ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 20.12.2017 Датум истека рока за пријављивање: 28.12.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

 На основу чл. 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05–исправка, 83/05–исправка, 64/07, 67/07–исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1., Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-11459/2017 од 28. новембра 2017. године, Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ

I Орган у коме се раднa местa попуњавају:
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, Београд, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2.

II Радно место које се попуњава:
1. Радно место за послове подршке преговорима и праћење спровођења постигнутих договора и аката Владе, у звању саветник, у Сектору за стручно оперативне послове, 1извршилац.

Опис послова: прати стање процеса преговора и учествује у раду са другим државним органима и организацијама у вези са процесом преговора са ПИС у оквиру поверене области; прикупља податке, припрема и израђује документа везана за процес преговора са ПИС у оквиру поверене области; учествује у припреми и изради предлога аката Владе из процеса преговора са ПИС у оквиру поверене области; прати спровођење постигнутих договора из процеса преговора са ПИС у оквиру поверене области; прати спровођење акта Владе из процеса преговора са ПИС у оквиру поверене области; пружа административно-техничку подршку тиму за преговоре; обједињава и обрађује извештаје о процесу преговора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних или политичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, знање енглеског језика и најмање три године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање послова, аката и стручне терминологије везаних за процес преговора и споразума из делокруга рада Канцеларије – провераваће се усмено; познавање Закона о општем управном поступку – провераваће се усмено; знање енглеског језика - провераваће се писмено превођењем текста са српског на енглески језик и обрнуто; вештина комуникације – провераваће се усмено.

Место рада: Београд, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2

2. Радно место за припремање и организовање састанака и административно – техничку подршку тиму за преговоре, у звању саветник, у Сектору за стручно оперативне послове, 1извршилац.

Опис послова: организује састанаке и води евиденцију о распореду састанака у оквиру вођења дијалога; организује округле столове, трибине и конференције; прикупља, обрађује и доставља информације од значаја за ефикасно вођење састанака у оквиру дијалога; израђује и доставља дневни ред састанака тиму за преговоре; организује активности и обавља комуникацију са органима и организацијама по питањима преговора са ПИС; припрема неопходан материјал за састанке; сарађује са европским посредницима у дијалогу; организује и пружа административно-техничку подршку тиму за преговоре; координира активности подршке тиму за преговоре у оквиру Канцеларије, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, знање енглеског језика и најмање три године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање послова, аката и стручне терминологије везаних за процес преговора и споразума из делокруга рада Канцеларије – провераваће се усмено; познавање Закона о општем управном поступку – провераваће се усмено; знање енглеског језика - провераваће се писмено превођењем текста са српског на енглески језик и обрнуто; вештина комуникације – провераваће се усмено.

Место рада: Београд, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2

III Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, са назнаком "За јавни конкурс".

IV Лице које је задужено за давање обавештења:
Даниела Николић, телефон: 011/311-76-13;
 
V Општи услови за рад: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, уверење о положеном стручном испиту из одговарајуће области. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб страници Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе и Приштини  www.kord-kim.gov.rs,  у делу „Документа“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у просторијама Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, источно крило.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се и веб страници Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини www.kord-kim.gov.rs, веб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs , на порталу е-управе, на огласној табли, веб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага