ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 16.03.2018 Датум истека рока за пријављивање: 26.03.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место за материјално испитивање пријава жигова, у звању саветник, Одељење за жигове, Сектор за знаке разликовања –1извршилац

Опис послова: Води посебне управне поступке у мање сложеним управним стварима: поступак испитивања пријава жигова, поступак по предлозима за оглашавање ништавим регистрованих жигова и поступак по захтевима за престанак важења жигова због некоришћења; поступак уписа промена у Регистар пријава жигова; прати развој међународног система заштите жигова, прописе и судску праксу у земљи и иностранству и израђује студије, анализе и друге стручне материјале из области заштите жига; даје стручна правна мишљења и пружа објашњења странкама; планира и спроводи интерне провере у оквиру система управљања квалитетом; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне науке или ИМТ студија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског или француског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о општем управном поступку и Закона о жиговима – писмено; знање енглеског или француског језика – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање делокруга рада Завода и вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 17. марта 2018. године и истиче 26. марта 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Тамара Стевановић, контакт телефон 011 20 25 955.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 11 000 Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 16. март  2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање три године радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера наведених стручних осопособљености знања и вештина биће обављена почев од 4. априла 2018. године, у Заводу за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Завода за интелектуалну својину.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Завода за интелектуалну својину.
ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага