ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 15.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 23.11.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08,  104/09,  99/14 и 94/17), члана 17. став 1, члана 20. став 1. и 2, члана 21. и 22. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-8155/2017 од 29. августа 2017. године, и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10414/2017-1 од 25. октобра 2017. године, Министарство привреде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ

                 
I Орган у коме се раднo местo попуњава: Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша број 20.

II Раднa места која се попуњавају:

1. Радно место за признавање иностраних исправа усаглашености, звање саветник, Група за именовање тела за оцењивање усаглашености, надзор и признавање иностраних исправа, Одсек за хармонизоване техничке прописе, именовање и надзор, Сектор за квалитет и безбедност производа - 1 извршилац. 

Опис послова радног места: Спроводи поступак за признавање иностраних исправа усаглашености из делокруга Групе и врши обраду захтева и припрему документације за потребе рада комисија за признавање иностраних исправа; припрема мишљења на предлоге решења о признавању иностраних исправа усаглашености која се доносе од стране других надлежних министарстава и мишљења о примени прописа који се односе на признавања иностраних исправа усаглашености; припрема мишљења на захтеве физичких и правних лица и стара се о примени техничких прописа који се односе на групе производа из области личне заштитне опреме и учествује у изради ових приписа; учествује у раду радних група за израду предлога измена и допуна наведених прописа; учествује у припреми за преговоре и изради нацрта билатералних и мултилатералних споразума из области оцењивања усаглашености за закључивање ACAA споразума за поједине индустријске производе; сарађује са Привредном комором, удружењима и асоцијацијама привредника за групе производа из области ПГ1; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
   
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: - познавање прописа у области техничког законодавства и оцењивања усаглашености производа (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености; Закон о стандардизацији; Закон о акредитацији) – усмено; знање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за финансијско-оперативне  послове, звање саветник, Група за извршење буџета, Одељење за финансијске послове, Секретаријат Министарства - 1 извршилац. 

Опис послова радног места: Прикупља документацију и податке за исплату преузетих обавеза из надлежности Групе; учествује у припреми нацрта решења о преносу потребних буџетских средстава из надлежности Групе; припрема захтеве за преузимање обавеза и плаћање и захтева за промену квоте; обавља декриптовање фајлова са екстерног сервера Управе за трезор (исплатних листића, рекапитулација, пореска пријава); припрема документацију за исплату трошкова за службена путовања у земљи и иностранству и исплату аконтација; припрема податке за обрачун и исплату по уговорима о делу и уговорима о привремено-повременим пословима, припрема податке за обрачун и исплату накнада запослених, солидарних помоћи и других личних примања; попуњава и подноси Појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима-Образац ППП-ПД; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
   
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке или менаџмента на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање прописа који уређују финансијско пословање буџетских корисника (Закон о буџетском систему; Уредба о буџетском рачуноводству; Правилник о систему извршења буџета Републике Србије; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника) – писмено, путем тестa и усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.


III Место рада: Београд, Ресавска 24, за радно место под бројем 1 и Београд, Кнеза Милоша 20, за радно место под бројем 2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство привреде, 11000 Београд, Кнеза Милоша број 20, са назнаком: „За јавни конкурс“ и навођењем радног места за које се пријава подноси.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Драгана Маркићевић (011/3642-833).

VI Oпшти услови за запослење на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, уз коју треба назначити на које радно место се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства привреде www.privreda.gov.rs. у делу јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, обавиће се почев од 4. децембра 2017. године у Палати ''Србија'', Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, о чему ће кандидати благовремено бити обавештени на бројеве телефона које наведу у својим пријавама.

Напомене:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на web страници Mинистарства привреде www.privreda.gov.rs, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага