ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 27.02.2018 Датум истека рока за пријављивање: 07.03.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава:
Интерни ревизор, у звању самостални саветник, Група за интерну ревизију – 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове ревизије, и то: ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености; учествује у анализи и оцењивању свих пословних функција из надлежности Министарства у складу са стандардима интерне ревизије; идентификује и врши процену ризика у субјекту ревизије; учествује у ревизијама коришћења средстава из ЕУ фондова и других међународних организација и институција; контролише спровођење датих препорука, даје оцену и мишљење за припремање извештаја о обављеним ревизијама; врши проверу примене закона, проверу поштовања правила интерне контроле и оцену система интерне контроле у погледу њихове адекватности и потпуности; учествује у изради извештаја, са предлогом мера о резултатима спроведене ревизије; помаже руководиоцу интерне ревизије у планирању, организовању и надзирању спровођења интерне ревизије; учествује у изради нацрта повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана ревизије; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, најмање пет година радног искуства у струци и најмање три године искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, делокруг рада Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – писмено, путем теста; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 28. фебруара 2018. године и истиче 7. марта 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу:
Радмила Матић, контакт телефон 011 36 22 064.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11 000 Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 27. фебруар  2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање пет година радног искуства у струци од чега најмање три године искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Кандидати који немају положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, примају се на рад под условом да тај испит положе у року од  18 месеци од дана ступања на рад.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера назначених знања и вештине биће обављена у Палати Србија, (источно крило), Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, и просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд, почев од  20.03.2018. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама или на електронске адресе наведене у пријави.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.   
ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага