ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 29.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 07.12.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10412/2017 од 25.10. 2017. године, Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

I Орган у коме се радно место попуњава
: Служба за управљање кадровима, Нови  Београд, Булевар Михајла Пупина бр.2.

II Радно место које се попуњава:
Радно место за стручне послове подршке Високом службеничком савету и оглашавање положаја, у звању саветник, у Групи за подршку Високом службеничком савету, у Сектору за правне, финансијске и опште послове  -  1 извршилац.

Опис послова: Врши стручну обраду пријава учесника конкурса за попуњавање положаја и доставља их конкурсним комисијама на даљи поступак; припрема и заказује састанке конкурсних комисија које именује Високи службенички савет; израђује записнике о раду конкурсних комисија и закључке о одбацивању пријава учесника конкурса за попуњавање положаја које доносе конкурсне комисије; израђује решење о накнади за рад члана  конкурсне комисије за попуњавање положаја који није из органа државне управе и служби Владе, нити је члан Високог службеничког савета; прикупља и обрађује документацију за седнице и учествује у припреми седница Високог службеничког савета; обрађује документацију за оглашавање интерних и јавних конкурса и припрема текст огласа интерног и јавног конкурса за попуњавање положаја; води евиденције у вези са поступцима за попуњавање положаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (Word, Internet).

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о државним службеницима и подзаконских аката којима се регулише поступак за спровођење интерног и јавног конкурса за попуњавање положаја - усмено; познавање рада на рачунару (Word, Internet) - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационe способности – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
III Место рада: Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „за јавни конкурс – попуњавање извршилачког радног места”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Дуња Даниловић, телефон: 3130969.

VI Услови за рад на радном месту
: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа; да основни суд односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у општини или суду.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашенoм раднoм месту, провера назначених вештина и знања обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 20. децембра 2017. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном на контакте које су навели у својим пријавама.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага