ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 18.10.2017 Датум истека рока за пријављивање: 26.10.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају: 

Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за оперативне послове из области имовине Министарства, у звању саветник, у Одсеку за послове имовине Министарства и јавне набавке – Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми неопходне документације и израђује месечне, кварталне и годишње извештаје у вези са коришћењем службених возила Министарства и, по потреби, управа у саставу Министарства, на основу података добијених од тих управа, одн. Других надлежних служби у Министарству; води потребне евиденције о службеним возилима Министарства и надзире вођење евиденција ових средстава од стране управа у саставу Министарства; израђује анализе о употреби службених возила Министарства и управа у саставу Министарства; води целокупну службену комуникацију са управама у саставу Министарства и надлежним органима, у вези са опоменама за плаћање казни због извршених прекршаја у коришћењу службених возила; контролише и усмерава цео поступак набавке, дистрибуције и коришћења средстава за рад Министарства; спроводи поступак спровођења пописа у Министарству и обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на оснивним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о јавној својини – усмено; познавање Уредбе о начину коришћења службених возила  - усмено; познавање Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава РС и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд

2. Радно место за стручно-финансијске послове, у звању млађи саветник, у Одељењу за финансијске послове – Секретаријат Министарства - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема решења о службеним путовањима у иностранство из надлежности Одељења; контролише финансијску документацију из надлежности Одељења са захтевима за плаћање: трошкова за службена путовања из надлежности Одељења; води евиденције о реализованим службеним путовањима у земљи и иностранству из надлежности Одељења; прати спровођење аката Министарства који се односе на трошење средстава намењених за трошкове мобилних телефона из надлежности Одељења; учествује у изради решења која се односе на реализацију програма, уредби и других аката Владе из надлежности Одељења; припрем, обрађује и уноси податке у Регистар запослених; обавља и друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о буџетском систему - усмено; познавање Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд

3. Радно место за административно – оперативне послове из области финансијског управљања и контроле, у звању саветник, у Групи за развој финансијског управљања и контроле – Секретаријат Министарства - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у активностима у пружању помоћи организационим јединицама око припреме и израде процедура рада у Министарству и управама у саставу Министарства; води евиденције о процедурама рада, идентификованим ризицима и др.евиденције; помаже у организацији рада Радне групе за ФУК; израђује обавештења и дописе везано за организацију рада Групе и Радне групе за ФУК; припрема и израђује записнике са састанака Радне групе за ФУК и других састанака; учествује у пословима око израде Регистра стратешких и оперативних ризика; учествује у припреми аката из области финансијског управљања и контроле; сарађује са Сектором за интерну контролу и интерну ревизију и другим институцијама и организација које учествују у развоју ФУК система у РС; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о државној управи -усмено; познавање прописа који регулишу област интерне финансијске контроле у јавном сектору (Закон о буџетском систему - Глава VI Интерна финансијска контрола у јавном сектору и Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору) – усмено; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд

4. Радно место за систем администратора информационог система, у звању саветник у Одсеку за информационе технологије – Секретаријат Министарства - 1 извршилац.
   
Опис послова: Стара се о заштити података и информација на информационим системима; обавља дневне провере рада ИС и припремање дневних извештаја о раду; стара се о редовној анализи антивирусног софтвера и примени софтверских заштитних решења; обавља инсталирање, конфигурацију и администацију сервера; учествује у прикупљању, формирању и анализи података за набавку ИКТ опреме; прати развој софтвера и хардвера и предлаже мере за њихово унапређење; подешава доменске структуре ИС Министарства; уписује нове, врши измене и брисање корисничких налога електронске поште запослених у министарству и обавља послове по налогу шефа Одсека и секретара Министарства.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне  области у оквиру образовно –научног поља природно-математичких,техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о државној управи – усмено; познавање мрежа и мрежних сервиса, оперативних процедура и процедура за инсталацију нових уређаја – писмено путем теста и усмено; познавање енглеског језика – писмено путем теста и усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештинa комуникације – усмено.

Место рада: Београд

5. Радно место за оперативне послове администрирања интернет презентације и техничке подршке ИС, у звању референту Одсеку за информационе технологије – Секретаријат Министарства - 1 извршилац.
    
Опис послова: Пружа информатичку подршку и ажурира интeрнeт презентације Министарства; отвара, мења и брише корисничке налоге електронске поште запослених у министарству; врши анализу софтверских решења и имплементацију савремених интeрнeт технологија; инсталира оперативне системе, антивирусне и пратеће програме потребне за рад запослених у министарству; инсталира и тестира хардверска и софтверска решења применљива за информациони систем;   врши имплементацију решења за заштиту података; пружа техничку помоћ корисницима информационог система Министарства, контролише исправност опреме; учествује у вoђeњу eвидeнциje o рaчунaрскoj oпрeми и зaдуживaњу и рaздуживaњу зaпoслeних сa рaчунaрскoм oпрeмoм; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, секретара Министарства.

Услови: Средња стручна спрема информатичког или техничког смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о државној управи – усмено; познавање мрежа и мрежних сервиса, оперативних процедура и процедура за инсталацију нових уређаја – писмено путем теста и усмено; познавање енглеског језика – писмено путем теста и усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештинa комуникације – усмено.

Место рада: Београд

6. Радно место за студијско-аналитичке послове у пореско-управном поступку, у звању виши саветник у Одељењу за другостепени порески поступак – Београд, Сектор за другостепени порески и царински поступак - 1 извршилац.
 
Опис послова: Припрема и израђује нацрте решења у најсложенијим предметима у пореском поступку, по жалбама на првостепена решења; прати прописе из порескоправне области, правне ставове, мишљења надлежних министарстава и других државних органа и судску праксу, као и прописе о ванредним правним средствима; припрема и израђује нацрте одговора на тужбе којима је покренут управни спор против другостепених одлука донетих по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала и експозитура (организационих јединица) Пореске управе и надлежних пореских органа јединица локалне администрације; прати и анализира управну праксу и припрема извештаје, информације и анализе у циљу даљег законитог и једнобразног поступања решавању предмета у другостепеном поступку; заступа министарство на усменој расправи у управним споровима по овлашћењу помоћника министра; врши послове у вези ванредних правних лекова и вођења управних спорова; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање осталих прописа из области делокруга рада Сектора за другостепени порески и царински поступак (Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд

7. Радно место за стручно-аналитичке послове у пореско-управном поступку, у звању самостални саветник у Одељењу за другостепени порески поступак - Београд, Сектор за другостепени порески и царински поступак - 2 извршиоца.
   
Опис послова: Припрема и израђује нацрте решења у сложеним предметима у пореском поступку, по жалбама на првостепена решења; прати прописе из порескоправне области, правне ставове, мишљења надлежних министарстава и других државних органа и судску праксу у циљу примене у делокругу рада; припрема и израђује нацрте одговора на тужбе којима је покренут управни спор против другостепених одлука донетих по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала и експозитура (организационих јединица) Пореске управе и надлежних пореских органа јединица локалне администрације; прати и анализира пресуде суда надлежног за решавање управних спорова донете по тужбама против другостепених решења ради примене судских ставова у тумачењу и примени прописа у одређеним пореско управним областима у циљу даљег законитог и једнобразног поступања решавању предмета у другостепеном поступку; припрема и израђује материјале и акте за усмену јавну расправу, односно за одлучивање у управним споровима пред Управним судом по предметима у којима је учествовао у поступку доношења другостепене одлуке; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање осталих прописа из области делокруга рада Сектора за другостепени порески и царински поступак (Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд

8. Радно место за стручно-оперативне послове у пореско-управном поступку, у звању саветнику Одељењу за другостепени порески поступак - Београд, Сектор за другостепени порески и царински поступак - 3 извршиоца.

Опис послова: Сачињава и израђује нацрте одлука по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала и експозитура и надлежних органа јединица локалне пореске администрације у мање сложеним предметима; припрема документацију и припрема израду нацрта одговора на тужбе којима је покренут управни спор против другостепених одлука донетих по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала и експозитура (организационих јединица) Пореске управе и надлежних пореских органа јединица локалне администрације; анализира и контролише извештаје и достављене податке од стране првостепеног органа; припрема материјале и акте за усмену јавну расправу, односно за одлучивање у управним споровима пред Управним судом; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање осталих прописа из области делокруга рада Сектора за другостепени порески и царински поступак (Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд

9. Радно место за административно-оперативне послове, у звању референту Одељењу за другостепени порески поступак – Београд, Сектор за другостепени порески и царински поступак -  1 извршилац.

Опис послова:
Обавља административне послове пријема, евиденције, дистрибуције и експедиције предмета; сачињава извештаје везане за рад Одељења; сарађује са првостепеним органом у погледу достављања тражене документације, извештаја и података и води рачуна о роковима и благовремености достављања истих; доставља првостепеном органу службена мишљења и сарађује са Управном судом у погледу достављања тражене документације; обавештава начелника Одељења o неажурности првостепеног органа у погледу тражених извештаја; врши пријем и слање електронске поште и факсова; стара се о снабдевању државних службеника у Одељењу канцеларијским материјалом и врши послове умножавања списа предмета; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Средња стручна спрема  друштвеног, природног или техничког смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци;  познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; познавање Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне  управе - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд

10. Радно место за студијско-аналитичке послове у пореско-управном поступку, у звању виши саветнику Одељењу за другостепени порески поступак – Нови Сад, Сектор за другостепени порески и царински поступак -  1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање осталих прописа из области делокруга рада Сектора за другостепени порески и царински поступак (Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Нови Сад

11. Радно место за оперативне послове у пореско-управном поступку, у звању млађи саветник у Одељењу за другостепени порески поступак - Нови Сад, Сектор за другостепени порески и царински поступак -  2 извршиоца.

Опис послова: Учествује у сачињавању нацрта одлука по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала и експозитура и јединица локалне пореске администрације у предметима најмање сложености; учествује у припреми одговора на тужбе којима је покренут управни спор против другостепених одлука донетих по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала (организационих јединица) Пореске управе и експозитура и надлежних пореских органа јединица локалне администрације; учествује у анализи и контроли извештаја и достављених податка од стране првостепеног органа; учествује у припреми материјала и аката за усмену јавну расправу, односно за одлучивање у управним споровима пред Управним судом; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит;  познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање осталих прописа из области делокруга рада Сектора за другостепени порески и царински поступак (Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Нови Сад
12. Радно место за оперативне послове у пореско-управном поступку, у звању млађи саветник у Одељењу за другостепени порески поступак - Крагујевац, Сектор за другостепени порески и царински поступак -  2 извршиоца.

Опис послова: Учествује у сачињавању нацрта одлука по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала и експозитура и јединица локалне пореске администрације у предметима најмање сложености; учествује у припреми одговора на тужбе којима је покренут управни спор против другостепених одлука донетих по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала (организационих јединица) Пореске управе и експозитура и надлежних пореских органа јединица локалне администрације; учествује у анализи и контроли извештаја и достављених податка од стране првостепеног органа;  учествује у припреми материјала и аката за усмену јавну расправу, односно за одлучивање у управним споровима пред Управним судом; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит;  познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање осталих прописа из области делокруга рада Сектора за другостепени порески и царински поступак (Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Крагујевац

13. Радно место за административно-оперативне послове, у звању референт, у Одељењу за другостепени порески поступак – Крагујевац, Сектор за другостепени порески и царински поступак -  1 извршилац.

Опис послова: Обавља административне послове пријема, евиденције, дистрибуције и експедиције предмета; сачињава извештаје везане за рад Одељења; сарађује са првостепеним органом у погледу достављања тражене документације, извештаја и података и води рачуна о роковима и благовремености достављања истих; доставља првостепеном органу службена мишљења и сарађује са Управном судом у погледу достављања тражене документације; обавештава начелника Одељења o неажурности првостепеног органа у погледу тражених извештаја; врши пријем и слање електронске поште и факсова; стара се о снабдевању државних службеника у Одељењу канцеларијским материјалом и врши послове умножавања списа предмета; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Средња стручна спрема  друштвеног, природног или техничког смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци;  познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; познавање Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне  управе - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Крагујевац

14. Радно место за стручно-аналитичке послове у пореско-управном поступку, у звању самостални саветник у Одељењу за другостепени порески поступак - Ниш, Сектор за другостепени порески и царински поступак -  1 извршилац.

Опис послова: Припрема и израђује нацрте решења у сложеним предметима у пореском поступку, по жалбама на првостепена решења; прати прописе из порескоправне области, правне ставове, мишљења надлежних министарстава и других државних органа и судску праксу у циљу примене у делокругу рада;  припрема и израђује нацрте одговора на тужбе којима је покренут управни спор против другостепених одлука донетих по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала и експозитура (организационих јединица) Пореске управе и надлежних пореских органа јединица локалне администрације; прати и анализира пресуде суда надлежног за решавање управних спорова донете по тужбама против другостепених решења ради примене судских ставова у тумачењу и примени прописа у одређеним пореско управним областима у циљу даљег законитог и једнобразног поступања решавању предмета у другостепеном поступку; припрема и израђује материјале и акте за усмену јавну расправу, односно за одлучивање у управним споровима пред Управним судом по предметима у којима је учествовао у поступку доношења другостепене одлуке; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање осталих прописа из области делокруга рада Сектора за другостепени порески и царински поступак (Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Ниш

15. Радно место за оперативне послове у пореско-управном поступку, у звању млађи саветник у Одељењу за другостепени порески поступак - Ниш, Сектор за другостепени порески и царински поступак -  1 извршилац.

Опис послова: Учествује у сачињавању нацрта одлука по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала и експозитура и јединица локалне пореске администрације у предметима најмање сложености; учествује у припреми одговора на тужбе којима је покренут управни спор против другостепених одлука донетих по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала (организационих јединица) Пореске управе и експозитура и надлежних пореских органа јединица локалне администрације; учествује у анализи и контроли извештаја и достављених податка од стране првостепеног органа;  учествује у припреми материјала и аката за усмену јавну расправу, односно за одлучивање у управним споровима пред Управним судом; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање осталих прописа из области делокруга рада Сектора за другостепени порески и царински поступак (Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Ниш

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша број 20, са назнаком „За јавни конкурс”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.

V Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси последње решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства финансија, на адреси www.mfin.gov.rs  у делу „Запошљавање-Конкурси“.
  
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.
        
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
   
Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се почев од 13. новембра 2017. године, од 8,30 часова у Палати ''Србија'', Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНE:

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства финансија: www.mfin.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
 
На wеб страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу, могу се упознати и са описом послова за наведена радно место.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага