ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 09.02.2018 Датум истека рока за пријављивање: 19.02.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место за финансисјке послове, у звању саветник, у Групи за финансијске послове – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у изради финансијског плана Завода, предлога Тарифа за административне таксе које наплаћује Завод, Одлуке о трошковима поступка и накнади за пружање информационих услуга Завода; врши контролу законитости, рачуноводствене исправности и веродостојности финансијске документације; врши обрачун и исплате по поднетим налозима и документима за плаћање; обавља послове у вези са реализацијом службених путовања у земљи и иностранству; прати остваривање и трошење средстава одобрених финансијским планом Завода; учествује у припреми годишњег плана набавки за Завод; учествује у поступцима за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области економске наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунaру.   

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о буџетском систему - усмено; знање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 10. фебруара 2018. године и истиче 19. фебруара 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Тамара Стевановић, контакт телефон 011 20 25 955.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 9. фебруар 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера наведених стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку биће обављена почев од 26. фебруара 2018. године, у Заводу за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Завода за интелектуалну својину.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Завода за интелектулану својину.
ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага