ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 01.03.2018 Датум истека рока за пријављивање: 09.03.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Геолошки завод Србије, Ровињска 12, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место интерни ревизор, у звању виши саветник, самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица - 1 извршилац.

Опис послова: Иницира доношење, измене и допуне Повеље интерне ревизије и других интерних аката везаних за активност интерне ревизије; израђује предлог Стратешког и Годишњег плана рада, израђује оперативне програме и планове рада, подноси Годишњи извештај о раду; спроводи ревизорске процедуре у складу са важећом регулативом и утврђеном методологијом рада интерне ревизије; спроводи ревизије интерних пословних политика и процедура и усаглашености пословних активности Завода кроз поштовање интерних пословних политика и процедура и спроводи ревизије усаглашености пословних активности Завода са законима и другим прописима; спроводи ревизије поузданости, свеобухватности и правовремености финансијских и других информација које се односе на средства којима располаже Завод; спроводи ревизије донаторских/кредитних средства и средстава иностраних фондова у циљу заштите финансијских интереса уговорних страна о коришћењу именованих средстава; припрема извештаје по завршеној ревизији са предлогом мера и препорука за унапређење пословања; саопштава резултате обављених ревизија и пружа саветодавне услуге кроз контролу управљачких процеса са сврхом унапређења процеса управљања ризицима, контролних и управљачких процеса ради остваривања циљева Завода; спроводи поступке контролне ревизије ради утврђивања које су активности и мере предузели руководиоци на начин који одговара природи, сложености и ризику посла са циљем отклањања неправилности и нерегуларности деловања Завода; обавља и друге послове по налогу директора Завода у складу са важећом регулативом и Повељом интерне ревизије.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, а од тога најмање три године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено финансијским пословима, положен државни стручни испит, положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору и познавање  рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области буџетског система Републике Србије, Закона о ревизији и Закона о државној управи, познавање ревизије у јавном сектору- усмено; познавање рада на рачунару- практичним радом на рачунару; вештина комуникације- усмено.

III Место рада: Београд, Ровињска 12.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 2. марта 2018. године и истиче 9. марта 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Нада Орестијевић 011/288 99 66

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 11 000 Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 1. март 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање седам година радног искуства у струци од чега најмање три године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено финансијским пословима (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Кандидати који немају положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, примају се на рад под условом да тај испит положе у року од 18 месеци од дана ступања на рад.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, изборни поступак ће се спровести у просторијама Геолошког завода Србије, Ровињска 12, 11000 Београд, почев од 15. марта 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Геолошког завода Србије.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и на огласној табли Геолошког завода Србије.

ДИРЕКТОР
др Данило Рончевић

 

претрага