ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 22.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 30.11.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Завод за интелектуалну својину, на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10169/2017 од 25.10.2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

                 
I Орган у коме се радно место попуњава:
Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.

II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената и израду решершних извештаја, Одељење за машинство, електротехнику и општу технику,  Сектор за патенте, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Води посебан управни поступак у мање сложеним управним стварима по пријавама патената и малих патената (класификује конкретне пријаве патената и малих патената, утврђује јасност пријаве патента, њену подобност за објављивање, постојеће стање технике, установљава новост, инвентивни ниво и индустријску применљивост конкретног проналаска); испитује подобност проширених европских патената и европских патената за њихову објаву у службеном гласилу Завода; израђује све врсте решершних извештаја, води и ажурира интерну базу података примљених и обрађених захтева за све врсте решерша; учествује у редовном ажурирању Међународне класификације патената  из области електротехнике, физике, грађевинарства и архитектуре у припреми стручних мишљења о савремености одређених технологија и о оцени технологија које се прибављају или нуде на тржишту; даје стручна мишљења и објашњења странкама; обавља и друге послове по налогу  начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области електротехничког, рачунарског, саобраћајног или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 годинe радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:  познавање Закона о патентима - писмено; познавање стручних знaња из области информационо комуникационих технологија – провераваће се практичним радом на рачунару (симулација);  знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за материјално испитивање пријава жигова, Одељење за жигове, Сектор за знаке разликовања, звање саветник – 2 извршиоца.

Опис послова радног места: Води посебне управне поступке у мање сложеним управним стварима: поступак испитивања пријава жигова, поступак по предлозима за оглашавање ништавим регистрованих жигова и поступак по захтевима за престанак важења жигова због некоришћења; поступак уписа промена у Регистар пријава жигова; прати развој међународног система заштите жигова, прописе и судску праксу у земљи и иностранству и израђује студије, анализе и друге стручне материјале из области заштите жига; даје стручна правна мишљења и пружа објашњења странкама; планира и спроводи интерне провере у оквиру система управљања квалитетом; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке или ИМТ студија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског или француског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о жиговима – писмено; знање енглеског или француског језика – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање делокруга рада Завода и вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за финансијски надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права, Одсек за ауторско и сродна права, Сектор за ауторско и сродна права, међународну сарадњу и едукацију и информисање, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Обавља надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права у домену ревизије њиховог годишњег извештаја о пословању, годишњег обрачуна накнада и књиговодства; обавља надзор над финансијским пословањем организација за колективно остваривање ауторског и сродних прва; обавља послове анализа тарифа накнада за искоришћавање ауторских дела и предмета сродних права у финансијском делу; припрема извештаје о утврђеним неправилностима у раду организација и предлаже мере за њихово отклањање; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о ауторском и сродним правима и Закона о ревизији - писмено; знање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање делокруга рада Завода и вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за подршку у надзору над радом организација за колективно остваривање ауторског права, Одсек за ауторско и сродна права, Сектор за ауторско и сродна права, међународну сарадњу и едукацију и информисање, звање млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у надзору над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права; учествује у утврђивању испуњености услова за издавање и обнову дозволе за рад организација за колективно остваривање ауторског и сродних права, као и услова за брисање организација за колективно остваривање ауторског и сродних права из Књиге евиденције организација коју води Завод; утврђује формалну уредност захтева за давање сагласности на предлог тарифа накнада које предлажу организације; припрема неопходне податке за израду упоредноправних анализа система колективног остваривања ауторског и сродних права; даје усмена обавештења странкама из области колективног остваривања ауторског и сродних права; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског или француског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о ауторском и сродним правима - писмено; знање енглеског или француског језика  – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање делокруга рада Завода и вештина комуникације - усмено.

III Место рада: За сва радна места место рада је Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Завод за интелектуалну својину, 11000 Београд, Кнегиње Љубице 5, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Тамара Стевановић, тел: 011/2025-955.

VI Услови за рад на радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
-    оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
-    оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
-    оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
-    оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
-    оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Завода за интелектуалну својину.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 20. децембра 2017. године. О месту и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Завода за интелектуалну својину, Београд, Улица Кнегиње Љубице број 5, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:


Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Завода за интелектуалну својину: www.zis.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага