ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 13.12.2017 Датум истека рока за пријављивање: 21.12.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5744/2017 од 27. јуна 2017. године,
Геолошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ


I Орган у коме се радно место попуњава:

Геолошки завод Србије, Ровињска бр.12, Београд

II Радно место које се попуњава:
1.Радно место за послове јавних набавки, у звању саветник, у Одсеку за опште и правне послове, у Сектору за опште, правне и економске послове, 1извршилац.
 
Опис послова: Прати и анализира прописе који регулишу област јавних набавки и стара се о њиховој правилној примени; учествује у изради интерних аката везаних за уређење поступака јавне набавке, израђује годишњи План јавних набавки Завода и учествује у припреми Финансијског плана Завода; учествује у изради конкурсне документације за спровођење поступака јавних набавки; обавља остале стручно-оперативне послове за потребе комисија за јавне набавке и непосредно учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки; спроводи поступке јавних набавки; води евиденције о спроведеним поступцима јавних набавки и израђује периодичне извештаје о спроведеним јавним набавкама; даје стручна мишљења и одговоре странкама у поступцима јавних набавки, као и одговора на захтеве Комисије за заштиту права понуђача; координира и обавља пословну комуникацију са унутрашњим јединицама Завода ради припреме Плана јавних набавки и конкурсне документације за спровођење поступка јавних набавки; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним  студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен испит за службеника за јавне набавке, положен државни стручни испит и познавање  рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Закона о јавним набавкама, Закона о државној управи, Закона о државним службеницима и Закона о општем управном поступку– усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, ул. Ровињска бр.12

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска бр.12, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења:
Нада Орестијевић, контакт телефон: 011/2889966.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за службеника за јавне набавке; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту. 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о положеном испиту за службеника за јавне набавке.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси  http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведено радно место и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања рада на рачунару и усмени део разговора, обавиће се почев од 3. јануара 2018. године у просторијама Геолошког завода Србије, Ровињска бр. 12, Београд. О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или e-mail-ом или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.
Напомена: Кандидати без положеног испита за службеника за јавне набавке примају се на рад под условом да тај испит положе у року од три месеца од дана заснивања радног односа. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на web страници Геолошког завода Србије, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага