ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 08.02.2018 Датум истека рока за пријављивање: 19.02.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ –РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ВОДЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Булевар уметности 2а, Нови Београд.

II Радно место које се попуњава:
Радно место за финансијско материјалне послове, у звању самостални саветник, Група за економско – финансијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши контролу достављене финансијске документације, ради обезбеђења законског и наменског трошења буџетских средстава из којих се финансирају послови од општег интереса у области управљања водама; израђује потребну финансијску документацију за пренос буџетских средстава из којих се финансирају послови од општег интереса у области управљања водама; евидентира настале пословне промене у пословним књигама; учествује у изради Предлога финансијског плана у поступку израде Закона о буџету Републике Србије и прати извршење буџета у складу са одобреним апропријацијама и квотама; израђује одговарајуће извештаје и друге информације о трошењу буџетских средстава из којих се финансирају послови од општег интереса у области управљања водама; усаглашава и врши сравњење књиговодственог стања главне књиге Трезора са помоћним евиденцијама; израђује решења о укњижењу основних средстава Дирекције, односно израђује решења о расходовању основних средстава Дирекције и израђује извештаје о основним средствима Дирекције за Републичку дирекцију за имовину Републике Србије и извештаје за Републички завод за статистику у вези финансирања послова од општег интереса у области управљања водама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему, Закона о водама, Закона о државној управи и Уредбе о буџетском рачуноводству – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Нови Београд, Булевар уметности 2а.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 9. фебруара 2018. године и истиче 19. фебруара 2018. године.

V  Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Љиљана Аларгић и Светлана Трпковић, тел. 011 362 19 58.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 8. фебруар 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку биће обављена почев од 26. фебруара са почетком у 8,30 часова, у Палати Србија, источни улаз, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директора Републичке дирекције за воде.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.             

ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага