ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 02.03.2018 Датум истека рока за пријављивање: 12.03.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Канцеларија за људска и мањинска права, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд

II Радно место које се попуњавава
:
 Руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из ЕУ, Сектор за опште послове, међународну сарадњу и пројекте –1извршилац.

Опис послова: Руководи и координира радом Групе (планира, усмерава и надзире рад државних службеника); стара се о правилном и правовременом учешћу државних службеника у Групи у припреми плана јавних набавки, тендерске документације и уговора; предлаже чланове и учешће у раду одбора за оцену понуда на тендеру; стара се о припреми документације неопходне за контролу и оцењивање пројеката; учествује у надзору спровођења пројеката из надлежности Канцеларије; контролише спровођење препорука ревизора и екстерних оцењивача; спроводи правила и принципе неопходне за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у оквиру надлежности Групе; припрема извештаје, укључујући и извештаје намењене органу надлежном за уговарање пројеката, о спровођењу јавних набавки, спровођењу и контроли спровођења уговора и даје препоруке за унапређење процеса спровођења пројеката; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: знање из области претприступних фондова ЕУ и пројектног циклуса - усмено; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештинa комуникације - усмено; вештина аналитичког разоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно путем стандардизованих тестова.


III Место рада:
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 3. марта 2018. године и истиче 12. марта 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Мирјана Цветковић, контакт телефон 011 311 25 10.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Канцеларија за људска и мањиска права, Булевар Михајла Пупина 2, 11 070 Нови Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 2. март  2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 15. марта 2018. године, са почетком у 9 часова у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, а ради провере вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења о чему ће кандидати бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама.
За кандидате који успешно заврше проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења, провера других стучних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту огласа о интерном конкурсу, биће спроведена у просторијама Канцеларије за људска и мањинска права, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д.  директор Канцеларије за људска и мањинска права.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Канцеларије за људска и мањинска права.   


ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага