ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 06.02.2018 Датум истека рока за пријављивање: 14.02.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава:
Шеф Одсека, у звању виши саветник, Одсек за развој информационог друштва, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност - 1 извршилац.
Опис послова: Руководи и координира радом Одсека (планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Одсеку); координира спровођење јавних набавки информационих система са другим органима; предлаже мере за развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже (АМРЕС); учествује у изради стратегија, акционих планова и конкурса у области информационог друштва; прати и анализира стање у области информационо-комуникационих технологија у Републици Србији и другим земљама, израђује извештаје и  предлаже мере унапређења; прати могућности за стварање услова за приступ и реализацију пројеката из домена ИКТ-а који се финансирају из средстава предприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука или из научне области рачунарске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и  познавање рада на рачунару.   

У изборном поступку проверавају се: познавање Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 51/10), Стратегије развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 53/17) и Стратегије развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 95/16) – усмено; познавање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - писмено путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Париска 7

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 7. фебруара 2018. године и истиче 14. фебруара 2018. године.

V  Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Маја Наков, тел: 011-361-63-08 и Марко Ристић, тел. 011-361-62-69.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 6. фебруар 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку, и то провера вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова, биће обављена, почев од 19. фебруара 2018. године, у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, а провера познавања рада на рачунару, познавања наведених прописа и вештина комуникације, наставиће се у Београду, у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага