ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 02.04.2018 Датум истека рока за пријављивање: 10.04.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ


I Орган у коме се радно место попуњава:
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место за канцеларијске и административне послове, у звању референт, Група за правне и финансијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Води евиденцију о пријему и експедовању поште и сарађује са централном писарницом у вези са пријемом и експедовањем поште као и архивирањем предмета; обавља послове пријема, евидентирања и разврставања предмета; разврстава предмете по ужим унутрашњим јединицама и врши интерну доставу поште; припрема материјале и организује састанке по налогу руководиоца; води евиденцију о предметима из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:  Средња стручна спрема друштвеног или природног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Уредбе o канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе – писмено; познавање делокруга рада Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом – усмено, познавање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено путем стандардизованих тестовa; вештине комуникације – усмено.

III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 3. априла 2018. године и истиче 10. априла 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Милена Бановић, контакт телефон 011 311 38 95.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 2. априла 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање две године радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, обавиће се провера оспособљености, знања и вештинa у просторијама Службе за управљање кадровима II спрат и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом I спрат, Палата Србије, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, почев од 17. априла 2018. године са почетком у 9 часова, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су доставили у својим пријавама или путем e-mail адресе.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.


ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага