ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 20.12.2017 Датум истека рока за пријављивање: 28.12.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа за трезор

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в. д. директор Управе за  трезор оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II Радна места које се попуњавају:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Аналитичар буџетских расхода и издатака, Одсек за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе, Сектор за извршење буџета, звање саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Прикупља и обрађује пројекције буџетских примања и издатака и анализира и извештава о динамици остварења буџетских прихода, примања, расхода и издатака; ажурира пројекције буџетских прихода, примања, расхода и издатака према утврђеној методологији и контролише и усаглашава финансијске планове буџетских корисника према прописаним процедурама; предлаже измене финансијских планова сходно пројекцији буџетских прихода и врши анализу финансијских планова буџетских корисника; предлаже утврђивање квота на основу усаглашених финансијских планова; учествује у процесу учитавања квота за буџетске кориснике; спроводи обуке оспособљавања буџетских корисника у погледу ефикасног финансијског планирања; припрема обавештења која се тичу рада Одсека за Интранет портал; припрема извештаје о неизмиреним обавезама школа у РИНО апликацији и сарађује са Сектором за обраду личних примања у вези са истим; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика;  положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџета и буџетског система–усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

2) Радно место за рачуноводствену методологију, Одељење за финансијско извештавање и методологију, Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање, звање млађи саветник - 2 извршилацa;

Опис послова: Учествује у припреми рачуноводствене методологије у складу са међународним рачуноводственим стандардима; учествује у изради програма обуке и припреми рачуноводствених приручника и упутстава; израђује обавештења за буџетске кориснике, кориснике локалних нивоа власти и кориснике средстава организација обавезног социјалног осигурања о променама у рачуноводственој методологији; пружа стручну помоћ у вези са применом рачуноводствених и осталих правила; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и буџетског рачуноводства – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

3) Оператер за обраду зарада, Одељење за обраду личних примања, Сектор за обраду личних примања, звање референт - 1 извршилац;

Опис послова: Врши пријем, обраду и контролу исправности документације за обрачун личних примања код корисника буџетских средстава; обавља послове уноса података у систем за обрачун личних примања путем аутоматске обраде, у складу са процедурама; врши обраду и обрачун накнада за боловања која се финансирају из фондова обавезног социјалног осигурања и израђује захтеве за рефундацију, који се достављају надлежним фондовима; води прописане евиденције о зарадама и накнадама зарада код корисника буџетских средстава; чува и архивира документацију и податке о личним примањима у електронској и папирној форми; израђује статистичке и друге извештаје о исплаћеним зарадама и броју запослених; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, плата државних службеника и намештеника, као и пореза и доприноса – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

4) Руководилац Групе, Група за електронско пословање, Одељење за извршавање јавних плаћања, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање самостални саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Планира, организује и координира послове у оквиру Групе, распоређује радне задатаке извршиоцима и врши надзор над њиховим извршавањем; анализира и прати прописе из делокруга рада Групе и стара се о њиховој правилној примени; надзире и анализира ефикасност рада електронског сервиса и даје предлоге за његово побољшање; врши координацију и комуникацију са руководиоцима унутрашњих јединица у примени упутстава и директива које се односе на послове из надлежности Групе; даје стручно мишљење из делокруга рада Групе; израђује извештаје о обављеним пословима Групе и друге потребне извештаје и информације из делокруга послова које обавља; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

5) Организатор за систем девизних плаћања и платне картице, Одсек за девизна плаћања и платне картице, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Организује, прати и контролише стање рачуна система консолидованог рачуна трезора за девизна средства Републике Србије отвореног у Народној банци Србије; усаглашава и врши сравњивање књиговодствених евиденције са евиденцијама Народне банке Србије; прати и контролише податке о извршеним плаћањима на терет и у корист система консолидованог рачуна трезора за девизна средства и прати и контролише извршење налога у систему девизних плаћања; врши консолидовано вођење књиговодствених и ванкњиговодствених евиденција о отвореним девизним подрачунима и њихову контролу по рачунима и трезорима; врши извештавање корисника буџетских средстава о стању и променама на њиховим подрачунима; поступа по рекламацијама корисника буџетских средстава и врши исправку грешака насталих у девизном платном промету; прикупља, обрађује и анализира податке у вези са подрачунима, налозима и трансакцијама у девизном платном промету; припрема и израђује извештаје за потребе надлежних органа у вези са системом консолидованог рачуна трезора за девизна средства Републике Србије; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика и најмање 3 године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област девизног пословања, буџетског система и платних услуга – усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛA КРАГУЈЕВАЦ

6) Радно место за послове платних услуга, експозитура Рача, звање референт - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

IV Место рада: Рача, Карађорђева бр. 37

ФИЛИЈАЛA КРАЉЕВО

7) Радно место за јавна плаћања, Одсек за јавна плаћања, звање саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове на прикупљању података из области регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; врши послове девизних плаћања; спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења и потврде из регистра; прикупља податке о хартијама од вредности и контролише наплату тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

V Место рада: Краљево, Цара Душана бр. 41

ФИЛИЈАЛA НОВИ ПАЗАР

8) Радно место за послове платних услуга, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, звање референт - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

VI Место рада: Нови Пазар, АВНОЈ- а бб

ФИЛИЈАЛA ПРОКУПЉЕ

9) Радно место за јавна плаћања, Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику, звање саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове на прикупљању података из области регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; врши послове девизних плаћања; спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења и потврде из регистра; прикупља податке о хартијама од вредности и контролише наплату тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

VII Место рада: Прокупље, Српске дивизије бр. 6 

ФИЛИЈАЛA ВРШАЦ


10) Шеф експозитуре, експозитура Бела Црква, звање сарадник - 1 извршилац;

Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у експозитури; обавља контролу исправности налога и других докумената; издаје потврде за чије издавање је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава записник о повреди прописа и предузима друге мере; прати, контролише и стара се о законитом раду експозитуре; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; контролише унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникација - усмено.

VIII Место рада: Бела Црква, Јована Поповића бр. 58

ФИЛИЈАЛA ЗРЕЊАНИН

11) Шеф експозитуре, експозитура Нова Црња, звање сарадник- 1 извршилац;

Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у експозитури; обавља контролу исправности налога и других докумената; издаје потврде за чије издавање је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава записник о повреди прописа и предузима друге мере; прати, контролише и стара се о законитом раду експозитуре; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; контролише унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникација - усмено.

IX Место рада: Нова Црња, ЈНА бб

ФИЛИЈАЛA СРЕМСКА МИТРОВИЦА


12) Радно место за јавна плаћања, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, звање саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове на прикупљању података из области регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; врши послове девизних плаћања; спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења и потврде из регистра; прикупља податке о хартијама од вредности и контролише наплату тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

X Место рада: Сремска Митровица, Краља Петра I бр. 44

XI Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

XII Лица која су задужена за давање обавештења: Дарко Алемпијевић, тел: 011/3202-317 и Марија Јефтенић, тел: 011/3202-235;

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Напомена:  Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси,  http://www.trezor.gov.rs/Konkursi-cir.html

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 17. јануара 2018. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9. 

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама или усмено након сваке завршене фазе поступка.
  
Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ


За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
   
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
   
Овај оглас објављује се на web страници Министарства финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
   
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага