ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 08.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 16.11.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члан 41. став 2. Закона о спољним пословима („Службени гласник РС“, бр. 16/07, 126/07 - испр. и 41/09), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 20. ст. 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1195/2015 од 4. фебруара 2015. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 12-12426/2016 од 28. децембра 2016. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-3689/2017 од 27. априла 2017. године, Министарство спољних послова оглашава


За учешће на конкурсу може да се пријави кандидат који испуњава следеће услове:

Општи услови:

-    држављанство Републике Србије;
-    да је учесник конкурса пунолетан;
-    да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
-    да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови:

-    стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету;
-    информисаност из области спољне политике, међународних односа, међународног права и система државне управе Републике Србије;
-    знање једног од званичних језика Уједињених нација (енглески, француски, шпански,
руски, кинески, арапски) на нивоу B2 (Vantage: напредни ниво);
-    познавање основних програма за рад на персоналном рачунару;
-    задовољавајуће психофизичке способности и психичка стабилност, као и вештина
      комуникације.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-    потписана пријава са биографијом (са фотографијом, адресом становања, e-mail адресом, бројем телефона);
-    оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
-    оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
-    оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема;
-    уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања), које издаје Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања (кандидати који у наведеном уверењу имају евидентиран стаж осигурања потребно је да доставе и доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж);
-    изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње (документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су уверења о држављанству и извод из матичне књиге рођених).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

За све кандидате који испуњавају услове конкурса предвиђена је провера:

-    знања из области спољне политике, међународних односа, међународног права и система државне управе Републике Србије писмено (тест опште информисаности и есеј), као и усмено;
-    познавања jeдног од наведених страних језика (писмено и усмено);
-    психолошка процена кандидата - путем стандардизованих тестова и усмено;
-    познавање основних програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом на рачунару;
-    вештина комуникације (усмено)

Провере знања и вештина обавиће се почев од 16. јануарa 2018. године. Кандидати ће бити обавештени о датуму, месту и времену на контакте које наведу у својим пријавама (бројеве телефона или адресе или e-mail адресе).
За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организован здравствени преглед и безбедносна провера.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.

Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Пријаве слати на следећу адресу:

Министарство спољних послова Републике Србије
Одељење за персоналне и правне послове
11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26
са назнаком „За јавни конкурс за пријем приправника“.

Лица која су задужена за давање обавештења: Сања Стојанац, телефон 011/306-8549 и Милош Цветковић 011/306-8105, од 10,00 до 13,00 часова.

НАПОМЕНЕ:

Радни однос се заснива у статусу приправника* на одређено време у трајању од једне године, ради оспособљавања за рад на дипломатско-конзуларним пословима.

*Приправник - Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), између осталог, прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима са високим образовањем траје једну годину; да приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. Приправник полаже дипломатско-конзуларни испит до окончања приправничког стажа.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства спољних послова www.mfa.rs, у делу„ Јавни конкурс за пријем приправника“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства спољних послова (www.mfа.rs), на wеб страници Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Литература коју кандидати могу да користе у припреми за проверу знања биће објављена на wеб страници Министарства спољних послова (www.mfа.rs).

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага