ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 08.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 16.11.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8478/2017од 01.09.2017. године, Републички завод за статистику, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИТИКУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракићa бр.5

II Радна места које се попуњавају:

1.Статистичар аналитичар у звању саветник, Сектор за националне рачуне, цене и пољопривреду,  Одсек за сателитске рачуне, број извршилаца1. 

Опис послова: Припрема сателитске рачуне; учествује на изради основних рачуна; учествује на постављању системских решења, концепција и методологија обрачуна сателитских рачуна; учествује на дефинисању основних макроекономских агрегата потребних за сателитске рачуне; учествује у анализи методологије, садржине и квалитета резултата истраживања и осталих извора података; ради на повезивању података и стандарда из ове области са подацима и стандардима у другим областима статистике; учествује на изради анализа, студија и других докумената и публикација из области сателитских рачуна; ради на контроли обухвата, тачности и другим квантитативним и квалитативним анализама примљене статистичке грађе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке, математичке науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области макроекономије и дескриптивне статистике                                              - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад-усмено.

2. Статистичар аналитичар у звању саветника, Сектор за националне рачуне, цене и пољопривреду,  Одсек за инпут-аутпут статистику и регионалне рачуне, број извршилаца1.

Опис послова: Ради на обрачуну основних макроекономских агрегата из предметне области; анализира и врши оцену резултата истраживања и осталих извора података потребних за ову област; ради на повезивању података и стандарда из ове области са подацима и стандардима у другим областима статистике; учествује на изради анализа, студија и других докумената и публикација из ове области; израђује анализе из области регионалних, градских и општинских индикатора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке, математичке науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области макроекономије и система националних рачуна - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад-усмено.

3. Статистичар истраживач у звању млађи саветник, Сектор за националне рачуне, цене и пољопривреду,  Одсек за инпут-аутпут статистику и регионалне рачуне, број извршилаца1.

Опис послова: Учествује у изради СУТ табела; ради на дефинисању основних агрегата, ради на провери садржине и квалитета резултата истраживања и осталих извора података потребних за ову област; ради на повезивању података и стандарда из ове области са подацима и стандардима у другим областима статистике; учествује у изради анализа, студија и других докумената и публикација из области инпут-аутпут статистике; учествује на контроли обухвата, тачности и другим квантитативним и квалитативним анализама примљене статистичке грађе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или математичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области  макроекономије  и основа статистичке анализе -усмено; вештина комуникације и мотивација за рад-усмено.

4. Статистичар истраживач у звању млађи саветник, Сектор за националне рачуне, цене и пољопривреду, Одсек за инпут-аутпут статистику и регионалне рачуне, број извршилаца1.

Опис послова: Помаже у обрачуну основних макроекономских агрегата из предметне области; помаже у анализи и врши оцену добијених резултата, извора података потребних за ову област; учествује на изради анализа, студија и других докумената и публикација из ове области; израђује анализе из области регионалних, градских и општинских индикатора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке, математичке науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару -практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области макроекономских агрегата и основа статистичке  анализе - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

5. Статистичар аналитичар у звању саветник, Сектор друштвених статистика,  Одсек за статистику просвете, науке и културе, Група за статистику науке, високог образовања и културе, број извршилаца1. 

Опис послова: Обавља методолошко-аналитичке послове из области научноистраживачке делатности, буџетских издвајања за науку, иновационе делатности, културе и издавачке делатности; учествује у организационим и теренским припремама за спровођење истраживања; припрема специфична методолошка упутства; учествује у креирању основних и помоћних образаца и креира табеле коначних резултата и документационих табела; учествује у дефинисању критеријума контроле контингената и логичке контроле примљеног материјала и у изради специфичних статистичко-аналитичких студија из области статистике високог образовања, науке и културе; припрема податке за сложене међународне табеларне прегледе и прати измене и допуне законских регулатива; креира и предлаже садржај веб презентација и сарађује са корисницима статистичких података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или природно математичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару -практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области   статистике образовања  -усмено; вештина комуникације и мотивација за рад-усмено.

6. Програмер WEB дизајнер у звању млађи саветник, Сектор за информационо комуникационе технологије и публицистику, Одељење за интернет технологије и електронско пословање, број извршилаца1. 

Опис посла: Учествује у развоју и имплементацији апликација и сервиса за потребе WEB сајта и електронског пословања Завода; примењује процедуре и информатичке стандарде и стандарде заштите везане за делокруг рада Одељења; ради на пословима дизајна WEB апликација и апликација електронског пословања; ради са базама података; сарађује са осталим унутрашњим организационим јединицама; учествује на пројектима у области електронског пословања; сарађује са унутрашњим организационим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области, математичке науке, рачунарске науке, економске науке, менаџмент и бизнис или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање програмских језика.

У изборном поступку проверавају се: познавање програмских  језика - сертификат или други доказ; познавање енглеског језика-сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области  WEB програмирања и рад са базама података                                         - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад-усмено.

7. Радно место за подршку, припрему и спровођење пројеката у звању млађи саветник, Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима ,  Одсек за управљање пројектима, број извршилаца1. 

Опис посла: Учествује у активностима у вези са припремом и спровођењем пројеката; припрема неопходну документацију, извештаје, информације, писане и усмене презентације везане за предлагање пројекта; учествује у предузимању одговарајућих радњи којима се омогућава консултативни процес током постављања пројекта; припрема тендерску документацију (опис послова, техничку спецификацију) контролише и учествује у припреми и ревизији пројекта; контролише пројектну документацију, води формалну евиденцију о спроведеним фазама; прикупља и анализира податке о стеченим искуствима у току спровођења пројекта како би се унапредио рад; припрема одговарајуће предлоге за унапређење постојећих процедура; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке науке, природно-математичке науке или техничко-технолошке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: знање рада на рачунару -практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области припреме и спровођења међународних пројеката - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад-усмено.

8. Статистичар истраживач у звању млађи саветник, Сектор за развој и информисање,  Група за одрживе индикаторе развоја и Анкету о приходима и условима живота, број извршилаца1.

Опис посла: Учествује у спровођењу истраживања, у чишћењу базе података истраживања; учествује у анализирању обухвата и тачности података по постојећем програму логичке контроле и у припреми табеларних приказа, у званичним публикацијама и за Internet презентацију; учествује у изради алгоритама и синтакси за Gross-net конверзију; учествује у процесу креирања пондера за базу података; ради у припреми и реализацији Quality report-a за потребе Еуростата; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области математичких или економских наука или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару -практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-сертификат о познавању енглеског језика или други  доказ; знање из области - учешће у припреми методолошких и организационих упустава за спровођење статистичких истраживања - усмено;  вештина комуникације и мотивација за рад-усмено.

9. Статистичар истраживач у звању млађи саветник, Ужа унутрашња јединица ван састава сектора, Одељење за брза и комплексна извештавања и подршку јавним политикама,  Група за економетријске анализе, број извршилаца1.

Опис послова: Обезбеђује информационе основе за примену модела; врши стандардизацију поступака за примену модела; учествује у тумачењу резултата, презентацији и промоцији модела; обавља избор погодних временских серија за десезонизацију, прати међународна искустава из ове области; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или математичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару -практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области макроекономије, дескриптивне статистичке анализе и анализе временских серија - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад-усмено.

III Место рада:  Београд, ул. Милана Ракића  бр. 5

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Републички завод за статистику, 11000 Београд, ул. Милана Ракића бр. 5, са назнаком „за јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања Алексић, телефон: 011/2413 319.
 
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство),
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или други доказа о знању енглеског језика.
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених ) или ће то орган учинити уместо ње.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставти уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег  и бржег спровођења изборног поступка. У вези наведеног потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судијским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).  Као доказ се могу приложити и фотокопије  докумената које су оверене  пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинском управама.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложили тражене доказе.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, изборни поступак ће започети 6. децембра 2017. године у просторијама Републичког завода за статистику, улици Милана Ракића бр.5, Београд са почетком у  10  часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном на контакте које су навели у својим пријавама.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на на огласној табли и web страници Републичког завода за статистику : www.stat.gov.rs, на порталу e-управе, на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

претрага