ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 29.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 07.12.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ЈАВНОГ КОНКУРСА

06.12.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја објављен на веб-страници Министарства просвете, науке и технолочког развоја: www.mpn.gov.rs, веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“ број 753 од 29.11.2017. године, поништава се за радно место руководилац Групе за предузетничко и финансијско образовање у области основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања, разврстано у звање виши саветник, у Сектору за стратешко планирање. У осталом делу конкурс је непромењен.


На основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1, члана 18, члана 19. ст. 1. и 2, чл. 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9404/2017 од 29. септембра 2017. године и 51 број: 112-8157/2017 од 29. августа 2017. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина бр. 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за административне послове, разврстано  у звање референт, у Сектору за стратешко планирање - 1 извршилац.

Опис послова: Прима, прегледа, распоређује, евидентира и доставља акта у рад; припрема материјале за учешће на састанцима и води евиденције од значаја за рад Сектора; стара се о набавци канцеларијског материјала за потребе Сектора; обавља послове везане за службена  путовања запослених; обавља административне послове за потребе комисија и других радних тела из области образовања; стара се о потписивању аката и записника; даје основна обавештења странкама о решавању њихових захтева и организује пријем странака; организује састанке и води записнике по налогу помоћника министра; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови:
Средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног страног језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног страног језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног страног језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

2. Радно место руководилац Групе за предузетничко и дуално образовање у области средњег образовања и васпитања и високог образовања, разврстано  у звање самостални саветник, у Сектору за стратешко планирање - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Групе, координира, прати рад и пружа стручну помоћ државним службеницима у обављању послова из делокруга Групе; координира и учествује у припреми и изради стручних основа за израду закона и подзаконских аката у области предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања које доноси Влада, министар и других аката из ових области; координира сарадњу са заводима из области образовања и васпитања, Националним просветним саветом, Саветом за стручно образовање и образовање одраслих, органима државне управе и локалне самоуправе, заједницама школа, стручним друштвима, Националном службом за запошљавање, међународним организацијама, компанијама, високошколским установама, школским управама и школама у развоју и остваривању програма као и у домену осигурања квалитета предузетничког и дуалног образовања; сарађује са заједницама школа, школама, органима локалне самоуправе, институтима, високошколским установама, социјалним партнерима, удружењима и компанијама у вези са планирањем потреба у домену предузетничког и дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања; учествује у раду радних група задужених за креирање и реализацију пројеката из области предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања; координира радом тимова за припрему исхода и стандарда квалитета предузетничког, дуалног образовања и координира и прати реализацију националних и међународних развојних програма и пројеката из области развоја предузетничких компетенција, каријерног вођења и саветовања; учествује у планирању развоја квалитетних студентских пракси са свим релевантним институцијама и партнерима; израђује извештаје и анализе о оствареним резултатима у области предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

3. Радно место за развој и унапређивање предузетничког образовања у области средњег образовања и васпитања и високог образовања, разврстано у звање саветник, у Сектору за стратешко планирање – Група за предузетничко и дуално образовање у области средњег образовања и васпитања и високог образовања - 1 извршилац.

Опис послова: Предлаже мере и учествује у унапређивању остваривања и развоју предузетничког образовања, каријерног вођења и саветовања; пружа стручну помоћ и подршку школама у примени програма предузетничког образовања; координира и учествује у планирању, праћењу и развоју обуке, оспособљавања и усавршавања наставника и стручних сарадника из области предузетничког образовања; прикупља релевантне податке, ажурира и одржава електронску документацију и базу података; учествује у изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из области предузетничког образовања; учествује у припреми предлога одлуке о уређењу и мрежи ученичких компанија; предлаже мере за унапређивање рада ученичких компанија; прати реализацију такмичења и других актиовности; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

4. Радно место за развој и унапређивање дуалног образовања у области средњег образовања и васпитања и високог образовања, разврстано у звање саветник, у Сектору за стратешко планирање – Група за предузетничко и дуално образовање у области средњег образовања и васпитања и високог образовања - 1 извршилац.

Опис послова: Прати реализацију дуалног образовања, учествује у планирању развоја образовања и васпитања у складу са усвојеним међународним конвенцијама и другим документима и у изради извештаја о њиховом остваривању; учествује у изради планова и програма за дуално образовање; прикупља релевантне податке, ажурира и одржава електронску документацију и базу података,  учествује у изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из области дуалног образовања, сарађује са привредним субјектима, државним инстуцијама невладиним организацијама и међународним партнерима; прати и подржава образовања друштвено осетљивих (вулнерабилних) група у области дуалног образовања  у сарадњи са релевантним институцијама и секторима у Министарству; припрема и организује стручне скупове, конференције, округле столове и друге видове промоције, остварује комуникацију са медијима, израђује и ажурира интернет презентацију посвећену дуалном образовању, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

5. Радно место руководилац Групе за предузетничко и финансијско образовање у области основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања, разврстано у звање виши саветник, у Сектору за стратешко планирање - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Групе, координира, прати рад и пружа стручну помоћ државним службеницима у обављању послова из делокруга Групе; програмира потребе из делокруга рада Сектора за увођење у систем; координира и учествује у изради стручних основа за израду закона и подзаконских аката у области предузетничког и финасијског образовања; координира сарадњу Министарства са ресорним министарствима, Саветом за иновационо предузетништво и информационе технологије, заводима из области образовања и васпитања, Националним просветним саветом, Саветом за стручно образовање и образовање одраслих, органима државне управе и локалне самоуправе, заједницама школа, стручним друштвима, Националном службом за запошљавање, међународним организацијама, компанијама, високошколским установама, школским управама и школама у развоју и остваривању програма и у домену осигурања квалитета предузетничког и финансијског образовања; координира и учествује у раду радних група задужених за креирање и реализацију пројеката из области предузетничког и финасијског образовања; координира радом тимова за припрему исхода и стандарда квалитета предузетничког и финансијског образовања и сарађује са Сектором за финансије у планирању финансијских средстава за реализацију пројеката и програма из ове области; координира и прати реализацију националних и међународних развојних програма и пројеката из области развоја предузетничке и финасијске компетенције и израђује извештаје и анализе о оствареним резултатима у области предузетничког и финасијског образовања; поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у  вези са пословима из делокруга Сектора и припрема одговоре Суду по тужбама у управном спору; обавља и друге послове по налогу помоћника министра

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

6. Радно место за развој и унапређивање предузетничког и финансијског образовања у области основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања, разврстано у звање саветник, у Сектору за стратешко планирање – Група за предузетничко и финансијско образовање у области основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања - 1 извршилац.

Опис послова: предлаже мере и учествује у унапређивању остваривања и развоју предузетничког и финасијског образовања; сарађује са заједницама школа, школама, органима локалне самоуправе, институтима, високообразовним институцијама, социјалним партнерима, удружењима, компанијама у вези са планирањем потреба у домену предузетничког и финасијског образовања; учествује у  раду тимова за припрему исхода и стандарда квалитета предузетничког и финансијског образовања; пружа стручну помоћ школама у примени програма предузетничког и финасијског образовања; координира и учествује у планирању, праћењу и развоју обуке, оспособљавања и усавршавања запослених у образовним институцијама из области предузетничког и финасијског образовања, учествује у припреми и изради предлога аката које доноси Влада, министар и других аката из ових области; учествује у изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из области предузетничког и финансијског образовања; учествује у припреми предлога одлуке о уређењу и мрежи ученичких задруга и компанија; прати рад и предлаже мере за унапређивање рада ученичких задруга и ученичких и студентских компанија; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:
Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

7. Радно место за праћење ефеката и промоцију предузетничког и финансијског образовања у области основног образовања и васпитања, разврстано у звање саветник, у Сектору за стратешко планирање – Група за предузетничко и финансијско образовање у области основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања - 1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију пројеката, такмичења и других активности; прикупља релевантне податке, ажурира и одржава електронску документацију и базу података; учествује у изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из области предузетничког и финансијског образовања; сарађује са привредним субјектима, државним инстуцијама невладиним организацијама и међународним партнерима; припрема и организује стручне скупове, конференције, округле столове и друге видове промоције и размене знања и искустава из домена предузетничког и финансијског образовања; остварује комуникацију са медијима; израђује и ажурира интернет презентацију посвећену преузетничком и финансијском образовању; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о високом образовању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

8. Радно место за контролу наменског коришћења средстава субвенција са раздела Министарства и праћење рада и пословања организација-корисника тих средстава, разврстано у звање саветник, у Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем – Група за праћење рада и пословања организација – корисника буџетских субвенција и средстава из међународних кредита и донација - 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе на финансијску контролу наменског трошења средстава субвенција из буџета Републике Србије и на праћење рада и пословања организација-корисника тих средстава; обезбеђује пријем, преглед и контролу наменског трошења буџетских средстава субвенција са раздела Министарства, сагласно акту којима се утврђује  распоред и коришћење средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама; припрема предлог мера у складу са закљученим уговорима са примаоцем средстава субвенције и за отклањање уочених неправилности; учествује у изради уговора о коришћењу средстава субвенција; учествује у припреми одлука, уговора и других правних аката у вези са реализацијом програма и пројеката који се односе на рад и пословање примаоца средстава буџетске субвенције са раздела Министарства и обавља послове који се односе на праћење финансирања реализације и на континуирано старање о имовини активности којима се реализују подпројекти у оквиру основног пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору”; врши контролу обима, распореда и начина усмеравања средстава кредита намењених реализацији потпројекта у оквиру основног пројекта; обезбеђује пренос средстава и контролу наменског трошења, у складу са уговорима којима се уређује начин и услови реализације и финансирања потпројеката; учествује у изради уговора и /или анекса закључених уговора о реализацији и финансирању потпројеката и прати динамику реализације кредитних средстава Европске инвестиционе банке, Банке за развој Савета Европе и других финансијских организација, у односу на обавезе Министарства- Републике Србије као примаоца средстава, одговорног за реализацију основног пројекта; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:
Високо образовање из поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о научноистраживачкој делатности, Закона о иновационој делатности, Закона о буџетском систему и Закона о закључивању и извршавању међународних уговора - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању енглеског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Његошева бр. 12.

III Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „за јавни конкурс”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-287 и Драгица Милошевић, телефон: 3621-589.

V Услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима ( кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног страног језика ( само за радно место под редним бројем 1); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског језика ( само за радна места под редним бројем 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика ( само за радно место под редним бројем 8); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.


IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 25. децембра 2017. године, са почетком у 9,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и провере вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина бр. 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама.


Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа ( јавног бележника, општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати коју конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага