ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 22.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 30.11.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10211/2017 од 25.10.2017. године,  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I     Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, Београд,

II    Радна  места која се попуњавају:
 
1. Радно место за координацију рада мреже за рурални развој и Одбора за праћење над спровођењем програма руралног развоја, у звању саветник, Одељење за рурални развој, Сектор за рурални развој, 1извршилац,
           
Опис послова: Припрема елементе за израду подзаконских аката у области руралног развоја, као и предлога мера за успостављање системске подршке за боље коришћење средстава претприступне помоћи ЕУ намењених  за  успостављање мреже за рурални развој;  прати и координира рад мреже за подршку руралном развоју; предлаже годишњи и вишегодишњи финансијски план Одбора за праћење; организује и припрема састанке, логистичку подршку за реализацију састанака, припрема извештаје и  одлуке у складу са закључцима у раду Одбора за праћење; пружа подршку радним телима Одбора за праћење и прикупља податке, информације и документацију за учеснике у раду Одбора за праћење; учествује у припреми мишљења и информација из рада Одељења, учествује у припреми стручних основа за израду закона, процедура и радних инструкција и даје предлоге за побољшање ефикасности пословних процеса за спровођење функције јединице, учествује у припреми релевантних докумената и извештаје у складу са радом Одбора за праћење;обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
            
Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Заједничке пољопривредне политике Европске уније - усмено; познавање националне политике у области рурaлног развоја – усмено; познавање програма претприступне помоћи у области рурaланог развоја ( ИПАРД II) – усмено; познавање Закона о удружењима („Сл гласник РС“,  бр. 51/09 и 99/11 и др.закони) - усмено; познавање прописа који регулишу систем државне управе – усмено;  знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације -  усмено.

Место рада: Београд, Булевар Краља Александра бр. 84

2. Радно место за програмирање мера за унапређење конкурентности одрживе пољопривредне производње, у звању саветник, Група за програмирање, Одељење за рурални развој, Сектор за рурални развој, 1извршилац

Опис послова: Припрема елементе за израду мера подршке за унапређење конкурентности одрживе пољопривредне производње; прати стање и прикупља информације и припрема аналитичке подлоге, учествује у припреми материјала за измене и допуне ИПАРД програма, измене и допуне Националног програма руралнoг развојa; припрема елементе за израду подзаконских аката у области руралног развоја, као и предлога мера за успостављање системске подршке за боље коришћење средстава претприступне помоћи ЕУ намењених унапређењу конкурентности одрживе пољопривредне производње; припрема елементе за дефинисање платформи за преговоре са ЕУ у области унапређења нивоа конкурентности примарне пољопривредне производње; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
   
Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке или из научне области економске науке или из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  радно искуство у струци од најмање 3  године, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Заједничке пољопривредне политике Европске уније - усмено; познавање националне политике у области рурaланог развоја – усмено; познавање програма претприступне помоћи у области рурaланог развоја ( ИПАРД II) – усмено; познавање прописа који регулишу систем државне управе – усмено;  знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације -  усмено.

Место рада: Београд, Булевар Краља Александра бр. 84

3. Радно место за програмирање мера за диверзификацију руралне економије, у звању саветник, Група за програмирање, Одељење за рурални развој, Сектор за рурални развој, 1извршилац,

Опис послова: Припрема елементе за израду мера за развој руралних подручја, као и мера у вези са диверзификацијом пољопривредних активности у руралним подручјима, побољшање квалитета живота у руралним подручјима, обнову и одрживи развој села; припрема елементе за израду подзаконских аката у области руралног развоја, као и предлога мера за успостављање системске подршке за боље коришћење средстава претприступне помоћи ЕУ; учествује у припреми и реализацији програма и пројеката у области одрживог коришћења биомасе и примене добре пољопривредне праксе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
         
Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке или из научне области економске науке или из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3  године, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Заједничке пољопривредне политике Европске уније - усмено; познавање националне политике у области рурaлног развоја – усмено; познавање програма претприступне помоћи у области руралног развоја ( ИПАРД II) – усмено; познавање прописа који регулишу систем државне управе – усмено;  знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације -  усмено.

Место рада: Београд, Булевар Краља Александра бр. 84

4. Радно место за припрему и спровођење техничке помоћи, у звању саветник, Група за техничку помоћ и промоцију програма руралног развоја, Одељење за рурални развој, Сектор за рурални развој, 1извршилац,

Опис послова: Координира израду годишњег акционог плана коришћења мере Техничке помоћи; учествује у  поступку спровођења јавне набавке по ЕУ правилима (ПРАГ) за набавку роба и услуга предвиђених у акционом плану спровођења техничке помоћи; учествује у припреми уговора и израђује извештаје о спроведеној техничкој помоћи; израђује нацрте извештаја и аката на енглеском и српском језику; прикупља, обрађује и анализира податке на енглеском и српском језику; сарађује са службеницима укљученим у структуре управљања фондовима ЕУ ради прикупљања или размене информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
           
Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (академски назив: дипл. инжењер пољопривреде, дипл. инжењер пољопривреде-мастер, стручни назив: дипл. инжењер пољопривреде-специјалиста, стручни назив: струк. инжењер пољопривреде-специјалиста) или из научне области економске науке или из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 годинa, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Заједничке пољопривредне политике Европске уније- усмено; познавање националне политике у области рурaлног развоја – усмено; познавање програма претприступне помоћи у области рурaланог развоја ( ИПАРД II) – усмено; познавање процедура Европске уније за набавку добара и услуга за спољне акције Европске уније - усмено; познавање прописа који регулишу систем државне управе – усмено;  знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације -  усмено.

Место рада: Београд, Булевар Краља Александра бр. 84

IV Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд,  са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина 22-26, 11000 Београд.

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светлана Трпковић, телефон 011 3621-958.

VII  Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места под редним бројем 1.-4.: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 

Напомена:

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
 
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило,  и у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, Београд,  почев од 18.12.2017. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или телефонским путем,  на контакте које су навели у пријави.

Напомене:
За радна места под редним бројем 1.–4. радни однос се заснива на неодређено време.
За радна места под редним бројем 1-4.:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.  Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и  web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  www.minpolj.gov.rs, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати опис послова радног места,  на порталу е-управе, и на web страници  и у периодичном издању  огласа Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Литература коју кандидати могу да користе у припреми за проверу знања може се наћи на линковима:
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_en ,
http://uap.gov.rs/aktuelni-podsticaji/,
http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/2015/Uredba%20IPA%20II.pdf , https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm_en

 

претрага