ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 05.03.2018 Датум истека рока за пријављивање: 13.03.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА


I Орган у коме се радно место попуњава:
Служба за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд

II Радно место које се попуњавава:
Радно место за припрему аката Жалбене комисије Владе, у звању саветник, Одсек за подршку Жалбеној комисији Владе –1извршилац.
Опис послова: Израђује нацрте решења Жалбене комисије Владе у правним стварима које захтевају познавање једне или више заокружених правних целина; израђује закључке о одбацивању жалбе; израђује нацрте закључака о спајању жалби у један поступак; учествује у припреми одговора на тужбе у судском поступку покренутом по решењу Жалбене комисије Владе; учествује у припреми материјала за седницу Жалбене комисије Владе и води записник са седнице; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (Word, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службeницима и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару (Word, Internet) - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког рeзоновања и логичког закључивања и организациoне способности – посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс
је осам дана и почиње да  тече 6. марта 2018. године и истиче 13. марта 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу:
Снежана Новићевић, контакт телефон 011 313 09 04.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Служба за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 5. март  2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс
: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање три године радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 19. марта 2018. године, у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Службе за управљање кадровима.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима.   

ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага