ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 22.02.2018 Датум истека рока за пријављивање: 02.03.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ


I Орган у коме се радно место попуњава:
Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд

II Радно место које се попуњава:
Шеф одсека, у звању виши саветник, Одсек за праћење спровођења јавних политика, ЕУ интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима, Сектор за подршку планирању координацију и праћење спровођења јавних политика –1извршилац

Опис послова: Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства, коориднира и надзире рад државних службеника у Одсеку; израђује анализе за потребе учествовања представника Секретаријата у преговарачким групама по поглављима у процесу приступања ЕУ, у сарадњи са запосленима у другим секторима Секретаријата и представља Секретаријат на стручним и другим скуповима који се баве европским интеграцијама; прати спровођење Стратегије регулаторне реформе, реформе јавне управе, укључујући реформу управљања јавним финансијама и реформу управљања јавним инвестицијама у Републици Србији  и учествује у процесу унапређења  планског система и система управљања јавним политикама; обавља послове припреме извештаја о раду Секретаријата за Владу и друге државне органе и организације, као и за потребе извештавања Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу приступања Републике Србије ЕУ и других међународних организација о спровођењу активности везаних за реформу јавне управе за које је надлежан Секретаријат; израђује анализе оправданости, припремање, координацију, спровођење, праћење спровођења, оцену и анализу резултата, као и представљање развојних пројеката у области јавних политика, чији је корисник Секретаријат а финансирани су из средстава међународне помоћи; прати спровођење међународних пројеката, чији је корисник Секретаријат и сарађује са међународним организацијама ради унапређења рада Секретаријата; учествује у раду стручних тела Владе задуженим за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању и преговарачким групама по поглављима у процесу приступања ЕУ и координира програмирање средстава ЕУ и међународне развојне помоћи за активности које спроводи Секретаријат; учествује у организацији и спровођењу обука у области јавних политика од стране Секретаријата или у сарадњи са другим органима државне управе надлежним за организацију и спровођење обука у државној управи; обавља и друге послове из делокруга одсека, по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;  најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: Познавање основа међународне развојне помоћи и  ЕУ интеграција, Закона о државној управи, Стратегије реформе јавне управе и Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

III Место рада: Београд, Влајковићева 10.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс
је осам дана и почиње да  тече 23. фебруара 2018. године и истиче 2. марта 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Марија Митровић, контакт телефон 011 33 46 436.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 22-26, 11 000 Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 22. фебруар  2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање седам година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама  Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 и  Републичког секретаријата за јавне политике, Београд, Влајковићева 10, почев од 07.03.2018.  године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Републичког секретаријата за јавне политике.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Републичког секретаријата за јавне политике.   


ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага