ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 20.12.2017 Датум истека рока за пријављивање: 28.12.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10211/2017 од 25.10.2017. године,  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекција за националне референтне лабораторије, ул. Батајнички друм 7 део број: 10, Земун

II Радно  место које се попуњава:
 
1. Радно место за подршку пословима микробиолошких испитивања хране и хране за животиње, у звању млађи саветник, Лабораторија за безбедност хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека, Дирекција за националне референтне лабораторије, 1извршилац.

Опис послова: Обавља послове  у вези са припремом узорака за микробиолошко испитивање хране и хране за животиње; врши лабораторијска испитивања хране и хране за животиње; учествује у организацији тестова потврде, набавци, одржавању и дистрибуцији референтних материјала; прикупља елементе за израду стандардних оперативних процедура за валидацију и верификацију микробиолошких метода испитивања; води картоне опреме, програма и планова валидације метода; обавља и друге послове по налогу начелника Лабораторије.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке – смер прехрамбена технологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијамаодносно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о безебедности хране и прописа који регулишу хигијену хране и хране за животиње - усмено; познавање прописа који регулишу систем државне управе – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације -  усмено.

Место рада: Београд – Земун, Батајнички друм 7 део број: 10.

III Aдреса на коју се подноси пријава за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд,  са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина 22-26, 11000 Београд.

IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светлана Трпковић и Љиљана Аларгић, телефон 011 3621-958.

VI  Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VII  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Напомена:

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
 
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило,  у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина број 22-26, или Омладинских бригада број 1, као и у просторијама Дирекције за националне референтне лабораторије, Београд – Земун, Батајнички друм 7 део број: 10, почев од  15.01.2018. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или телефонским путем или путем телеграма на контакте које су навели у пријави.

Напомене:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.  Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  www.minpolj.gov.rs, web страници Дирекције за националне референтне лабораторије, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати опис послова радног места,  на порталу е-управе, као и на web страници  и у периодичном издању  огласа Националне службе за запошљавање.

 

претрага