ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 29.03.2018 Датум истека рока за пријављивање: 10.04.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд

II Радно место које се попуњава:
Руководилац Групе, у звању виши саветник, Група за стручно усваршавање, Сектор за стручно усавршавање –1извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи, непосредно обрађује најсложеније предмете из делокруга Групе и врши преглед и контролу обрађених предмета из делокруга Групе; учествује у припреми закона и других прописа који се односе на послове из делокруга Групе; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова за њихово спровођење у делу који се односи на стручно усавршавање запослених у државним органима и јединицама локалне самоуправе и прати њихово спровођење; учествује у истраживању, припреми извештаја и утврђивању потреба за стручним усавршавањем и изградњи капацитета државних службеника, запослених у јединицама локалне самоуправе, матичара и комуналних полицајаца, као и посебних потреба за стручним усавршавањем државних службеника у Министарству и припрема програме стручног усавршавања; учествује у изграњи и унапређењу информационог система за стручно усавршавање матичара и проверу знања матичара стеченог на стручном усавршавању; обавља стручне послове за потребе Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе; прати упоредна  искуства и стање у областима из делокруга Групе, припрема информације и предлаже мере за унапређење ових области; остварује сарадњу са надлежним органима у вези са пословима из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 7 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа који уређују послове стручног усавршавања који су у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе (Закон о државним службеницима, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о Националној академији за јавну управу, Закон о матичним књигама, Закон о комуналној полицији, подзаконски прописи донети на основу наведених закона који уређују стручно усавршавање) – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно,  путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса, потврда) о познавању енглеског језика; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.


III Место рада: Београд.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 30. марта 2018. године и истиче 10. априла 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Марија Радовановић, контакт телефон 011 26 46 939.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11 000 Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 29. март  2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање седам година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа (оверена фотокопија индекса, потврда) о познавању енглеског језика; оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању рада на рачунару; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Учесник конкурса који не достави оригинал или оверену фотокопију сертификата или другог доказа о познавању рада на рачунару, подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.


IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверенe у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, и Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, почев од 16. априла 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар државне управе и локалне самоуправе.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства државне управе и локалне самоуправе.


ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага