ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 25.10.2017 Датум истека рока за пријављивање: 02.11.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9316/2017 од 29. септембра 2017. године,
Геолошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ


I Орган у коме се радно место попуњава:

Геолошки завод Србије, Ровињска бр. 12, Београд
II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за истраживањe природних грађевинских материјала, у звању самостални саветник, у Одељењу за неметаличне минералне сировине, у Сектору за истраживање лежишта минералних сировина, један извршилац.  1
 
Опис послова: Врши теренска геолошка истраживања природних грађевинских материјала; припрема податке и учествује у изради извештаја о потенцијалности подручја у погледу проналажења појава и лежишта природних грађевинских материјала; учествује у изради тематских и специјалистичких карата у области природних грађевинских материјала; прати стање, израђује анализе и предлаже активности за унапређење у области истраживања природних грађевинских материјала; дефинише облик, величину и квалитет природних грађевинских материјала; ради на изради катастра лежишта и појава природних грађевинских материјала; врши анализе постојеће документације о појавама природних грађевинских материјала у циљу израде пројеката, студија и елабората; учествује у изради минерагенетских и прогнозних карата; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање методологије руковођења, израде пројеката и израде извештаја у области  истраживања лежишта неметаличних минералних сировина - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика - увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за послове припреме и израде пројеката и извештаја, у звањ у саветник, у Одељењу за металичне минералне сировине, у Сектору за истраживање лежишта минералних сировина, један извршилац. 1


Опис послова: Израђује пројекте геолошких истраживања металичних минералних сировина; обавља стручне послове у поступку припреме и реализације пројекта; учествује у вршењу теренских геолошких истраживања металичних минералних сировина; припрема информације о степену истражености, примењеним методологијама истраживања; учествује у дефинисању контролних фактора формирања и просторног размештаја минерализација; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геологија - Модул: Економска геологија) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање методологије израде пројеката и извештаја истраживања лежишта металичних минералних сировина – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика - увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина комуникације - усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:

III Место рада:
Београд, ул. Ровињска бр.12

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска бр.12, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Нада Орестијевић, контакт телефон: 011/2889966.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија сертификата, потврде или другог доказа о познавању једног светског језика; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном стручном испаиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку и провера знања рада на рачунару обавиће се почев од 8. новембра 2017. године у просторијама Геолошког завода Србије, Ровињска бр. 12, Београд. О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или e-mail-ом или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Геолошког завода Србије, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага