ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 25.10.2017 Датум истека рока за пријављивање: 02.11.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

    На основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18, члана 19. ст. 1. и 2, чл. 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9404/2017 од 29. септембра 2017. године и 51 број: 112-8157/2017 од 29. августа 2017. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА


I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина бр. 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку пословима планирања и припреме буџета, разврстано  у звање млађи саветник, у Сектору за финансије – Одсек за припрему програмског буџета - 1 извршилац.
   
Опис послова: Учествује у прикупљању података од сектора по свим сегментима образовања везано за припрему буџета и приоритетних области финансирања; учествује у припреми Предлога буџета и приоритетних области финансирања; учествује у припреми, и уносу података у апликацији Управе за трезор Министарства финансија при изради финансијског плана и приоритетних области финансирања; учествује у променама апропријација, квота преко апликације Управе за трезор Министарства финансија; учествује у обради прикупљених података везано за циклично финансијско планирање потрошње по свим сегментима образовања и уносу у апликацију Управе за трезор Министарства финансија; учествује у сарадњи са Школским управама и секторима у обједињавању утврђених права на финансирање по свим сегментима образовања; учествује у вршењу стручне обраде предмета и представки из ове области; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

2. Радно место за финансијске послове, разврстано у звање референт, у Сектору за финансије – Одељење за извршење програмског буџета - 1 извршилац.
Опис послова: Обрађује финансијску документацију, проверава формалну и рачунску исправност докумената, обрачунава и врши исплату следећих обавеза из средстава буџета: плата  за запослене  у  ученичком и студентском стандарду, накнада  плата за расељена лица на територији КиМ, уговорених накнада за ангажоване наставнике у допунској настави у иностранству  као и припадајуће  доприносе; обрачун и исплату отпремнина запосленима у основном и средњем образовању, ученичком и студентском стандарду; исплату накнада:  за ангажоване  по основу уговора о привремено-повременим пословима  и  уговорима о делу , као и исплату других примања за запослене у Министарству (социјална давања запосленима, накнаде трошкова и награде); накнаде члановима националних савета и комисија у области образовања, члановима комисија за полагање испита за лиценцу и накнада ангажованим експертима и рецензентима; врши исплату материјалних  и других зависних трошкова: Министарства, школа од посебног интереса,  установа ученичког и студентског стандарда;  врши пренос средстава за исплату  кредита  и стипендија за ученике и студенте, обрачунава и врши  пренос средстава за стипендије за надарене ученике и студенте и стипендија за ученике ромске националности;  врши унос  у систем Управе за трезор плаћања за текуће и капитално одржавање зграда и опреме установа образовања; обрађује финансијску документацију, проверава формалну и рачунску исправност докумената и врши и исплату и свих осталих ненаведених плаћања  из буџета  по свим програмским активностима  које су утврђене Финансијским планом Министарства; обавља послове у рачуноводственом софтверу и апликацији Управе за трезор; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању или средња стручна школа економског, друштвеног или природног смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

3. Радно место аналитичара за програме и пројекте у области хемије, разврстано у звање саветник, у Сектору за науку – Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области основних истраживања и студијско – аналитичке послове - 1 извршилац.
Опис послова: Израђује студије и упоредне анализе истраживања у Републици као основу за припрему стратешких докумената развоја науке; припрема и прати реализацију конкурса за избор пројеката и учествује у припреми појединачних аката о пројектном финансирању у области хемије; учествује у изради критеријума за вредновање рада истраживача и вредновање научних пројеката коришћењем приступачних база података; прати реализацију научних пројеката и научног рада истраживача и прати реализацију уговора кроз завршне извештаје за текуће пројекте; сарађује са НИО и истраживачима ангажованим на пројектима и учествује као стручни консултант у раду експертских комисија и других тела из области хемије; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Високо образовање из поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у  струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о научноистраживачкој делатности и Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању енглеског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено.

Место рада: Београд, Његошева бр. 12.

4. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа – Школска управа Сомбор - 1 извршилац.
Опис послова: Остварује непосредан увид у рад установе, наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и присуствује извођењу наставе, испита и других облика образовно васпитног рада; пружа помоћ и подршку самовредновању установе и прати поштовање општих принципа и остваривање циљева образовања и васпитања; саветује и пружа стручну помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику и директору ради побољшања квалитета њиховог рада и рада установе и остваривања стандарда постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља, злостављања и занемаривања и установи; предлаже предузимање неопходних мера за уклањање неправилности и недостатака у обављању образовно-васпитног, стручног, односно васпитног рада и мере за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе на основу утврђених стандарда, остваривање развојног плана и програма образовања и васпитања и прати остваривање огледа; прати и процењује квалитет рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана и установа; сарађује са градском, општинском и републичком просветном инспекцијом; процењује испуњеност услова застицање звања; прикупља статистичке податке о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске политике; обједињава и обрађује податке о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрема анализе и извештаје за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по налогу руководиоца Школске управе.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, објављени стручни радови у међународним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство и остварене резултате у развоју образовања, стечен професионални углед, најмање осам година радног искуства у струци у области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и испит за просветног саветника, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о стручно – педагошком надзору, Правилника о вредновању квалитета рада установа и Правилника о стандардима квалитета рада установа - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено.

Место рада: Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1.

5. Руководилац школске управе Лесковац, разврстано у звање виши саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа - 1 извршилац.
Опис послова: Руководи, планира и организује рад Школске управе, координира и надзире рад државних службеника и пружа стручну помоћ државним службеницима у Школској управи у поступању по представкама грађана и установа; стара се о листама запослених у установама образовања и васпитања који остварују право на преузимање при Школској управи; координира спровођење стручног усавршавања и развојног планирања у установама; стара се о благовременом протоку информација и података за потребе установа и Министарства; прати и обавља стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање у складу са законом којим се утврђују основе система образовања и васпитања; остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе, просветном инспекцијом, Заводом за унапређивање образовања и васпитавања, Заводом за вредовање квалитета образовања и васпитања и другим институцијама; учествује у планирању развоја образовања и васпитања на подручју Школске управе и праћењу његовог остваривања; координира прикупљање статистичких података о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске политике и обједињавање и обраду података о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрему анализа и извештаја за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, објављени стручни радови у међународним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство и остварене резултате у развоју образовања, стечен професионални углед, најмање осам година радног искуства у струци у области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и испит за просветног саветника, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о стручно – педагошком надзору, Правилника о вредновању квалитета рада установа, Правилника о стандардима квалитета рада установа и Закона о државној управи - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештинe руковођења- провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено.

Место рада: Лесковац, Благоја Николића бр. 1.

6. Руководилац школске управе Зрењанин, разврстано у звање виши саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Школске управе, координира и надзире рад државних службеника и пружа стручну помоћ државним службеницима у Школској управи у поступању по представкама грађана и установа; стара се о листама запослених у установама образовања и васпитања који остварују право на преузимање при Школској управи; координира спровођење стручног усавршавања и развојног планирања у установама; стара се о благовременом протоку информација и података за потребе установа и Министарства; прати и обавља стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање у складу са законом којим се утврђују основе система образовања и васпитања; остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе, просветном инспекцијом, Заводом за унапређивање образовања и васпитавања, Заводом за вредовање квалитета образовања и васпитања и другим институцијама; учествује у планирању развоја образовања и васпитања на подручју Школске управе и праћењу његовог остваривања; координира прикупљање статистичких података о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске политике и обједињавање и обраду података о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрему анализа и извештаја за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
 
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, објављени стручни радови у међународним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство и остварене резултате у развоју образовања, стечен професионални углед, најмање осам година радног искуства у струци у области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и испит за просветног саветника, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о стручно – педагошком надзору, Правилника о вредновању квалитета рада установа, Правилника о стандардима квалитета рада установа и Закона о државној управи - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештинe руковођења- провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено.

Место рада: Зрењанин, Трг слободе бр. 10.
 
7. Руководилац школске управе Београд, разврстано у звање виши саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа - 1 извршилац.
Опис послова: Руководи, планира и организује рад Школске управе, координира и надзире рад државних службеника и пружа стручну помоћ државним службеницима у Школској управи у поступању по представкама грађана и установа; стара се о листама запослених у установама образовања и васпитања који остварују право на преузимање при Школској управи; координира спровођење стручног усавршавања и развојног планирања у установама; стара се о благовременом протоку информација и података за потребе установа и Министарства; прати и обавља стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање у складу са законом којим се утврђују основе система образовања и васпитања; остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе, просветном инспекцијом, Заводом за унапређивање образовања и васпитавања, Заводом за вредовање квалитета образовања и васпитања и другим институцијама; учествује у планирању развоја образовања и васпитања на подручју Школске управе и праћењу његовог остваривања; координира прикупљање статистичких података о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске политике и обједињавање и обраду података о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрему анализа и извештаја за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, објављени стручни радови у међународним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство и остварене резултате у развоју образовања, стечен професионални углед, најмање осам година радног искуства у струци у области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и испит за просветног саветника, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о стручно – педагошком надзору, Правилника о вредновању квалитета рада установа, Правилника о стандардима квалитета рада установа и Закона о државној управи - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештинe руковођења- провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено.

Место рада: Београд, Захумска бр. 14.

III Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „за јавни конкурс”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-287 и Драгица Милошевић, телефон: 3621-589.

V Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима ( уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за просветног саветника (само за радна места под редним бројем 4, 5, 6 и 7); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског језика ( само за радна места под редним бројем 1, 4, 5, 6 и. 7); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика ( само за радно место под редним бројем 3); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника ( само за радна места под редним бројем 4, 5, 6 и 7); објављени стручни радови у међународним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство у оригиналу или овереној фотокопији и остварене резултате у развоју образовања, стечен професионални углед (награде, признања, препоруке и др.) у оригиналу или овереној фотокопији ( само за радна места под редним бројем 4, 5, 6 и 7); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном испиту за просветног саветника. 
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа:
радни однос се заснива на неодређено време.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 20. новембра 2017. године, са почетком у 9,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и провере вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина бр. 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа ( јавног бележника, општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима и испита за просветног саветника ( само за радна места под редним бројем 4, 5, 6 и 7) примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати коју конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага