља Милана 36, а за радна места под тачкама 2. и 3. конкурса је Београд, ул. Омладинских бригада 1.

IV. Општи услови за запослење на радном месту:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-    потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити радно место на које се конкурише);
-    изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам да прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
-    уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији;
-    извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији,
-    доказ о одговарајућој стручној спреми (оверена фотокопија дипломе);
-    доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима у оригиналу или овереној фотокопији (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
-    доказ о положеном стручном испиту предвиђеном за дипломиране инжењере геологије (за радна места под тачкама 2. и 3. конкурса);
-    доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) у оригиналу или овереној фотокопији.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном стручном испиту предвиђеном за дипломиране инжењере геологије.  
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

VI. Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Министарство рударства и енергетике, Београд, Краља Милана 36, са назнаком „За јавни конкурс са називом радног места на које се конкурише”.

VIII. Лицe која je задуженo за давање обавештења о јавном конкурсу:

Алекса Терзић, телефон 011/3604444.

IX. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку и то: провера познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће се у просторијама Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, почев од 6. новембра 2017. године, са почетком у 9:00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Са кандидатима који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа, обавиће се у Министарству рударства и енергетике, Београд, ул. Краља Милана 36, а кандидати ће о датуму и времену провере бити накнадно обавештени телефоном или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене:

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији оверени у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике, интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага