ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 08.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 16.11.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10376/2017 од 25. октобра 2017. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

                 
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Радно место за подршку праћењу примене прописа, Одсек за припрему и праћење спровођења прописа и општих аката, Сектор за развој добре управе, звање саветник – 1 извршилац.
Опис послова радног места: Учествује у праћењу, анализирању и проучавању стратешких докумената, закона, других прописа и упоредно-правних решења од значаја за припрему нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одсека и пружа подршку у припреми нацрта закона и предлога прописа и општих аката из делокруга Одсека; пружа подршку у припреми мишљења на нацрте стратешких докумената, закона и предлоге других прописа овлашћених предлагача; учествује у припреми мишљења о примени одредаба закона, прописа и других општих аката из делокруга Одсека; учествује у праћењу спровођења Закона о инспекцијском надзору; учествује у припреми међународних уговора, стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији и пројеката из делокруга Одсека; учествује у изради извештаја, анализа и информација из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору и подзаконских прописа за спровођење наведених закона, познавање Стратегије развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015-2018. године – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за подршку праћењу колективних уговора и прописа из области радних односа, Група за колективне преговоре, Одсек за радне односе и колективне преговоре, Сектор за управљање људским ресурсима, звање млађи саветник -приправник –1извршилац.

Опис послова радног места: Пружа стручну подршку у припреми мишљења на колективне уговоре; прикупља податке и материјале неопходне за учешће у колективним преговорима (државни органи, јавне службе, ЈЛС и ООСО); учествује у колективним преговорима и сачињава информације и белешке о закључцима са одржаних преговора; учествује у праћењу стања у области система радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама и изради извештаја; прикупља податке и материјале за израду прописа у области система радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; учествује у припреми мишљења о правилној примени прописа из области система радно-правних односа; учествује у припрема анализе, извештаја и информација из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж  или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

3. Радно место руководилац Групе за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Одсек за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Сектор за управљање људским ресурсима, звање виши саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; прати стање у области система плата у делу који се односи на радна места, односно звања, чинове, положаје и функције у јавном сектору, послове који се обављају и висину основне плате запослених на тим радним местима, односно у одговарајућим звањима, чиновима, на положајима и функцијама у циљу успостављања Општег каталога радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; припрема стручне основе за доношење прописа којима се припрема Општи каталог радних места и прати примену посебних каталога радних места које израђују други државни органи као и органи аутономне покрајине; координира активности и сарађује са органима, организацијама и установама у јавном сектору у поступку припреме и објављивања Општег каталога радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; припрема и примењује методологију за евалуацију радних места, врши вредновање радних места у јавном сектору на бази израђене методологије и утврђује међусобни однос радних места у свим деловима јавног сектора и обавља послове који се односе на сврставање радних места у платне групе и платне разреде; даје стручна мишљења о амандманима, нацртима и предлозима закона, предлозима других прописа и општих аката који се односе на примену Општег каталога радних места; припрема мишљења и даје стручна објашњења о примени закона и других прописа којима је уређен систем плата, односно припрема мишљења на нацрте закона, других прописа и стратешких докумената које припремају други органи из делокруга Групе; припрема анализе, извештаје и информације из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Закона о раду, Закона о платама државних службеника и намештеника, Закона о платама у државним органима и јавним службама – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно,  путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за подршку систему локалне самоуправе и надзор над законитошћу аката јединица локалне самоуправе, Одсек за развој система локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе, звање млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у припреми извештаја, анализа и информација о стању у области територијалне организације; учествује у припреми препорука за усаглашавање аката јединица локалне самоуправе са законом; прикупља и анализира податке везане за организацију и рад органа аутономних покрајина; учествује у припреми мишљења о примени прописа из делокруга Одсека; учествује у обради представки и притужби на рад органа и служби јединица локалне самоуправе; учествује у припреми текста нацрта закона и других прописа и општих аката из области локалне самоуправе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који уређују систем локалне самоуправе и територијалне организације – Закон о локалној самоуправи, Закон о територијалној организацији, Закон о локалним изборима и Закон о главном граду – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

5. Радно место за послове праћења стања у области остваривања слободе удруживања грађана, односно политичког организовања, Група за остваривање слободе удруживања, Сектор за људска и мањинска права и слободе, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Прати и утврђује стање у области удруживања грађана у политичке странке и удружења и проучава последице утврђеног стања и припрема информације и анализе; израђује информације и обавештења ради утврђивања стања и предузимања мера у овој области и учествује у пружању стручне помоћи подносиоцима пријава за упис, брисање и промену података у Регистру политичких странака у циљу подношења документације у складу са прописима; учествује у вођењу првостепеног управног поступка и припреми нацрта решења о упису, брисању и промени података у Регистру политичких странака; учествује у припреми мишљења о примени закона из области делокруга Групе као и на нацрте закона и других прописа других органа; учествује у припреми нацрта закона, других прописа и општих аката у  области остваривања слободе удруживања грађана, односно политичког организовања; припрема анализе, извештаје и информације о утврђеном стању из области делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области остваривања слободе удруживања грађана у политичке странке и удружења: Закон о политичким странкама и Закон о удружењима и подзаконска акта и Закон о општем управном поступку – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

6. Радно место за праћење стања у области људских и мањинских права, Група за људска и мањинска права, Сектор за људска и мањинска права и слободе, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Прати и утврђује стање у области општих питања људских и мањинских права и припрема информације и анализе; прати међународна аката који се односе на питања људских и мањинских права и припрема анализе; припрема извештаје и анализе о напретку људских и мањинских права према обавезама које произилазе из придруживања ЕУ; учествује у припреми стручне основе и смерница за нормативно уређење питања људских и мањинских права; учествује у припреми закона и других прописа из области људских и мањинских права; учествује у припреми прописа и прати примену прописа из области заштитника грађана и  слободног приступа информацијама од јавног значаја; учествује у припреми мишљeња o примeни зaкoнa из oблaсти дeлoкругa Групе, кao и нa нaцртe зaкoнa и других прoписa других oргaнa; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијима у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање прописа из области људских и мањинских права: Закон о заштити права и слобода националних мањина и Закон о националним саветима националних мањина и подзаконска акта и Закон о општем управном поступку – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

7. Радно место за информатичке-аналитичке послове, Одсек за регистре и евиденције, Сектор за матичне књиге и регистре, звање саветник – 1 извршилац. 

Опис послова радног места: Обавља послове информатичке припреме за аналитику рада и за израду статистичких извештаја у електронском и папирном облику; прати спровођење аналитичко-статистичких послова коришћењем пословних софтвера; послове вођења података о корисницима система; обавља послове вођења дневника приступа коришћења, организује и спроводи дистрибуирање корисничких упутстава; прати и документује појаве нерегуларности у приступу и коришћењу извора података и обавља послове припреме увођења нових електронских регистара; прати рад сервиса; води речник података информационог система; пружање подршке током изборних радњи; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области  у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање  4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање области информационе технологије (општи појмови) – писмено, путем теста, и усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару (MS Word, MS Excel, Internet) - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

8. Радно место за финансијско-документационе послове, Одељење за правне и финансијске послове, Секретаријат Министарства, звање млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Попуњава  и доставља обрасце надлежним органима у прописаним  роковима; припрема документацију за исплату плата, одвојеног живота од породице, службених путовања у земљи и иностранству, накнаде запосленима за долазак и одлазак са рада; врши унос и обраду података који се односе на исплату отпремнина запослених у државним органима и преузетих обавеза по основу реализације уговорених обавеза; припрема захтеве за преузимање обавеза и захтеве за плаћања по преузетој обавези;  припрема податке о присутности запослених на раду ради обрачуна  накнаде за превоз запослених на посао и са посла; врши обрачун путних трошкова за службена путовања у земљи; сарађује са Управом за трезор везано за техничко функционисање и рад у апликацији Ф-МИС програма; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж  или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о буџетском систему, Правилника о систему извршења буџета, Уредбе о буџетском рачуноводству, Закона државној управи – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

9. Радно место шеф Одсека за опште и информатичке послове, Секретаријат Министарства, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; координира послове финансијског управљања и контроле за Министарство са другим унутрашњим јединицама и Централном јединицом за хармонизацију; прати рад апликације електронске писарнице; обавља послове безбедности и здравља на раду и води послове противпожарне заштите, учествује у изради докумената везаних за послове одбране; води евиденцију о пословном простору Министарства и сарађује са Управом за заједничке послове и другим органима у вези обезбеђења коришћења пословног простора и опреме за потребе Министарства, припрема и спроводи поступак пописа имовине и израђује извештај о стању имовине, контролише стање основних средстава; координира рад и распоред возача и прати документацију везану за коришћење службених аутомобила, обезбеђује податке и анализе за потребе набавке услуга и добара, за једногодишње и вишегодишње потребе Министарства; координира рад Одсека и припрема извештаје, информације и анализе потрошње горива, телефонских услуга, канцеларијског материјала и угоститељских услуга, као и друге извештаје из делокруга Одсека; координира рад на информатичким пословима и пословима техничке подршке при организацији округлих столова, конференција и других догађаја; предлаже акте из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу секретара Министарства.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање области информационе технологије (општи појмови), Закона о државним службеницима, Уредбе о начину коришћења службених возила, Закона о безбедности и здрављу на раду,  правила финансијског управљања и контроле и дужности органа државне управе у области одбране – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно,  путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

10. Радно место за подршку интерној ревизији, Група за интерну ревизију, звање млађи саветник – 1 извршилац.
Опис послова радног места: Учествује у раду ревизорског тима и у ревизијама коришћења средстава ЕУ; врши прикупљање и обраду ревизорских доказа, спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном методологијом; врши формирање ревизорских налаза за ревизије које су му тимски додељене верификацијом вође тима; даје препоруке за побољшање активности у субјекту ревизије; врши копирање ревизорских доказа, нормативне регулативе и друге потребне документације за стални и текући досије; прати спровођење препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање основа Закона о буџетском систему и Закона о државној управи – усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: За сва радна места место рада је Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, Бирчанинова број 6, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Милена Ђорђевић, тел: 011/2646-939.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
-  потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
- за радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 5, 6, 7. и 10. оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању енглеског језика;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За радно место под редним бројем 2. радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину, док се за остала радна места радни однос заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 11. децембра 2017. године. О месту  и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, као и кандидате који су доставили доказ о познавању рада на рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Ул. Бирчанинова број 6, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага