ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 22.02.2018 Датум истека рока за пријављивање: 02.03.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВИ ЗА ДУВАН

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство финансија – Управа за дуван, Београдска 70/1, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место  за управне и нормативно-правне послове, у звању самостални саветник, Одсек за управно-правне и нормативне послове –1извршилац.

Опис послова: Спроводи поступке у вези са издавањем дозвола за обављање делатности трговине на мало дуванским производима и израђује акте у вези са тим поступцима; спроводи поступке у вези са издавањем дозвола и  вођењем регистра произвођача, обрађивача, трговца на велико, извозника дувана, обрађеног дувана и дуванских производа и  израђује акта у вези са тим поступцима, обавља све активности у поступку припреме и спровођења јавног тендера за добијање дозволе за обављање производње дуванских производа, послове провере/активирања банкарских гаранција везано за Регистар трговаца на велико у складу са прописаним роковима; стара се о законитом, систематичном и ажурном вођењу регистара из свог делокруга и Евиденционе листе о трговцима на мало дуванским производима у оквиру база података и благовременом објављивању података из регистара на веб сајту Управе, као и о безбедности података из Евиденционе листе и Регистара које води; припрема радне верзије измена и допуна Закона о дувану, подзаконских аката и мишљења о њиховој примени, прати стање и примену закона и других прописа из области производње и промета дувана и дуванских производа и даје иницијативе за одговарајуће  измене или допуне; oбавља послове у вези са спровођењем прописа који уређују  област заштите узбуњивача и контроле  забране пушења, прати стање, израђује планове, прати реализацију, води евиденције, доставља извештаје, сарађује са органима надлежним за наведене послове, пружа стручна објашњења о примени закона из ових области у оквиру Управе; учествује у свим активностима поводом судских поступака који се воде везано за Управу; припрема и израђује извештаје, анализе и информације из делокруга рада Одсека; пружа стручну помоћ подносиоцима захтева; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару (MS Word и Internet);  познавање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о дувану, Закона о општем управном поступку, Правилника о садржини и начину вођења Регистара и Евиденционих листа о производњи, обради и промету дувана и дуванских производа - усмено; познавање рада на рачунару  (MS Word и Internet) - практичним радом на рачунару; вештинa комуникације - усмено; познавање енглеског језика - увидом у сертификат или неки други доказ.

III Место рада: Београд, Београдска 70/1.


IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 23. фебруара 2018. године и истиче 2. марта 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Ружица Петровић, контакт телефон 011 30 21 823.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство финансија – Управа за дуван, Београдса 70/1, 11 000 Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 22. фебруар  2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или неког другог доказа о познавању енглеског језика; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 12. марта 2018. године у просторијама Министарства финансија – Управе за дуван, Београд, Београдска 70/1, о чему ће учесници конкурса благовремено бити обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су доставили у својим пријавама или путем електронске поште на e-mail адресе.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д.  директор Управе за дуван.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Управе за дуван.   ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага