ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 22.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 30.11.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 94/17) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10647/2017 од 1. новембра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА-УПРАВИ ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ

I.  Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за слободне зоне, Нови Београд, Омладинских бригада 1.

II.  Радна места која се попуњавају:
          
1. Радно место за послове промоције слободних зона, звање саветник, Одсек за контролу, надзор, развој и промоцију слободних зона –1 извршилац.

Опис послова радног места: Формира базу података о слободним зонама; израђује и ажурира информације о фискалним, финансијским, царинским и другим погодностима рада у режиму слободне зоне; обавештава инвеститоре о повољностима за улагање у слободне зоне; координира рад са инвеститорима у процесу доношења одлуке о улагању у слободне зоне; предлаже инвеститорима мере и поступке у развоју њихових програма у слободној зони; израђује и ажурира website о слободним зонама у Републици;  сарађује са надлежним органима на промоцији инвестирања и пословања у слободним зонама; сарађује са страним институцијама и стручњацима из области слободних зона, прикупљања информација из ове области ради њихове примене у Републици Србији; обавља и друге послове по налогу директора и  шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о слободним зонама и Царинског закона у делу који се односи на слободне зоне и слободна складишта – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и мотивација за рад – усмено; познавање енглеског језика – усмено.

2. Радно место за стручно-оперативне послове развоја слободних зона, звање сарадник, Одсек за контролу, надзор, развој и промоцију слободних зона – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у обављању послова у вези са развојем слободних зона у погледу повећања броја корисника, развоја производње и повећања укупног промета робе и услуга у зони; припрема информације о слободним зонама; учествује у сарадњи са привредним друштвима за управљање слободном зоном на стварању могућности за развој инфраструктуре у слободним зонама; учествује у ажурирању података о фискалним, финансијским, царинским и другим погодностима рада у режиму слободне зоне; обавља и друге послове по налогу директора и  шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о слободним зонама – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и мотивација за рад – усмено.

III Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија-Управа за слободне зоне, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Јасмина Денић, телефон 011/3117-397.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа „Послови” Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
-  изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити у ком периоду, на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси последње решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Управе за слободне зоне. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина обавиће се почев од 15. децембра 2017. године у просторијама Министарства финансија – Управе за слободне зоне, Београд, Омладинских бригада 1, о чему ће учесници конкурса благовремено бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Напомена:
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду у трајању од 6 месеци.

Кандидат који нема положен државни стручни испит може се примити на рад под условом да положи државни стручни испит до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на огласној табли и  интернет презентацији Mинистарства финансија-Управе за слободне зоне www.usz.gov.rs,  интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs,  на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и  периодичном издању  огласа „Послови” Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага