ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 15.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 23.11.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 20. ст. 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-4047/2017 од 05. маја 2017. године и 51 бр. 112-5821/2017 од 27. јуна 2017. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ


I Орган у коме се радна места попуњавају:  Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, Београд, Матични број:17862111, ПИБ:108160095

II Радна места које се попуњавају:
1. Радно место за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају, звање саветник, Сектор за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају –1извршилац.

Опис послова: Обавља истражне радње и са њима повезане студијско аналитичке послове у вези са утврђивањем узрока несрећа ваздухоплова; координира пословеса организацијама и институцијама које су ангажоване од стране Центра на пословима техничког и лабараторијског испитивања узорака сакупљених у поступку истраживања удеса и озбиљних незгода; припрема материјале за израду извештаја у вези са узроцима несрећа; прикупља елементе потребне за израду анализе ризика из базе расположивих података из домаћих и међународних извора; сарађује са надлежним државним и судским органима приликом спровођење истраге ради утврђивања узрока несрећа ваздухоплова; стара се о потребама за опремом и материјално-техничким и финансијских средставаза обављање истраживања несрећа; учествује у реализацији обуке и оспособљавања лица укључених у рад Радних група за истраживања несрећа; прати стандарде, препоруке, домаће и међународне прописа из области ваздушног саобраћаја  у вези са узроцима несрећа ваздухоплова и обавља стручне послове у поступку хармонизације прописа са међународном регулативом; обавља и друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерствона основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, односно најмање три година радног искуства у ваздухопловству, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.


У изборном поступку проверавају се:
-    познавање Закона о јавним набавкама, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају – усмено;
-    вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – провераваће се писмено, стандардизованим тестовима;
-    познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
-    познавање енглеског језика – усмено;
-    вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за међународну сарадњу, звање саветник, Сектор за истраживање несрећа у железничком саобраћају и међународну сарадњу –1извршилац.

Опис послова: Припрема предлоге за закључивање мултилатералних и билатералних споразума и остварује сарадњу са радним телима међународних организација; стара се о извршавању обавеза који произилазе из билатералних и мулилатералних споразума, као и обавеза које произилазе из чланства Републике Србије у међународним организацијама; врши обраду података, студија и анализа које је потребно доставити међународним организацијама; прати стандарде, препоруке и друге прописа међународних организација из области ваздушног, железничког и водног саобраћаја ради хармонизације домаћих прописа са међународним (ICAO, ECAC, EU, Eurocontrol, IATA и сл.); сарађује са надлежним органима земаља потписница ECAA споразума и EASA и обавља стручне послове у поступку приступања Европској мрежи тела за безбедносна истраживања у цивилном ваздухопловству, железничком и водном саобраћају; врши упознавање са ваздухопловном, железничком и терминологијом у водном саораћају, терминологијом и фразеологијом на српском и енглеском језику; преводи акте и документацију и обавља послове симултаног превођења на састанцима и преговорима; обавља  и друге послова по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, односно најмање три године радног искуства у ваздушном или железничком или водном саобраћају, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
-    познавање Закона о јавним набавкама, Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају – усмено;
-    вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – провераваће се писмено, стандардизованим тестовима;
-    познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
-    познавање енглеског језика – усмено;
-    вештина комуникације – усмено.

3. Радно место за аналитичке послове и рад на информационом систему, млађи саветник, Сектор за истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију узрока несрећа–1извршилац.

Опис послова: Прикупља податке у вези са утврђивањем узрока несрећа и учествује у припреми извештаја; прати стандарде, препоруке, домаће и међународне прописа из области ваздушног, железничког и водног саобраћаја  у вези са превенцијом удеса ваздухоплова, воза или пловилаи координира размену информација ради утврђивања узрока несрећа и спречавања настајања истих или сличних догађаја; учествује у анализи ризика на бази расположивих података из домаћих и међународних извора; стара се о успостављању, раду и безбедности информационог система Центра и обезбеђује имплементацију софтвера за надзор и управљање системом; израђује и ажурира веб презентацију Центра; обавља послове на ECCAIRS информационом систему(European Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting Systems); обавља и друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерствона основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
-    познавање Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају – усмено;
-    вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – провераваће се писмено, стандардизованим тестовима;
-    познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
-    познавање енглеског језика – усмено;
-    вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Чакорска 6.

IV Рок за подношење пријава на конкурс: осам  дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

V Лице која је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ена Мандић, телефон 011/41-444-25.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком: „Пријава за јавни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

VII Датум оглашавања: 15. новембар 2017. године.

VIII Oпшти услови за рад на радном месту:
Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за сва радна места:
пријава за конкретно радно место са контакт адресом и бројем телефона;
биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинали или оверене фотокопије доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);
оверена фотокопија радне књижице;
оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту.
други докази о стеченим знањима и вештинама.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду (не важи за доказе из последње тачке) или код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном морају бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача (не важи за доказе из последње тачке).
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.

Поред тога:
за радно место под бројем 1, оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање три година радног искуства у струци, односно најмање три година радног искуства у ваздухопловству (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);за радно место под бројем 2 , оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање три године радног искуства у ваздушном или железничком или водном саобраћају (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
за радно место под бројем 3, оригинал или оверена фотокопија доказа о завршеном приправничком стажу или најмање пет година радног стажа у државним органима (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).


X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.2 и Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Чакорска бр.6, почев од 27. 11.2017. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на контакте које су навели у пријави.

Напомене:
Кандидати заснивају радни однос на неодређено време, место рада је Београд,Чакорска 6
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима
наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит примају се на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Сваки круг у селекцији кандидата биће елиминациони;
Центар не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор – в.д. Главни истражитељ Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода
Овај оглас објављује се, на огласној табли Центра, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

в.д. ДИРЕКТОР –  в.д. ГЛАВНИ ИСТРАЖИТЕЉ
Проф. др Небојша Петровић

 

претрага