ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 29.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 07.12.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-7090/2017 од 1. августа 2017. године и 51 Број: 112-9339/2017 од 29. септембра 2017. године,  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:


1. Радно место за послове међународног превоза путника, у звању саветник, Одсек за превоз путника у друмском саобраћају, Одељење за друмски транспорт у Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја  – 1 извршилац

Опис послова: Води поступак издавања дозвола за међународни линијски превоз путника и одобравање редова вожње за нове линије у међународном превозу путника; учествује у усклађивању прописа из делокруга Одсека са релевантним прописима ЕУ; сарађује са министарствима других земаља надлежним за област превоза путника и надлежним органима и институцијама у Републици Србији и учествује у припреми састанака и раду мешовитих комисија и других мешовитих тела и израђује предлоге платформи за међународне сусрете; припрема мишљења о бонитету превозника који обављају линијски превоз путника и израђује обавештења домаћим и страним превозницима у вези са обављањем међународног линијског превоза путника; учествује у изради специмена контигената дозвола за превоз путника страних превозника и обезбеђује правовремено штампање и размену наведених контигената са министарствима других земаља надлежним за област транспорта; учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одсека; врши евиденцију извештаја о броју обављених вожњи и превезених путника у међународном линијском превозу путника; обрађује захтеве за доделу, преузимање и раздужење дозвола за међународни јавни ванлинијски превоз путника и издаје књиге путних листова домаћим превозницима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови:
Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља-друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Законa о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о општем управном поступку и Законa о безбедности саобраћаја на путевима – усмено; познавање рада на рачунару – практичном провером рада на рачунару; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина комуникације – усмено.

Место рада:
Београд

2. Радно место за послове међународног превоза терета, у звању саветник Одсек за превоз терета у друмском саобраћају, Одељење за друмски транспорт,  у Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја - 1 извршилац

Опис послова: Анализира стање и потребе за размењеним међународним дозволама за превоз терета у друмском саобраћају; сарађује са министарствима других земаља надлежним за област превоза терета и надлежним органима и институцијама у Републици Србији и учествује у припреми састанака и раду мешовитих комисија и других мешовитих тела и израђује предлоге платформи за међународне сусрете; учествује у процесу прилагођавања и тестирања софтверског решења у складу са законском регулативом и пословним процесима рада у вези са превозом терета у друмском саобраћају; предлаже мере за побољшање услова приступа домаћих превозника међународном транспортном тржишту превоза терета; учествује у поступку усклађивања прописа из делокруга Одсека са релевантним прописима ЕУ; учествује у процесу припреме мишљења о примени прописа и мишљења на прописе надлежних органа; спроводи процедуру утврђивања Годишњег плана и ревизија расподеле страних дозвола за превоз терета домаћим превозницима, учествује у процесу обраде по захтевима за раздужење појединачних, временских и мултилатералних дозвола за међународни превоз терета, учествује у процесу обраде захтева за доделу појединачних дозвола за међународни превоз терета; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Законa о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о општем управном поступку, Законa о безбедности саобраћаја на путевима, Уредбе о расподели страних дозвола за медјународни јавни превоз ствари домаћим превозницима и Правилника о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора испуњавати теретно возило или скуп возила којим се обавља превоз терета у друмском саобраћају и о обрасцима потврда о испуњавању ових услова – усмено; познавање рада на рачунару – практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд

3. Радно место инспектора за друмски саобраћај, у звању саветник, Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја, Сектор за инспекцијски надзор - 1 извршилац

Опис послова: Врши непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области међународног и унутрашњег друмског саобраћаја; врши контролу поверених послова, израђује записнике и доноси решења; подноси пријаве;  иницира измену прописа из делокруга Одељења;  пружа информације и израђује мишљења из делокруга рада; учествује у изради годишњег плана инспекцијских прегледа; припрема документацију у сарадњи са начелником Одељења пре  вршења инспекцијског прегледа; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области саобраћајно инжењерство или научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, положен возачки испит „Б“ категорије.“

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о уговорима у превозу у друмском саобраћају, Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, Закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору и Закона о прекршајима – усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на рачунару;  вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, као и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд

4. Радно место инспектора за државне путеве, у звању саветник, Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја, Сектор за инспекцијски надзор - 1 извршилац

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над применом закона, других прописа и општих аката из области путева, над применом закона и других прописа из области путева, изградње, реконструкције и одржавања државних путева: заштите и одржавања државних путева; саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и снабдевање горивом, паркинзи и др); контролу грађевинских и употребних дозвола и пријаве радова; доноси решења; учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одељења; подноси пријаве; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинско инжењерство (одсек путеви, железнице, аеродроми, односно конструктивни смер) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; положен возачки испит „Б“ категорије.“

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним путевима, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о планирању и изградњи, Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору – усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, као и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Ваљево

5. Радно место републички грађевински инспектор, у звању саветник, Група републичке грађевинске инспекције Ниш, Одељење републичке грађевинске инспекције, Сектор за инспекцијски надзор - 1 извршилац

Опис послова: Обавља инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом; врши непосредни инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и прати исход предузетих мера у инспекцијском надзору; остварује непосредан надзор над радом органа којима је поверено вршење инспекцијског надзора над изградњом и употребом објеката за које издају грађевинску дозволу, издаје обавезне инструкције за извршавање закона и других прописа, као и за вршење поверених послова, и контролише њихово извршавање; организује заједничке акције са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката за које издају грађевинску дозволу; прикупља извештаје, податке и обавештења о вршењу поверених послова инспекцијског надзора; поступа по жалбама на решење грађевинског инспектора и прослеђује списе на даљи поступак; доноси решења и подноси пријаве; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинско инжењерство или архитектонско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен испит за управљање моторним возилом „Б” категорије, познавања рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката, Закона о становању и одржавању зграда, Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору – усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, као и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Краљево

6. Радно место инспектора за транспорт опасне робе, у звању саветник, Група за инспекцијске послове за транспорт опасне робе, Сектор за инспекцијски надзор - 1 извршилац

Опис послова: Врши непосредни инспекцијски надзор над спровођењем одредаба RID/AND, закона, других прописа и општих аката из области транспорта опасне робе у железничком и унутрашњем водном саобраћају; врши непосредни инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ADR, Закона о транспорту опасне робе и прописа донетих на основу тог закона којима се уређује поступање у складу са правилима ADR у вези поседовања ADR сертификата о одобрењу за возило и сертификата за возача, обука и полагање испита за стицање сертификата за возача; предузима управне и друге мере ради отклањања неправилности у вези са транспортом опасне робе; доноси решења и подноси пријаве; прати стање у вези са остваривањем законитости и предлаже одговарајућа решења у сарадњи са Одсеком за транспорт опасне робе; сарађује са инспекцијским службама других државних органа и других држава; подноси периодичне извештаје прописане законом; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство, машинско инжењерство, технолошко инжењерство, инжењерство заштите животне средине и заштите на раду или из научне области правне, економске или хемијске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару, положен возачки испит „Б“ категорије.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о транспорту опасне робе, Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору – усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, као и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова, вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд

III Заједничко за сва радна места

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Општи услови за запослење:
држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског, језика (за радна места под бројем 1, 2 и 6).

Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за радно место под бројем 5).

Очитана возачка дозвола (за радна места под бројем 3,4,5 и 6).   

Држани службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради, или решење да је нераспоређен.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте морају бити оверене код јавног бележника, у суду или општини.

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у суду или  општини.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси  www.suk.gov.rs у делу „Документи-Обрасци“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секретаријат Министарства – Одељење за правне, кадровске и опште послове, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Радмила Матић, тел: 011/3622-064.

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, практична провера познавања рада на рачунару обавиће се у просторијама Палате Србија, Нови Београд,

Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), а усмени део разговора ће се обавити у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Нови Београд, Омладинских бригада 1, почев од 18.12.2017. године.

О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или електронском поштом, на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.
   
Напомене:
За оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас се објављује на web страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: www.mgsi.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе: www.e.uprava.gov.rs, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага